OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

41. edycja konkursu SKwP na najlepsze prace z rachunkowości zakończona.

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oceniła nadesłane na konkurs prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z rachunkowości, na podstawie których w 2009 r. nadane zostały stopnie naukowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.

Na podstawie punktacji uzyskanej w drodze podwójnej recenzji, przyznano następujące nagrody:

im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana  za prace habilitacyjne:

 • dr hab. Radosław Ignatowski z Uniwersytetu Łódzkiego - „Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości".

(recenzenci: prof. dr hab. Gertruda K. Świderska, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Alicja Jaruga, prof. dr hab. Stanisława Surdykowska)

 • dr hab. Marzena Remlein z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - „Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej".

(recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Stanisław Owsiak,

prof. dr hab. Waldemar Gos, prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana za prace doktorskie:

I stopnia - dr Katarzyna Klimczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie -  „Rezerwy w teorii i praktyce rachunkowości  - ich zakres i znaczenie".

Promotor - prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz

II stopnia - dr Aleksandra Wojciechowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - „Rachunek kosztów ochrony środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym".

Promotor - prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz

III stopnia:

 • dr Alicja Mazur z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - „Potencjał informacyjny wartości godziwej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym".

Promotor - prof. dr hab. Zbigniew Luty

 • dr Katarzyna Zasiewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - „Znaczenie informacyjne i zasady sporządzania sprawozdań podatkowych przedsiębiorstw".

Promotor - prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz

 • dr Paweł Warowny ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - „Wpływ metodologii projektowania rachunku kosztów działań na system zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie w Polsce".

Promotor - prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska

wyróżnienia:

 • dr Przemysław Czajor z Uniwersytetu Łódzkiego - „Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej".

Promotor - prof. UŁ dr hab. Irena Sobańska

 • dr Tomasz Kostrzewa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - „Model skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce".

Promotor - prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

 • dr Beata Zysnarska-Dworczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - „Benchmarking w zarządzaniu kosztami dystrybucji gazu w Polsce".

Promotor - prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz

za prace magisterskie:

I stopnia im. Jerzego Sablika:

 • mgr Magdalena Berska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - „Odroczony podatek dochodowy według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na przykładzie Tolbud Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Promotor - prof. UE dr hab. Janusz Samelak

 • mgr Dorota Kuźmińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - „Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego"

Promotor - prof. dr hab. Sławomir Sojak

II stopnia:

 • mgr Beata Foryta z Akademii Ekonomicznej w Katowicach - „Znaczenie i pomiar wartości niematerialnych we współczesnym przedsiębiorstwie"

Promotor  - prof. AE dr hab. Anna Kostur

 • mgr Monika Ryba z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - „Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów jako źródło finansowania działalności podmiotów gospodarczych"

Promotor  - prof. dr hab. Zbigniew Luty

III stopnia:

 • mgr Paweł Zieniuk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - „Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ S.A."

Promotor - prof. dr hab. Bronisław Micherda

 • mgr Ewa Faustryjak z Uniwersytetu Łódzkiego - „Tradycyjny rachunek kosztów ABC i TDABC jako narzędzie wspierające zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym Magnum - Metal Sp. z o.o."

Promotor - dr Halina Waniak-Michalak

 • mgr Sylwia Marszałek z Uniwersytetu Łódzkiego - „Odzwierciedlenie zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych"

Promotor - dr Przemysław Kabalski

wyróżnienia:

 • mgr Barbara Janusz z Akademii Ekonomicznej w Katowicach - „Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie LOTOS Czechowice S.A.".

Promotor - dr Aneta Wszelaki

 • mgr Beata Janda z Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie - „Koszty ochrony środowiska w rachunku kosztów przedsiębiorstwa".

Promotor - dr Arleta Szadziewska

 • mgr Jarosław Chojnacki z Uniwersytetu Łódzkiego - „Wpływ narzędzi rachunkowości na zarządzanie środowiskowe przedsiębiorstwem".

Promotor - prof. UŁ. dr hab. Anna Szychta

 • mgr Justyna Dobroszek z Uniwersytetu Łódzkiego - „Analiza rentowności produktów w systemie controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa BMA AG".

Promotor - prof. UŁ. dr hab. Anna Szychta

za prace dyplomowe:

I stopnia

 • Iwona Nowaczyk z Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu - „Analiza rachunku zysków i strat, jako informacji o efektach działalności przedsiębiorstwa Projekty Bankowe Polsoft w Poznaniu, w latach 2005-2007".

Promotor - dr Małgorzata Czerny

II stopnia

 • Aleksandra Małkowicz-Figaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - aspekty prawne, rachunkowe i podatkowe - na przykładzie Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku".

Promotor - dr Maria Kiedrowska

 

[galeria - wręczenie nagród]

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE