OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

„Rachunkowość w dziele integracji Unii Europejskiej” 29.11.11, Warszawa, Biblioteka Narodowa

Konferencja naukowa „Rachunkowość w dziele integracji Unii Europejskiej", objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyła się 29 listopada 2011 r. w Warszawie, w salach Biblioteki Narodowej. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, a współorganizatorami byli: Komitet Standardów Rachunkowości, działający przy ministrze finansów, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Patronat prasowy pełnił dziennik „Rzeczpospolita" i miesięcznik „Rachunkowość". Udział w niej wzięło prawie 300 osób, w tym wielu gości zagranicznych.

Konferencję prowadził prof. dr hab. Zbigniew Luty - przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, która sprawowała patronat merytoryczny nad tym wydarzeniem. Prof. dr hab. Zbigniew Messner - prezes Zarządu Głównego SKwP, powitał uczestników, przybyłych gości i panelistów. W swoim wystąpieniu przedstawił m.in. działania Stowarzyszenia, służące integracji europejskiej, prowadzone na długo przed oficjalnym wejściem Polski do Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, trzecia najstarsza organizacja zawodowa na świecie, w maju 1989 r. uzyskało status członka zwyczajnego Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), co zapewniło organizacji jednocześnie członkostwo w Komitecie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC). Wspomniał, iż Inicjatorami i gorącymi zwolennikami wstąpienia do IFAC byli Jerzy Sablik - ówczesny prezes ZG SKwP i Zdzisław Paryziński, którzy przy wsparciu innych członków naszej organizacji, dążyli do wprowadzenia Stowarzyszenia na arenę międzynarodową. Dzięki ich wytrwałości SKwP stało się pełnoprawnym członkiem IFAC. Przypomniał również, że Stowarzyszenie cały czas dążyło do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. W latach 80. na potrzeby naukowo-badawcze dokonano pierwszych przekładów standardów rachunkowości. Później, na mocy porozumienia z IASC, a następnie z IASB dokonywano oficjalnych wydań. Pierwsze tłumaczenie MSR, wydane przez Stowarzyszenie, ukazało się w 1999 r., kolejne w 2001 i 2004 r. W wyniku umowy, zawartej między SKwP, IASB oraz Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Stowarzyszenie przekazało w 2004 r. teksty standardów i interpretacji, które stworzyły podstawę urzędowych przepisów księgowych, włączonych do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Kończąc swoje wystąpienie, powiedział m.in., że Integracja Polski z Unią Europejską oznaczała de facto otwarcie się na wszystkie kraje europejskie. I tak, jak nam wówczas pomagało wiele osób i organizacji, tak w tej chwili Stowarzyszenie dzieli się swoimi doświadczeniami i pomaga organizacjom księgowym z krajów starających się o wejście do UE.

Moderatorem pierwszego panelu, pod hasłem „Europejska perspektywa integracji rachunkowości", był prof. dr hab. Jerzy Gierusz z Uniwersytetu Gdańskiego (członek ZG SKwP i Rady Naukowej). Swoje wystąpienia zaprezentowali: Henri Fortin - szef Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej, przedstawiciel Banku Światowego, Elke Koenig - członek Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) i Francois Flores - przewodnicząca Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Agnieszka Stachniak (zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, podczas polskiej prezydencji pełniąca funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej ds. Prawa Spółek) przedstawiła m.in. zmianę dyrektywy dotyczącej mikropodmiotów oraz stan prac nad nową dyrektywą ws. rachunkowości. Sesję pierwszą zakończyło wystąpienie Federico Diomedy - dyrektora wykonawczego Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA), który krótko zaprezentował swoją organizację, a następnie omówił najnowsze inicjatywy w rachunkowości oraz wizję EFAA.

Moderatorem drugiego panelu „Rachunkowość w dobie przemian i kryzysów" był prof. dr hab. Zbigniew Luty z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (przewodniczący RN SKwP, prezes Dolnośląskiego Oddziału SKwP), który omówił „Rachunkowość w identyfikacji źródeł kryzysów w świecie". Następnie prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska (członek ZG SKwP) zaprezentowała „Dylematy integracji rachunkowości w krajach wspólnoty - MSR,  dyrektywy, regulacje lokalne". Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska (SKwP) przedstawiła „Rachunkowość w dobie kryzysów", a dr hab. prof. SGH Elżbieta Mączyńska (prezes PTE) odniosła się do „Problemów pomiaru i wyceny wartości przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu". Panel drugi zakończyła dr Danuta Krzywda (SKwP, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów) wystąpieniem „Standardy rachunkowości polskiej na tle standardów międzynarodowych".

Trzecią sesję panelową „Wkład polskich organizacji w integrację Wspólnoty", rozpoczęła jego prowadząca - dr Teresa Cebrowska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (wiceprezes ZG SKwP), wystąpieniem „Certyfikacja zawodu księgowego sposobem na profesjonalizm pracy księgowych". Następnie prof. dr hab. Anna Karmańska (wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP, prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) zaprezentowała „Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, jego sygnatariuszy i dylematy etyczne". O „Roli Komitetu Standardów Rachunkowości" mówiła Joanna Dadacz (dyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości).

Na temat „Standaryzacji jakości usług rewizji finansowej" wypowiedział się Antoni Kwasiborski (członek SKwP i zarządu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów). Panel zakończyło wystąpienie Zbigniewa Żurka (wiceprezesa Business Centre Club i członka Rady Pracodawców SKwP), który przedstawił „Korzyści dla biznesu, wynikające z certyfikacji zawodu księgowego, realizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce".

Konferencję podsumował prof. dr hab. Zbigniew Luty. Na zakończenie prof. dr hab. Zbigniew Messner podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, panelistom za ich wystąpienia, a dyskutantom z sali za aktywny udział. Konferencja była ważnym wydarzeniem dla polskiego środowiska księgowych, dla ich europejskich kolegów, a także pracodawców. Spotkanie to umożliwiło wymianę poglądów i zbliżenie osób zajmujących się rachunkowością w Polsce i w Europie. Na sali i w kuluarach trwała dyskusja o współczesnych problemach rachunkowości w dobie przemian i kryzysów. Konferencja znalazła oddźwięk w mediach. W porannym programie „Prawo w firmie" TVBiznes o niej i certyfikacji zawodu księgowego mówiła dr Teresa Cebrowska - wideo następnego dnia było prezentowane na głównej stronie onet.pl, a dziennik „Rzeczpospolita"  zamieścił artykuł „Nowe wyzwania dla rachunkowości". Konferencja była wpisana na listę wydarzeń polskiej prezydencji w UE.

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE