Komisja Rachunkowości Zarządczej / Controllingu

 Komisja Rachunkowości Zarządczej / Controllingu działa od 2004 roku pod przewodnictwem prof. Ireny Sobańskiej z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Misją Komisji jest:
 • przyczynianie się do rozwoju nauki i praktyki rachunkowości zarządczej w Polsce,
 • promowanie rachunkowości zarządczej wśród członków SKwP poprzez uświadamianie jej kluczowej roli w globalnej gospodarce (zarówno w zarządzaniu, jak i w procesie sprawozdawczości finansowej),
 • zachęcenie do członkowstwa w SKwP specjalistów rachunkowości zarządczej.

 

W drugiej kadencji (2007-2010) członkami Komisji są: prof. Irena Sobańska (Uniwersytet Łódzki), prof. Gertruda Krystyna Świderska (Szkoła Główna Handlowa), prof. Anna Szychta (Uniwersytet Łódzki), prof. Andrzej Kardasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu), dr Emilia Fladrowska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz), dr Grażyna Klamecka-Roszkowska (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku), dr Marlena Ciechan-Kujawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Zdzisiaw Kes (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz dr Przemysław Kabalski (Uniwersytet Łódzki) - sekretarz Komisji.

 

Główne efekty dotychczasowych prac Komisji

 • Opracowanie zasad konkursu na najlepsze wdrożenia systemów rachunkowości zarządczej/controllingu w praktyce polskiej
 • Opracowanie zestawu haseł do leksykonu rachunkowości zarządczej (efektem tych prac jest lista prawie 1.500 terminów z rachunkowości zarządczej i dyscyplin pokrewnych)
 • Włączenie się w prace Komisji ds. Etyki w zakresie kodeksu etycznego księgowych (Komisja przygotowała propozycje dotyczące zasad etyki zawodu ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej)
 • Określenie relacji między rachunkowością zarządczą a controllingiem (członkowie Komisji zbierali i omawiali materiały pomocne w wypracowaniu właściwego stanowiska, a zwieńczeniem prac Komisji w tym zakresie była specjalna sesja na konferencji „Zjazd Katedr Rachunkowości" 26.09.2008 roku w Łodzi/Bronisławowie)
 • Postulaty działań SKwP mających na celu podniesienie rangi rachunkowości zarządczej w środowisku księgowych oraz jej rozwój w praktyce (postulat przetłumaczenia i opublikowania przez SKwP wytycznych Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC dotyczących rachunkowości zarządczej, propozycje zmian w miesięczniku „Rachunkowość").

 

Najważniejsze aktualne i przyszłe zadania Komisji

 • Aktywne włączenie się w prace SKwP w zakresie certyfikacji zawodu księgowego (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rachunkowości zarządczej)
 • Określenie relacji między rachunkowością zarządczą a audytem wewnętrznym i zewnętrznym w jednostkach zarobkowych na płaszczyźnie praktyki i regulacji prawnych (studia literaturowe, analiza praktyki i sformułowanie stanowiska)
 • Opracowanie wytycznych dotyczących systemu rachunkowości zarządczej warunkującego jakość procesu sprawozdawczości finansowej według MSSF
 
Skład Komisji Rachunkowości Zarządczej / Controllingu w kadencji 2011 – 2014

1.      Prof. dr hab. Irena Sobańska - przewodnicząca

2.     Dr Emilia Fladrowska

3.     Dr Przemysław Kabalski - sekretarz

4.     Prof. UE dr hab. Andrzej Kardasz

5.     Dr Grażyna Klamecka - Roszkowska

6.     Dr  Marlena Ciechan - Kujawa

7.     Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik

8.     Prof. US dr hab. Wanda Skoczylas

9.     prof UŁ dr hab. Anna Szychta

10.   Dr Alfred Szydełko

11.   Prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych
  • Kaledarium
  • Raport AK17
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy