OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi MSSF

Konferencję otworzył Roland Python, szef Biura Funduszu Szwajcarskiego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który przedstawił strukturę finansowania projektów realizowanych w różnych obszarach (między innymi środowisko biznesu i MŚP, zdrowie, bezpieczeństwo, prace badawcze i rozwojowe, organizacje pozarządowe). Na rozwój modułu budowanie zdolności instytucjonalnych i prawnych w sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym w Polsce przeznaczono 10 mln franków szwajcarskich. Beneficjentami tego programu są Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP), Ministerstwo Finansów (MF), Ministerstwo Gospodarki (MG) i Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), organy nadzoru finansowego, Komitet Standardów Rachunkowości w Polsce (KSR) oraz Narodowy Bank Polski (NBP). Z pomocą szwajcarskiego funduszu przeprowadzono bezpłatne 22 szkolenia na temat międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej, w których wzięło udział 4000 uczestników. Zorganizowano ponadto 2 konferencje na temat MSSF i MSRF, w których uczestniczyło ponad 280 osób.

W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uczestników konferencji powitała dr Teresa Cebrowska - wiceprezes Zarządu Głównego. Podkreśliła, że SKwP od wielu lat zajmuje się promowaniem stosowania MSSF i MSRF w Polsce, poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i wydawanie publikacji. Zaznaczyła, że Stowarzyszenie, jako jedyna organizacja w Polsce ma prawo do tłumaczenia i wydawania skonsolidowanej wersji MSSF w języku polskim.

W pierwszej sesji konferencji głos zabrał Philippe Danjou - członek IASB, który nakreślił stan prac IASB nad nowymi projektami (m.in. nad instrumentami finansowymi: klasyfikacja i wycena, utrata wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń). Przedstawił również standardy i interpretacje oraz zmiany do nich, które wejdą w życie w 2013/2014 r.

Następnie Roxana Damianov z Europejskiego Urzędu Nadzoru Rynków i Papierów Wartościowych (ESMA) zaprezentowała działalność ESMA, który będzie gromadzić dane na temat stosowania MSSF przez europejskie spółki giełdowe, a wnioski zostaną przedstawione na początku 2015 roku. Poinformowała również, że 11 listopada 2013 r. ESMA opublikował wspólne priorytety, dotyczące przeglądu przestrzegania MSSF przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych za 2013 r. Przedstawiła także najważniejsze parametry sprawdzane przez ESMA w związku ze stosowaniem poszczególnych MSSF.

Prof. dr hab. Anna Karmańska - wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP, w swoim wystąpieniu zadała szereg istotnych pytań i postawiła kilka tez, wskazujących na potrzebę innego spojrzenia na sprawy odnoszące się do granic standaryzacji sprawozdawczości finansowej. Uczyniła to wobec "wiary w liczby", istotnie zmieniającej się we współczesnym biznesie.


Anna Sirocka - partner w Ernst&Young, omówiła trudności, z jakimi zmaga się EFRAG, opiniując MSSF i wskazała na problemy z tłumaczeniami złożonej tematyki MSSF.

W drugiej sesji Ilona Pieczyńska-Czerny - dyrektor w Departamencie Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przestawiła zagadnienia, na które KNF zwraca uwagę podczas analizy sprawozdań finansowych jak również działania nadzorcze w zakresie sprawozdawczości finansowej remitentów.

Lidia Kliszczak - dyrektor z KGHM S.A., zaprezentowała historię wdrażania MSSF w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i omówiła doświadczenia i wyzwania z tym związane. Podkreśliła ogromne znaczenie porównywalności, jaką zapewnia stosownie MSSF.

W swoim wystąpieniu dr hab. prof. UŁ Radosław Ignatowski - członek Komitetu Standardów Rachunkowości, zwrócił uwagę na stosowanie nowych standardów, dotyczących konsolidacji oraz przeanalizował wpływ nowych koncepcji i definicji tych standardów na jednostki podporządkowane.

W trzeciej sesji David Cairns - ekspert z Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR), zaprezentował prace IASB związane z opracowaniem nowego standardu MSSF 15, który będzie dotyczył przychodów i zastąpi MSR 11 i MSR 18.

Tomasz Konieczny - partner w PWC, omówił nowe propozycje zmian dotychczasowego MSR 17 Leasing, polegających m.in. na usunięciu istniejącego podziału na leasing finansowy i operacyjny w księgach leasingobiorcy, a zatem na wprowadzeniu jednego modelu ujęcia leasingu.

Ostatni z prelegentów Piotr Kauczuk - dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zaprezentował działalność GPW, w tym jej linie biznesowe, przychody i wskaźniki finansowe, porównując jej działalność w regionie z innymi giełdami europejskimi.

W konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników.


Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE