OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Jaki był 2. Kongres Polskiej Rachunkowości

Otwierając II Kongres Polskiej Rachunkowości „Rachunkowość – wizja przyszłości”, Franciszek Wala, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych, powiedział – W  ostatnich dniach maja minęło 10 lat od pamiętnego, dzisiaj mówimy pierwszego, Kongresu Polskiej Rachunkowości. Zwołując 2. Kongres władzom naczelnym Stowarzyszenia przyświecała myśl, że troszcząc się dziś o rozwój polskiej rachunkowości i wysoki poziom kompetencji zawodowych księgowych, jesteśmy winni pamięć naszym poprzednikom – tym, którzy w czas zaborów założyli Związek Buchalterów, tym, którzy w okresie międzywojennym dążyli do zjednoczenia organizacji księgowych i w 1926 r. powołali Związek Księgowych w Polsce, którzy w latach II wojny światowej prowadzili działalność pod pozorem kursów handlowych, tym, którzy uczestniczyli w odradzaniu i odbudowie organizacji zawodowej w latach 1944-1949 i którzy powołali dzisiejsze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przed 60. laty w 1957 r.  Ten Kongres jest hołdem dla dzieła naszych poprzedników.
Kończąc wystąpienie powiedział – W zamiarze organizatorów Kongres ma być inspiracją do wymiany ocen stanu polskiej rachunkowości i wniosków do projektowanych kierunków jej rozwoju. Materia ta jest niezmiernie złożona i stąd olbrzymia trudność prognozowania. Prawdą jest bowiem, że najtrudniej jest być prorokiem lub posłańcem przynoszącym tylko dobre wieści. Znaków zapytania jest wiele. Wyrażam przekonanie, że co najmniej na ich część ten Kongres przybliży nam odpowiedzi.
W imieniu Ministerstwa Finansów – patrona honorowego Kongresu, uczestników powitała Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF. Odczytała list gratulacyjny Wiesława Janczyka – sekretarza stanu w MF, który, dziękując za zaproszenie, zaznaczył, że „Stowarzyszenie konsekwentnie realizuje ideę podnoszenia rangi zawodu, który wymykałby się stereotypowi buchaltera. Zawodu, który jest wykonywany przez osoby światłe, odpowiednio wykształcone oraz praktycznie przygotowane – zawodu godnego zaufania publicznego. (...) Ponad stuletnia historia działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pokazuje, że o przyszłość polskiej rachunkowości możemy być spokojni. Członkom Państwa organizacji nie brakuje bowiem zaangażowania i pasji, aby na tym fundamencie, który został wypracowany przez kilka pokoleń entuzjastów, budować rachunkowość dopasowaną do potrzeb szerokiego kręgu interesariuszy”. Gratulując członkom organizacji ponad stuletniej historii, z uznaniem odniósł się do starannej działalności edukacyjnej i wydawniczej, a także dbałości o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków SKwP.
W okolicznościowym wystąpieniu Gail McEvoy z Zarządu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) powiedziała – II Kongres Polskiej Rachunkowości stanowi wielkie osiągnięcie, a jubileusz 110-lecia działalności  stowarzyszenia polskich księgowych jest czymś niesamowitym. (...) Działalność polskich księgowych w strukturach międzynarodowych IFAC stanowi potwierdzenie, iż SKwP spełnia wysokie standardy. Nie ma w tym żadnego przypadku. Potrzeba wiele pracy, aby dojść do takiego poziomu, a Państwa Stowarzyszenie i jego członkowie musieli spełnić konkretne wymogi, aby zostać przyjętym – zaznaczyła.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili również: Gary Kabureck – członek Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Jarett Decker – szef Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR), Paul Thomson – dyrektor Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów dla MŚP (EFAA), Martin Manuzi – dyrektor na Europę z Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) oraz Krzysztof Burnos – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR).
 
Biznes w przyszłości
W pierwszej sesji prof. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą, członek Zarządu Głównego SKwP, powiedziała, że każde zagadnienie można oglądać przez mikroskop i przez teleskop, a księgowy zwykle patrzy przez mikroskop, ponieważ przedsiębiorstwo stanowi dla niego centrum świata. Jednak czasami dobrze jest podnieść głowę i popatrzeć, co się dzieje wokół, przez pryzmat otaczającego świata, ponieważ nikt nie działa w próżni i dobrze jest spojrzec na siebie z perspektywy makroskali.
 - Dzisiejszy główny księgowy i w ogóle zawód księgowego oceniam jako zawód wysokiego ryzyka intelektualnego. Musi umieć księgowość, ale musi znać prawo handlowe, prawo cywilne, zjawiska makroekonomiczne, zjawiska geopolityczne i to wszystko się mieści na biurku księgowego, wówczas, gdy podniesie głowę i nie patrzy na słupki – stwierdziła.
Pierwsza sesja, pomimo wizji globalnej katastrofy, roztoczonej przez prof. Aldonę Kamelę-Sowińską, spotkała się z gorącym przyjęciem przez uczestników.
 
Rachunkowość – profesja, prawo, nauka
Moderatorem drugiej sesji była dr Teresa Cebrowska, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP,  a do dyskusji zostali zaproszeni: Joanna Dadacz – dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości, biegły rewident; dr Zdzisław Fedak – członek honorowy SKwP, wiceprzewodniczący Rady Naukowej SKwP,  członek Komitetu Standardów Rachunkowości, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Rachunkowość, biegły rewident; dr hab. prof. U.Sz. Stanisław Hońko – prezes Okręgowego Oddziału SKwP w Szczecinie, członek Komisji ds. szkolenia i wydawnictw Zarządu Głównego SKwP, członek Rady Naukowej SKwP; dr hab. Radosław Ignatowski – wiceprzewodniczący Komisji ds. współpracy zagranicznej ZG SKwP, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Komisji Nadzoru Audytowego działających przy ministrze finansów i rozwoju; prof. dr hab. Ewa Walińska – członek Rady Naukowej SKwP kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i European Accounting Association (EAA).
Debata dotyczyła zmian w rachunkowości i w prawie bilansowym, a także planowanych uproszczeń. Dr Teresa Cebrowska oceniła, że powinno się upraszczać rachunkowość wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.

- Zamiast książki przychodów i rozchodów pełna rachunkowość, ale dla małych, dla mikro, gdzie rozwiązania podatkowe są sankcjonowane przez prawo bilansowe – przekonywała.
O tym, że rozwiązania powinny być proste i zawierać jak najmniej różnic między podatkami i rachunkowością, a przepisy powinny wspierać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego mówił również dr Zdzisław Fedak.
Natomiast Joanna Dadacz podkreśliła m.in. – Jako legislator podejmowaliśmy próby pozyskania informacji, co środowisko myśli na temat kształtu ustawy o rachunkowości i o standardach. Jednak nie przyniosły one konkretnego rezultatu.
Podczas sesji dr hab. Stanisław Hońko przedstawił wstępny raport „Portret księgowych 2017”, na który składają się wyniki dwóch ankiet. Pierwszą – „Autoportret księgowych” - wypełniło ponad 2100 księgowych, a drugą – „Księgowi oczami przedsiębiorców” – ponad 300 osób.   
Okazało się, że m.in. 70 proc. ankietowanych księgowych uważa swój zawód za prestiżowy, 55 proc. ankietowanych uznało, że wynagrodzenie nie jest adekwatne do posiadanych kompetencji i powierzonej odpowiedzialności. Z „Autoportretu księgowych” wynika, że większość badanych nie miała raczej problemu z szybkim znalezieniem ostatniej pracy. 33 proc. szukało jej przez mniej niż miesiąc, a 23 proc. poświęciło na to maksymalnie do trzech miesięcy (9 proc.  4-6 miesięcy, a 5 proc. 7-12 miesięcy). Zdecydowana większość przyznała, że praca w zawodzie księgowego dostarcza im satysfakcji – w skali 1-5 aż 78 proc. osób zaznaczyło „4” lub „5”.
Natomiast z raportu „Księgowi oczami przedsiębiorców” wynika m.in., że 75 proc. badanych uznaje ten zawód za prestiżowy; przedsiębiorcy najbardziej cenią u księgowych skrupulatność (78 proc.), uczciwość (66 proc.), pracowitość (58 proc.), chęć rozwoju (31 proc.) oraz cierpliwość (25 proc.).
Z opracowania wynika również, że wśród form współpracy z księgowymi przeważa zatrudnienie na etacie (60 proc.), a zawarcie umowy z biurem rachunkowym (36 proc.).
– Światem rządzi pieniądz, a kto rządzi pieniędzmi? Stawiam tezę, że księgowi – podsumował dr hab. Stanisław Hońko.
Oceniając prowadzoną przez siebie debatę dr Teresa Cebrowska zaznaczyła, że nie mogła ona odpowiedzieć w szczegółach na wszystkie pytania związane z wpływem osiągnięć nauki, nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej i nowej wizji rachunkowości na pracę i edukowanie księgowych.
 
Rachunkowość w przyszłości
Panel dyskusyjny „Rachunkowość w przyszłości” prowadził prof. Zbigniew Luty, przewodniczący Rady Naukowej SKwP i przewodniczący Rady Programowej II KPR. Do debaty zaprosił: Krzysztofa Łuczaka, doktoranta w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, współzałożyciela Spółki Qpony.pl sp. z o.o.; dr. Marcina Liberadzkiego, pracownika naukowego Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i radcę prawnego; Grzegorza Szczucińskiego z Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów; dr. Grzegorza Warzochę, pracownika naukowego Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wspólnika w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors, biegłego rewidenta; Jadwigę Wojtas, dyrektor ds. produkcji i rozwoju systemu enova365 w firmie Soneta sp. z o.o.
Dyskusja dotyczyła głównie wpływu nowych technologii i nowych instrumentów finansowych na działalność firm i gospodarkę. Wiele uwagi poświęcono zagrożeniom XXI wieku, czyli cyberprzestępczości oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu finansowego.

Podczas dyskusji zwracano uwagę na obiekty pomiaru oraz wyceny teraz i w przyszłości,
z uwzględnieniem takich zjawisk, jak rejestrowanie podmiotów gospodarczych, których podstawowym kapitałem jest wiedza, a nie środki materialne czy pieniężne. Mówiono także o możliwym do przewidzenia zakresie automatyzacji pracy księgowych, roli pracowników w procesie kontroli dokumentacji księgowej oraz rozwoju takich instrumentów finansowych, jak „CoCos” czy „sukuk”, w kontekście problemów z ich klasyfikacją i wyceną. Ostrzegano przed zagrożeniem, jakie mogą wywołać hybrydowe instrumenty finansowe i mówiono o wyzwaniu, jakim dla rachunkowości są kryptowaluty (np. bitcoiny), funkcjonujące poza uznanym systemem walutowym.
Rewolucję XXI wieku, czyli Big Data, przybliżyła słuchaczom Jadwiga Wojtas, przestrzegając przed chaosem spowodowanym przez zalew informacji nieułożonych w strumienie, nieprzetworzonych, a co za tym idzie – bezużytecznych i czasami wręcz szkodliwych.
Jednak do najpoważniejszych wyzwań stojących nie tylko przed rachunkowością, ale także przed globalnym rynkiem finansowym prof. Zbigniew Luty zaliczył zapewnienie trwałości informacji finansowych i biznesowych. Jego zdaniem, cyberataki przestępców mogą doprowadzić do utraty danych i wielkiego chaosu.
 
Rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce
Moderatorami czwartej ostatniej sesji byli dr Katarzyna Zasiewska, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego SKwP w Warszawie, oraz dr hab. prof. SGH Marcin Jamroży.  

W debacie udział wzięli: Grzegorz Jurczak, współtwórca rozwiązań z obszaru produktywności w enova365, w tym modułów Business Intelligence; Zbigniew Libera, partner i szef biura gdańskiego w KPMG, biegły rewident; Agnieszka Osińska, certyfikowana księgowa, specjalistka rachunkowości spółek prawa handlowego, od 2001 r. w RSM Poland, od siedmiu lat jako Accounting Partner w Dziale Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych.; Adrian Raubo, biegły rewident, dyrektor finansowy Grupy Invento (Invento Sp. z o.o. i Invento Americas Inc); Elżbieta Żuraw, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, a wcześniej dyrektor finansowy / kierownik projektu Polska Press Sp. z o.o.

- Skład uczestników panelu dobrze odda różną perspektywę, perspektywę małych, średnich i dużych firm, doradców podatkowych i księgowych – powiedział dr hab. Marcin Jamroży, przedstawiając panelistów.
Uzasadniając celowość dyskusji o praktycznym wykorzystywaniu rachunkowości, moderatorzy zaznaczyli, iż od zarania dziejów była ona powiązana z działalnością gospodarczą, a jej ewolucja zawsze wynikała ze zmian w samej organizacji gospodarczej, gdyż musiała nadążać za zmianami w otoczeniu biznesowym.
– Rachunkowość musi trochę bardziej otworzyć się na zapotrzebowanie z działów, które zarządzają informacją w firmie i  poszczególnymi projektami – powiedziała dr Katarzyna Zasiewska. – Księgowy zawsze doradzał w przedsiębiorstwie, a mnóstwo informacji, które do niego spływają powoduje, że musi on odpowiednio, zgodnie z przepisami prawa, przypisać je np. do sprawozdań czy raportów tworzonych także na potrzeby wewnętrzne, zarządcze.  
Informacyjne wykorzystanie rachunkowości tak naprawdę zależy od przedsiębiorstwa i nie ma znaczenia, czy jest duże, czy małe. Jedne korzystają z niej bardzo dobrze, w innych zarząd nie wie nawet, jaki jest wynik zrealizowanego kontraktu. Bardzo dużo zależy od rodzaju spółki, skąd się wywodzi, kto jest właścicielem. Jeśli stanowi część międzynarodowego koncernu, to musi spełniać jego wymogi odnośnie kontrolingu, raportowania. Koncern narzuca też odpowiednie cele i wskaźniki, które musi realizować kadra i wówczas zaczyna się interesować, jak liczyć wskaźniki, jakie dane wchodzą do licznika, a jakie do mianownika.
W podsumowaniu padło stwierdzenie, że zawód księgowego nie jest zagrożony, ale musi nadążać za rozwojem i zmianami w gospodarce.
– W świetle zmian technologicznych, pojawiających się nowych aplikacji, musimy po prostu też nadążyć za tym, co dzieje się dookoła. Wsiądźmy do tego pociągu innowacyjności na czas, zmieńmy się tylko trochę mentalnie, bo jeszcze częściowo jesteśmy, że tak powiem, w starych czasach – nie nadążamy za tą nowoczesnością i trochę się jej boimy. Zmierzamy do czasów wysokiej profesjonalizacji zawodu – powiedziała Agnieszka Osińska.
 
Wszechobecna technologia
Nowe technologie i oprogramowanie dla księgowych przewijało sie w dyskusji we wszystkich czterech sesjach.
- Księgowi od dawna radzą sobie z oprogramowaniem, bo pierwsze programy zaczęli wykorzystywać jakieś dwadzieścia lat temu – ocenił Robert Czuła, prezes spółki „Soneta”- producenta oprogramowania enova365., strategicznego partnera Kongresu. – Natomiast ogromnym wyzwaniem staje się coraz większa ilość danych do przetworzenia i wykorzystania. Zmienia się także rola księgowego. Kiedyś księgowy bardziej działał na danych post factum, dzisiaj jest to przewidywanie przyszłości i tutaj bez technologii nic się nie da zrobić, bo popularne Big Data to bardzo dużo danych zmiennych w czasie, które należy odnieść do własnych informacji.
Uczestnicy 2. Kongresu Polskiej Rachunkowości ocenili, że zmiany spowodowane digitalizacją i globalizacją w życiu gospodarczym nie mogą być rewolucyjne, gdyż immanentną cechą rachunkowości jest ciągłość stosowania zasad pomiaru, wyceny, ujmowania ewidencyjnego oraz ujawniania informacji o jednostce gospodarczej.
Eksperci, a wśród nich pracownicy nauki i praktycy, wskazywali także na potrzebę jak najszybszego wdrażania nowych technologii na potrzeby przedsiębiorstw. Podkreślali, że warto tak dostosowywać systemy rachunkowe do każdego przedsiębiorstwa z osobna i do całego łańcucha powiązań ze środowiskiem i otoczeniem gospodarczym, aby nowoczesne, często zautomatyzowane już systemy, wspomagały procesy decyzyjne w organizacjach gospodarczych. Zajmować się tym powinny osoby zawodowo przygotowane do zarządzania organizacjami, a także sami księgowi.
Pierwszy dzień Kongresu zakończyła Gala Jubileuszowa, na której wręczono honorowe odznaki złote z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” – najwyższe odznaczenie organizacyjne, oraz statuetki  okolicznościowe. Odbył się też koncert „Operetka na poważnie, opera na wesoło”, w którym wzięli udział soliści Teatru Wielkiego i Opery Narodowej oraz Teatru Muzycznego w Łodzi. Towarzyszyła im Orkiestra ROMANTICA.
II Kongres Polskiej Rachunkowości odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów, Rada Naukowa SKwP objęła wydarzenie patronatem merytorycznym, a patronami medialnymi byli: Centrum Prasowe PAP, miesięcznik „Rachunkowość”, „Świat Księgowych”. Partnerem strategicznym II Kongresu Polskiej Rachunkowości była firma Soneta sp. z o.o. – producent oprogramowania enova365, a partnerem głównym firma RSM Poland.


Małgorzata Szczepańska
Fot. Dariusz Żurek/ SKwP

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE