OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Kalendarium

KALENDARIUM 

- - - 1907 - - -

W dniu 9 czerwca powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą „Związek
Buchalterów w Warszawie” obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie.

- - - 1926 - - -

Uchwalono statut zmieniający nazwę stowarzyszenia „Związek Buchalterów
w Warszawie” na „Związek Księgowych w Polsce”.

 Zarząd Główny - historia

- - - 1939 - 1944 - - -

Mimo wydanego przez Władze okupacyjne zakazu działalności wszelkich
stowarzyszeń, Związek Księgowych w Polsce nie podporządkował się temu
rozporządzeniu, chociaż ograniczył zasięg swej działalności do terenu
warszawskiego.

- - - 1944 - - -

Dnia 4 sierpnia odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Oddziału Lubelskiego
Związku Księgowych w Polsce. Jego działacze w dniu 11 listopada 1944 r.
postanowili, że Oddział będzie pełnił rolę Centrali Związku Księgowych w Polsce
do czasu wyzwolenia stolicy i dalszych terenów.

- - - 1946 - - -

W dniu 30 lipca zarejestrowano na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy –
„Stowarzyszenie Księgowych w Polsce”.

- - - 1958 - - -

W dniu 18 maja odbył się I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

- - - 1959 - - -

Powołanie Centralnego Ośrodka Szkolenia Zaocznego. Powołanie instytucji
dyplomowanych biegłych księgowych (uchwała nr 187 Rady Ministrów
z dnia12.05.1959 r.)

- - - 1967 - - -

Powołanie przez Zarząd Główny SKwP Usługowego Zakładu Rachunkowości
w Poznaniu.

- - - 1969 - - -

Wydawane od 1952 r. czasopismo „Rachunkowość” staje się organem prasowym
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

- - - 1989 - - -

W dniu 12 maja Krajowa Rada Dyplomowanych Biegłych Księgowych, powołana
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, została przyjęta do Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC).

- - - 1996 - - -

Przystąpienie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do Europejskiej Federacji
Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA).

- - - 1998 - - -

Posiedzenie Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC)
w Warszawie, zorganizowane przez SKwP.

- - - 1998 - - -

Powołanie Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.

- - - 1999 - - -

Wydanie pierwszego autoryzowanego przekładu Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (MSR) na mocy umowy licencyjnej z Radà Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (IASB).

- - - 2004 - - -

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podpisało porozumienie o współpracy z brytyjskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA).


- - - 2005 - - -

Włączenie przetłumaczonych przez SKwP standardów MSR/MSSF do Dziennika
Urzędowego UE.
 

- - - 2006 - - -

SKwP inicjatorem powołania „Stowarzyszenia XBRL Polska". Dzięki staraniom SKwP 12 stycznia 2006 r. „Stowarzyszenie XBRL Polska" zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.

Ukazał się pierwszy numer środowiskowego pisma „Świat Księgowych", wydawanego przez Zarząd Główny SKwP.

- - - 2007 - - -

Z okazji jubileuszu stulecia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich odbył się Kongres Polskiej Rachunkowości.

SKwP było inicjatorem i współorganizatorem posiedzenia szefów organizacji członkowskich IFAC.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości i stało się jego pierwszym sygnatariuszem.

- - - 2008 - - -

Ruszyła pierwsza edycja konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

- - - 2009 - - -

Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł „dyplomowany księgowy" i certyfikację zawodu księgowego.

SKwP zostało jednym z beneficjentów projektu w rachunkowości i rewizji finansowej „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości  finansowej i audytu w sektorze prywatnym" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Przedstawiciel SKwP został członkiem Komitetu IFAC ds. krajów rozwijających się.

Przedstawiciel SKwP wszedł do Rady Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

- - - 2010 - - -

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ustanowiło 9 czerwca Dniem Księgowego. W tym roku po raz pierwszy uroczyście obchodzono to święto.

Przeprowadzono pierwszy egzamin na dyplomowanego księgowego i wręczono pierwsze certyfikaty dyplomowanego księgowego.

- - - 2011 - - -

Odbył się jubileuszowy XX Krajowy Zjazd Delegatów SKwP.

Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową "Rachunkowość w dziele integracji europejskiej" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

- - - 2012 - - -

Przedstawiciel SKwP został członkiem zarządu Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA).

Podpisanie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Bank Światowy i BPP Professional Education sp. z o.o. memorandum z porozumienia w sprawie uzgodnionych procedur organizacyjnych, dotyczących przeprowadzania kompleksowych i zaawansowanych szkoleń z MSSF.

- - - 2013 - - -

Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł honorowy „Ambasadora zawodowej etyki w rachunkowości”, przyznawany w uznaniu zasług w promowaniu zasad Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.

SKwP zorganizowało we współpracy z EFAA międzynarodową konferencję „Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw. Punkt widzenia interesariuszy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki.

Zarząd Główny SKwP ustanowił honorową złotą odznakę z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” i uhonorował nią pierwszego laureata.

Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł zawodowy „certyfikowany ekspert usług księgowych”.

Wydanie limitowanej edycji „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości” w pięciu językach.

Uruchomienie internetowej sprzedaży „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”.

- - - 2014 - - -

Wydanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF 2013, przetłumaczonych przez SKwP.

Przedstawiciel SKwP został na drugą kadencję członkiem zarządu EFAA.

Przeprowadzono pierwszy egzamin i wręczono dyplomy certyfikowanego eksperta usług księgowych.

Pierwsi laureaci honorowego tytułu „Ambasadora zawodowej etyki w rachunkowości”

- - - 2015 - - -


Odbył się XXI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Z okazji Dnia Księgowego SKwP było współorganizatorem konferencji „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”.

- - - 2016 - - -

II edycja ogólnopolskiego konkursu „Księgowi Przyszłości”.

Zakończenie projektu w rachunkowości i rewizji finansowej „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości  finansowej i audytu w sektorze prywatnym" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego SKwP było jednym z beneficjentów.

- - - 2017 - - -

Rok 2017 ogłoszony w Stowarzyszeniu Rokiem Księgowego.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z okazji 110. rocznicy działalności zawodowych organizacji na ziemiach polskich zorganizowało 2. Kongres Polskiej Rachunkowości.

Ukazało się polskie tłumaczenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wydane po raz szósty przez SKwP.

Stowarzyszenie podpisało z Instytutem Badań Edukacyjnych porozumienie o współpracy, dotyczące przygotowania SKwP do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

- - - 2018 - - -

Został zarejestrowany Statut SKwP, zawierający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SKwP.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskało zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu „Niepodległa”.

W rocznicę 2. Kongresu Polskiej Rachunkowości odbyła się dwudniowa Międzynarodowa konferencja „Przyszłość zawodu księgowego”.

Odbyła się III edycja konkursu „Księgowi Przyszłości” zakończona konferencją „Księgowi Przyszłości. W erze zmian”.

Podczas okolicznościowej sesji "100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918-2018", która odbyła się w Poznaniu, uczestnicy Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli Jednostek Organizacyjnych SKwP przyjęli uroczyście "Deklarację".

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE