OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Cenna wymiana doświadczeń

Spotkanie rozpoczęła wiceprezes Teresa Cebrowska. Następnie przybyłych powitał prezes Franciszek Wala, który podzielił się kilkoma spostrzeżeniami. – Obserwując działalność oddziałów okręgowych, widzimy że efekty są pozytywne i za te dobre wyniki mamy wiele wdzięczności i szacunku. Nawiązał do działalności statutowej i głównego jej elementu czyli edukacji, wspominając również o dobrych doświadczeniach Stowarzyszenia ze szkoleniami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.
Prezes przedstawił krótko program narady i oddał głos Jolancie Roszczyk – dyrektor Biura Zarządu Głównego, która zapowiedziała blok „Działalność szkoleniowa i wydawnicza w 2016 r.” i podsumowała działalność edukacyjną SKwP w minionym roku. Sprawozdanie i wnioski z działalności wydawniczej w 2016 r. omówiła Małgorzata Cieśla – kierownik działu wydawniczego Instytutu.
Następnie dr Teresa Cebrowska przedstawiła poziom zaawansowania prac Stowarzyszenia związanych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji oraz omówiła wyniki analizy dotyczącej SKwP, przeprowadzonej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Dr Anna Kasperowicz – dyrektor biura zarządu Dolnośląskiego Oddziału przekazała doświadczenia z przygotowania i opisu kwalifikacji na przykładzie „księgowego” – I stopnia certyfikacji zawodu księgowego.
O ważnych zmianach, związanych z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów, mówiły Elżbieta Pudło – członek Komisji ds. szkolenia i wydawnictw SKwP, oraz Jolanta Roszczyk.
Pierwszy dzień narady zakończyło wystąpienie Pawła Krzywiny na temat zmian w prawie oświatowym.
Drugiego dnia dr Stanisław Hońko – członek Komisji ds. szkolenia i wydawnictw SKwP, przedstawi wnioski z ankiet i propozycje zmian, dotyczące efektów kształcenia na kursie III stopnia „Kandydat na głównego księgowego”. O zmianach, tym razem związanych z ustawicznym doskonaleniem zawodowym, będzie również mówiła dr Teresa Cebrowska. Następnie dyr. Jolanta Roszczyk omówi wnioski z regionalnych spotkań przedstawicieli jednostek organizacyjnych SKwP. Będzie również czas na przedstawienie spraw bieżących i dyskusję.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE