OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

10 grudnia 2012 r. odbyło się organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) spotkanie w ramach debaty dotyczącej modernizacji systemu kwalifikacji w Polsce, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Spotkanie prowadzili: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak - lider projektu „Kwalifikacje po europejsku", zakładającego m.in. opisanie sposobu funkcjonowania Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz opracowanie raportu referencyjnego zawierającego główne założenia
i mechanizmy Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz Horacy Dembowski - ekspert wiodący zespołu ds. Projektu PRK i Raportu Referencyjnego.

Spotkanie rozpoczęto od podziękowań za zgłoszone uwagi do dokumentów nad którymi pracuje Instytut Badań Edukacyjnych oraz od przekazanie informacji, iż raport referencyjny jest już prawie gotowy. Elżbieta Lechowicz, ekspert wiodący zespołu ds. Krajowego Rejestru Kwalifikacji zaprezentowała główne założenia raportu referencyjnego, czyli w praktyce opis proponowanego systemu kwalifikacji oraz odniesienie PRK do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Z uwagi na fakt, że celem spotkania było podsumowanie całego roku prac nad PRK, prezentacja ta obejmowała nie tylko same zmiany ale również podstawowe założenia systemu, co pozwoliło uczestnikom na porównanie efektów końcowych prac ze zgłaszanymi uwagami.

Drugi punkt spotkania obejmował przedstawienie sposobu opisywania kwalifikacji
w zmodernizowanym Krajowym Systemie Kwalifikacji. W tej części omówiono głównie zmiany, jakie w wyniku uwag ze strony interesariuszy wprowadzono do PRK oraz rejestru kwalifikacji. Bardzo szczegółowo przedstawiono planowane elementy rejestru, jak również zwrócono uwagę na aspekty jeszcze wymagające uściślenia.

W kolejnym punkcie Wojciech Stęchły, analityk w zespole ds. Projektu PRK i Raportu Referencyjnego, przedstawił główne założenia zasad określania poziomów kwalifikacji
w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Zasady te zostały opracowane przez branżowe zespoły robocze, w tym zespół branży usług finansowych, i obejmują zagadnienia związane m.in.
ze sposobem weryfikacji wniosku o wpis kwalifikacji do rejestru, sposobem powołania
i funkcjonowania zespołu ds. pozycjonowania kwalifikacji oraz metodą przypisywania kwalifikacji do poziomu w PRK. Propozycje w tym zakresie wywołały początkowo pewne kontrowersje, które jednak wynikały nie z samego materiału a niefortunnego sposobu jego przekazania. Po udzieleniu zebranym stosownych wyjaśnień przez przedstawicieli zespołów branżowych, krytyczne uwagi zostały wycofane.

Na potrzeby weryfikacji praktycznego działania zaproponowanej metody przypisywania kwalifikacji do PRK, każdy z zespołów w trakcie swoich prac przyporządkował roboczo osiem istniejących obecnie na rynku kwalifikacji z każdej branży. Instytut Badań Edukacyjnych zaproponował kontynuowanie tych prac przez 16 nowych zespołów, które zaproponowałyby robocze przypisywanie kolejnych kwalifikacji, przy użyciu przedstawionych na spotkaniu zasad. Biorąc jednak pod uwagę, że PRK jeszcze nie funkcjonuje a zasady określania poziomów kwalifikacji w PRK zostały opracowane, tego typu działania wydają się być jedynie formą „ćwiczenia" i sposobem na ewentualne wskazanie braków w Krajowym Systemie Kwalifikacji.

Każdy z punktów spotkania kończyła dyskusja, podczas której przedstawiciele różnych instytucji zgłaszali swoje uwagi do prezentowanego materiału. Za pozytywny aspekt należy uznać fakt, że prace nad raportem referencyjnym zmierzają ku końcowi. Jednocześnie, w opinii wielu osób reprezentujących instytucje współpracujące z IBE nad projektem PRK  nadal istnieje szereg problemów które nie dość że nie zostały rozwiązane, ale nawet nie podjęto próby ich rozpatrzenia. Nadal niejasne pozostają m.in. kwestie związane z powołaniem i funkcjonowaniem instytucji prowadzącej rejestr kwalifikacji (w tym: kto powołuje i nadzoruje taką instytucję, sposoby jej finansowania, etc.), zasadami wpisu do rejestru kwalifikacji będącymi własnością innych instytucji, sposobem nadzoru nad kwalifikacjami już wpisanymi do rejestru. Konieczność ustosunkowania się do powyższych problemów sygnalizowało IBE już od dłuższego czasu wiele instytucji. Brak tych informacji uniemożliwia  dokonanie jednoznacznej oceny pomysłu wprowadzania systemu PRK.

W  świetle rozpoczęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu ,,Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców", zasadne wydaje się pytanie o punkty wspólne obydwu projektów - podkreślić należy, że w ramach obydwu będą rozpatrywane m.in. zawody związane z rachunkowością
i finansami, obydwa projekty mają również podobną datę zakończenia, tj. grudzień 2013 roku.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE