OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Doroczna narada dyrektorów zarządów oddziałów okręgowych SKwP

Ważne dla Stowarzyszenia sprawy poruszyli również w swoich wystąpieniach członkowie Zarządu Głównego SKwP: Ryszard Gorycki – sekretarz, Edward Kosakowski – skarbnik oraz Jerzy Koniecki – wiceprezes. O „Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych” mówiła dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego.
Wyniki kontroli niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego SKwP przedstawiła i omówiła Jolanta Roszczyk – dyrektor biura Zarządu Głównego.
Drugi dzień narady rozpoczął Kazimierz Jarosz (Kraków), który podziękował wszystkim uczestnikom za słowa wsparcia, jakie otrzymał oddział krakowski po śmierci prezesa prof. Bronisława Micherdy. Zebrani chwila ciszy uczcili pamięć Profesora.
Następnie dr Teresa Cebrowska przeanalizowała ankiety dotyczące efektów kształcenia na I i II stopniu kursów realizowanych w ramach ścieżki certyfikacji zawodu księgowego. Ankiety wypełniali zarówno wykładowcy, jak i dyrektorzy oddziałów, członkowie komisji egzaminacyjnych, wykładowcy na innych stopniach certyfikacji. Analaiza obejmowała efekty kształcenia w trzech obszarach: wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.
Kolejnym punktem narady było omówienie przez Jolantę Roszczyk i Małgorzatę Cieślę (kierownik działu wydawnictw Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych)  wyników ankiety odnoszącej się do książek rekomendowanych na kursy organizowane w ramach ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.
W następnej części spotkania dr Teresa Cebrowska omówiła nowy tytuł zawodowy SKwP. „certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”, a następnie przedstawiła zmiany w zasadach wywiązywania się z obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego.
Ostatnim punktem narady było wystąpienie Agnieszki Szymczak – starszego specjalisty ds. badań i analiz z Instytutu Badań Edukacyjnych, zaprezentowała Zintegrowany System Kwalifikacji – wnioski dla SKwP Stowarzyszenie od 2011 roku czynnie uczestniczy w pracach IBE, dotyczących Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Zaplanowany czas narady został maksymalnie wykorzystany, a dyskusje uczestników rozpoczęte na sali obrad trwały również podczas przerw.
Naradę zakończyła dr Teresa Cebrowska, dziękując uczestnikom za czynny udział i składając serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE