OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Kieleckie spotkanie

Zebranych powitała Halina Gąsior-Mikulska – prezes zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Kielcach – gospodarza tegorocznej narady. Spotkanie otworzył i w kilku zdaniach wprowadził w temat obrad pierwszego dnia Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP. Swoje doświadczenia ze współpracy Stowarzyszenia ze szkołami ponadgimnazjalnymi na rzecz młodzieży zainteresowanej rachunkowością w kontekście organizowania konkursów prezentowali (w kolejności wystąpień) przedstawiciele: Oddziału Okręgowego SKwP w Kielcach, Oddziału Podkarpackiego SKwP w Rzeszowie, Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu, Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku i Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie.

Następnego dnia uczestnicy debatowali w dwóch grupach: działaczy i dyrektorów biur w siedzibie kieleckiego oddziału Stowarzyszenia. Działacze omawiali sposób realizacji uchwały programowej XXI Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP. Szczególną uwagę poświęcono promocji i rozwojowi Stowarzyszenia przez szeroką współpracę z otoczeniem, w tym: z przedsiębiorcami/pracodawcami, środowiskiem biur rachunkowych, ze szkołami wyższymi i młodzieżą studiującą na kierunkach „z rachunkowością” oraz z innymi środowiskami i organizacjami zawodowymi. Obradom tym przewodniczył Jerzy Koniecki – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

Na spotkanie dyrektorów zaplanowano pięć punktów, z których udało się tego dnia zrealizować dwa, ponieważ już pierwszy, obejmujący tematy dotyczące nowych certyfikatów SKwP, programów nauczania w ścieżce certyfikacji zawodu księgowego (po rocznych doświadczeniach) oraz dyplomowanych księgowych wywołał tak duże zainteresowanie i żywą merytoryczną dyskusję, że zajął ponad połowę planowanego czasu. Wymiana poglądów i doświadczeń w tym gronie pozwala szerzej spojrzeć na działalność edukacyjną całej organizacji i jest niezwykle cenna dla uczestników.

Drugim punktem było przedstawienie przez Pawła Krzywinę z Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych zasad bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez O/O SKwP. Temat wzbudził niemal tak samo duże zainteresowanie jak poprzednie. Już w trakcie prezentacji padło wiele pytań. Przedstawiane zagadnienia były bardzo ważne dla działalności oddziałów, a zwłaszcza dla działalności edukacyjnej. Pozostałe trzy punkty porządku zostały przesunięte na dzień następny.

Ostatniego dnia Anna Zajkowska – dyrektor placówki niepublicznej kształcenia ustawicznego w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych, przedstawiła ramowy regulamin wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w placówkach kształcenia ustawicznego SKwP. Temat ten wywołał żywy oddźwięk z sali i dyskusja trwała nawet podczas przerwy w kuluarach. Jolanta Roszczyk – dyrektor Biura ZGł. omówiła działalność wydawniczą Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz obowiązki jednostek szkolących organizujących obligatoryjne szkolenia zawodowe biegłych rewidentów. Następnie, zgodnie z harmonogramem, oddziały: zielonogórski, radomski i legnicki zaprezentowały swoją działalność i doświadczenia.  Podsumowując naradę, prezes Franciszek Wala poprosił Jolantę Roszczyk o krótkie omówienie części szkoleniowej i przedstawienie wniosków oraz Ryszarda Goryckiego – sekretarza Zarządu Głównego SKwP o omówienie narady działaczy i zaprezentowanie płynących z niej wniosków. W kończącym spotkanie wystąpieniu prezes Franciszek Wala m.in. zrelacjonował pokrótce sesję Stowarzyszenia Księgowych w Polsce „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP” (w bloku tematycznym „Optymalizacja w biznesie”), która odbyła się 13 października 2015 r. w Katowicach, podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – największego w Europie wydarzenia poświęconego „small biznesowi”. Następnie podsumował tegoroczną siódmą już naradę przedstawicieli jednostek organizacyjnych SKwP oraz podziękował zebranym za udział, a organizatorom za znakomite przygotowanie spotkania.

Gospodarze zadbali również o chwile oddechu. Uczestnicy zwiedzili interesujące przyrodniczo i historycznie miejsca w Kielcach, zintegrowali się na uroczystych kolacjach m.in. w Pałacu Biskupów Krakowskich i syci wiedzy oraz wrażeń wrócili do codziennych obowiązków.

Szersza relacja z siódmego ogólnopolskiego spotkania jednostek organizacyjnych SKwP ukaże się w najbliższym numerze „Świata Księgowych”.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE