OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komitet Redakcyjny Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości

1. Nazwa czasopisma:

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości"

2. Podstawowe informacje o czasopiśmie

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od wielu lat wspiera środowisko naukowe rachunkowości. Ważnym tego przejawem jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany koncepcji i prezentacji wyników badań naukowych w formie czasopisma wydawanego od 1977 r. pod nazwą „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", którego tytuł zmieniono w 2000 r. na „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR).

Łamy ZTR są udostępniane dla opracowań zarówno polskich, jak i zagranicznych pracowników naukowych w dziedzinie rachunkowości. Za wysoki poziom merytoryczny artykułów kwalifikowanych do opublikowania odpowiada Komitet Redakcyjny, któremu przewodniczy prof. zw. dr hab. dr honoris causa Alicja Jaruga - międzynarodowy autorytet naukowy.

W ciągu roku są wydawane 4 numery regularne i 1-2 numery specjalne ZTR. Jest to czasopismo ogólnodostępne, możliwe do zakupu i prenumeraty (zobacz Zarząd Główny SKwP, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego), a także przekazywane bezpłatnie do bibliotek zarządów oddziałów okręgowych SKwP, bibliotek zaprzyjaźnionych uczelni w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Rumunii, Belgii, Rosji, w Indiach, Holandii, na Węgrzech, Słowenii, Litwie, we Francji oraz na Ukrainie.

Przejawem troski Komitetu Redakcyjnego o wysoki poziom merytoryczny artykułów publikowanych w ZTR jest poddawanie otrzymywanych opracowań anonimowej recenzji, według uznanych w świecie standardów sporządzania recenzji.

 

3. Skład Komitetu Redakcyjnego ZTR

Przewodnicząca:
prof. zw. dr hab. Alicja Jaruga

Sekretarz:

dr Anna Szychta

Członkowie:

dr Janusz Czerny
dr hab. Andrzej Kardasz, prof. AE
dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG
dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG
dr Ryszard Orliński
prof. zw. dr hab. Kazimierz Sawicki

Redaktor:

mgr Jan Baliński

4. Informacje dla autorów artykułów zgłaszanych do ZTR

Nadesłane artykuły są przez Redakcję przekazywane do recenzji.

Decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu artykułu do dru­ku podejmuje Komitet Redakcyjny.

Komitet wymaga, aby artykuły autorów nie posiadających stopnia na­ukowego były rekomendowane przez opiekuna autora, odpowiedzialnego za jego rozwój naukowy (wymagane jest stosowne pismo opiekuna).

Przy ocenie dotyczącej przekazania artykułu do druku bierze się pod uwagę: oryginalność tematu, walory teoretyczne, strukturę treści, popraw­ność językową, stopień i sposób wykorzystania literatury przedmiotu oraz kompletność wykazu literatury itp.

Forma

Tekst należy pisać czcionką Times New Roman 12 pkt.; wyrazy i terminy

w obcym jeżyku kursywą.

Maszynopisy powinny być kompletne oraz pisane na interlinii (30 wierszy na stronicy, odstęp półtora wiersza).

Na stronie tytułowej należy zamieścić:

 • tytuł artykułu,
 • pod tytułem: imię i nazwisko autora oznaczone „gwiazdką",
 • w przypisach, w pierwszym wierszu pod „gwiazdką" - tytuł naukowy, imię i nazwisko autora, miejsce pracy (uczelnia, instytut lub katedra - pełne na­zwy) oraz zajmowane stanowisko.

Tabele

Tabele powinny być zaopatrzone w numeracje arabską, tytuł (nad tabela) oraz źródło (pod tabelą).

Rysunki, schematy

Rysunki i schematy powinny być wykonane w czarnym kolorze na białym pa­pierze, zaopatrzone w numerację arabską, tytuł (nad rysunkiem lub schematem) oraz źródło (pod rysunkiem lub schematem).

Cytowanie literatury

Literaturę cytowaną należy umieścić w tekście, podając w nawiasach nazwisko autora lub autorów, bez imion, a po przecinku rok wydania publikacji, np. (Ko­walski, 1988); (Kowalski, Nowak, 1980). Jeżeli w cytowanej literaturze jest podawana stronica lub rozdział, to zapis ma postać: (Kowalski, 1975, s. 25), (Nowak, 1987, rozdz. IV). Gdy w tekście jest przytaczany dokładny cytat, wte­dy: Kowalski (1985, s. 38) uważa, że: (...). Cytowanie dokumentów, przepisów w tekście, np. Raport wyników gospodarczych, GUS, 2005.

Literatura

Cytowaną w artykule literaturę należy zamieścić na końcu opracowania w uję­ciu alfabetycznym pod słowem „Literatura". Po nazwisku autora należy poda­wać datę wydania pozycji w nawiasach zwykłych, np.(2001), a następnie tytuł pozycji kursywą.

Przykład: Jarugowa A., Malc W., Sawicki K. (1990), Rachunek kosztów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa., wyd.. trzecie.

Przypisy

Wszelkie objaśnienia odnoszące się do tekstu artykułów powinny być numerowane cyframi arabskimi, z zachowaniem kolejności dla całego artykułu i zamieszczane pod tekstem właściwej strony.

Streszczenie

Do artykułu należy załączyć streszczenie w jeż. polskim i angielskim, każde nie dłuższe niż jedna strona maszynopisu. Streszczenie w jeż. angielskim: Summary, powinno być poprzedzone tytułem artykułu w tymże języku.

Artykuły nie spełniające wyżej podanych warunków będą odsyłane autorom!

 

Przesyłanie artykułu

Artykuły przeznaczone do druku powinny być składane w dwóch egzempla­rzach maszynopisu, wraz z dyskietką.

Całość powyższych materiałów prosimy kierować na adres:

Prof. dr hab. Alicja Jaruga Katedra Rachunkowości (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości)
Uniwersytet Łódzki ul. J. Matejki 22/26
90-237 Łódź

Uwaga

Prezydium Rady Naukowej SKwP postanowiło nie wypłacać honorariów autorskich za artykuły opublikowane zarówno w wydaniach specjalnych, jak i regularnych „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" - począwszy od tomu 25 (81).

 

Poniżej, w tabelkach, spisy treści tomów wydanych w latach 2005-2006
(kliknij w tytuł nad tabelką aby przeczytać streszczenia)

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 25(81) Warszawa 2005

Spis treści

Przemysław Kabalski, Wpływ zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na strukturę i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa

Krzysztof Maślankowski, Rachunkowość kreatywna a wartość informacyjna sprawozdań finansowych

Bartłomiej Nita, Strukturalne czynniki kosztotwórcze

Marta Sikorska, Koncepcja true and fair view w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz standardach rachunkowości amerykańskiej

Arleta Szadziewska, Rola systemu informacji kosztowej w zarządzaniu bankiem komercyjnym

Anna Szychta, Rola współczesnych specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej w świetle ewolucji jej zakresu i metod

Ewa Walińska, Podatek dochodowy jako kategoria finansowa systemu rachunkowości - zasady pomiaru i uznawania

Marcin Wierzbiński, Specyfika systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwami internetowymi. Artykuł dyskusyjny

Komunikat

Sławomir Sojak, Indeksy UMK w Konkursie Wiedzy z Rachunkowości

Wykaz publikacji zawartych w „Zeszytach Teoretycznych Rady Naukowej SKwP", w tomach 51- 56, oraz w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości", w tomach 1(57)-25(81)

Informacja dla autorów

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 26(82) Warszawa 2005

Spis treści

Wprowadzenie

Adamek Dorota, Segeth Katarzyna, Możliwości zastosowania metod aktywizujących w kształceniu na przykładzie przedmiotu „rachunkowość finansowa"

Bogan-Miętka Olga, Kasprzak-Dobrolwolska Agnieszka, Łakomiak Aleksandra, Programy edukacyjne dla kandydatów na zawodowych księgowych w wybranych krajach a Międzynarodowy Standard Edukacyjny Nr 2

Brzezin Włodzimierz, Refleksje o Teorii, polityce i dydaktyce rachunkowości

Buk Halina, Pożądane zmiany różnych form edukacji w zakresie rachunkowości

Cieślak Iwona, Dyląg Renata, Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego

Dobija Dorota, Metoda pomiaru kapitału kreatywności

Gmytrasiewicz Maria, Konto - teoria i praktyka

Gos Waldemar, Hońko Stanisław, Metodyka nauczania podstaw rachunkowości

Grzegorek Anna, Nadrzędne zasady rachunkowości i ich rola w nauczaniu rachunkowości

( artykuł dyskusyjny)

Jaworska Elżbieta, Łagodzki Przemysław, Koncepcja kształcenia ustawicznego a permanentna edukacja księgowych

Jezierska Edyta, Znaczenie historii rachunkowości w dydaktyce

Karmańska Anna, Etyka w dydaktyce rachunkowości

Kes Zdzisław, Nauczanie rachunkowości zarządczej z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego

Misińska Danuta, Podstawy rachunkowości - przedmiot badań i nauczania (artykuł dyskusyjny)

Pielichaty Edward, Reiner Quick, Tryb uzyskiwania tytułu biegłego rewidenta w Niemczech a w Polsce

Płóciennik-Napierała Janina, Funkcje rachunkowości w standardach edukacyjnych

Sobańska Irena, Michalak Jan, Nowe metody dydaktyczne w procesie nauczania rachunkowości na poziomie uniwersyteckim - prezentacja eksperymentu realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Świderska Gertruda, Wojciech Więcław, Michał Kariozen, Znaczenie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 "Podatek dochodowy" w kształceniu w zakresie rachunkowości finansowej

Świetla Katarzyna, Joanna Krasnodębska, Ujednolicenie rozwiązań rachunkowości w Unii Europejskiej a proces kształcenia księgowych

Warowny Paweł, Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w dydaktyce

Zawadzki Aleksander, Nauczanie rachunkowości finansowej przy pomocy systemów komputerowych - cele, metody, efekty.

Informacja dla autorów

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 27(83) Warszawa 2005

Spis treści

Wioletta Baran, Wykorzystanie informacji kosztowej w prowadzeniu działalności gospodarczej

Jerzy S. Czarnecki, Rachunkowość dla menedżera - czy ostatni będą pierwszymi?

Barbara Gierusz, Prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego a struktura źródeł finansowania jednostki

Anna Karmańska, Optymalizacja nośników kosztów działań według Y. M. Babada i B. V. Balachandrana

Kazimierz Sawicki, Wybrane problemy zarządzania w przedsiębiorstwach działających w warunkach ryzyka a rachunkowość

Irena Sobańska, Reorientacja sprawozdań finansowych i system rachunkowości jako skutek wdrażania MSR

Arleta Szadziewska, Rola systemu informacji kosztowej w zarządzaniu bankiem komercyjnym

Anna Szychta, Kierunki i metody badań naukowych w rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku

Adam Żwirbla, Analiza odchyleń - pięta achillesowa analizy ekonomicznej (artykuł dyskusyjny)

Ze współpracy z zagranicą

Rowan Jones, Harmonizacja rachunkowości budżetowej w Europie: ogień i woda

Informacja dla autorów

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 28(84) Warszawa 2005

Spis treści

Rachunkowość połączeń, podziałów i sanacji spółek w Unii Europejskiej

Rachunkowość połączeń, podziałów i sanacji spółek w Unii Europejskiej

Wprowadzenie

I. Metodyka połączeń spółek
Artykuły
1. Piaskowska K. IDENTYFIKACJA POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH WEDŁUG MSSF 3
2. Kasperowicz A. METODA ŁĄCZENIA UDZIAŁÓW
3. Trzcińska D. IDENTYFIKACJA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W PROCESIE ŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
4. Łakomiak A. CENA PRZEJĘCIA A KOSZT POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
5. Ryba A. USTALANIE PARYTETU WYMIANY W POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
6. Biernacki M. WIELOETAPOWE POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
7. Kasprzak-Dobrowolska A., Rogowski W. UTRATA WARTOŚCI FIRMY
8. Cebrowska T. UJAWNIANIE PROCESU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
9. Toborek-Mazur J. RÓŻNICE W PREZENTACJI POŁĄCZEŃ SPÓŁEK WEDŁUG POLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA BILANSOWEGO


II. Wybrane problemy połączeń spółek
Artykuły
1. Chluska J. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI
2. Czerny J. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH
3. Dotkuś W. PROBLEMATYKA WYCENY ŁĄCZONYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
4. Gos W., Hońko S. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE A WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
5. Hellich E. POŁĄCZENIA I PODZIAŁY W SEKTORZE PUBLICZNYM
6. Kariozen M., Świderska G.K. MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NR 3 „POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH" A CECHY JAKOŚCIOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - W ŚWIETLE MATERIAŁU G4+1 Z 1998 R.
7. Kufel T. KONCEPCJA WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INELIGENCJI W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW
8. Schneider K. FAŁSZOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ASPEKCIE POŁĄCZEŃ JEDNOSTEK
9. Tatarska M. DOKTRYNALNE I NORMATYWNE UJĘCIE POWIĄZAŃ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
10. Wielgórska-Leszczyńska J. RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ WOBEC BANKU Z POWODU ZŁEJ SYTUACJI FINANSOWEJ
13. Żuraw P. NORMY ETYCZNE I ZASADY RACHUNKOWOŚCI A DZIAŁALNOŚĆ GRUP KAPITAŁOWYCH


III. Z doświadczeń zagranicy - artykuły i komunikaty
Artykuł
1. Беляцкий Н.П. ФУНКЦИИ МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ
2. Березовский В.А., Воскресенская Л.С., Гурко В.Б. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКОЙ
3. Бутынец Ф.Ф., Глущук О.М. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ УЧЕТА ПРОЦЕССА ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
4. Коротаев С.Л. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВ ПУТЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ
5. Малюга Н.М., Скакун Л.С. ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТРАЖЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
6. Tumpach M., Juhászová Z. BUSINESS COMBINATIONS: THE CASE OF SPECIAL PURPOSE ENTITIES
7. Виногоров Г. Г. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
8. Зайцева Е. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЛАТВИИ.
9. Медне А., Зариня В. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И УЧЕТА НАЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Informacja dla autorów

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 29(85) Warszawa 2005

Spis treści

Justyna Fijałkowska, Kapitał intelektualny - wybrane zagadnienia rachunkowości w Erze Wiedzy

Tomasz Gabrusewicz, Próba objaśnienia roli rachunkowości w społecznej odpowiedzialności korporacji

Monika Marcinkowska, Identyfikacja zagrożeń wypłacalności banku

Kazimierz Sawicki, Wybrane problemy prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o rachunkowości jednostek postawionych w stan likwidacji i upadłości

Małgorzata Świderska, Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny efektów działalności gospodarczej

Tomasz Wnuk-Pel, Implementacja rachunku kosztów działań w średniej wielkości polskim przedsiębiorstwie

Adam Żwirbla, Model Du Ponta jako narzędzie retro- i prospektywnej analizy ekonomicznej

Informacja dla autorów

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 30(86) Warszawa 2005

Spis treści

Mieczysław Dobija, Dowód istnienia i liczbowa ocena premii za ryzyko. Artykuł dyskusyjny

Ewa Engelgardt, Teoria ograniczeń i rachunkowość przerobu w świetle paradygmatów rachunkowości (wyniki badania ankietowego)

Ireneusz Górowski, Próba weryfikacji zgodności wynikowej procedury odroczonego podatku dochodowego z teorią rachunkowości

Marcin Jędrzejczyk, Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych

Krzysztof Maślankowski, Rachunek kosztów innowacji w sterowaniu potencjałem konkurencyjnym przedsiębiorstwa

Werner Müller, Andrzej Kardasz, Koncepcja czterech kręgów w rachunkowości

Ewa Śnieżek, Przepływy pieniężne jako szczególny obszar integracji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej

Piotr Wójtowicz, Malowanie zysków w celu unikania strat

Ze współpracy z zagranicą

Alicja Jaruga, Dwudziesta druga sesja Międzynarodowej Grupy Ekspertów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości (ISAR - UNCTAD)

Problemy dydaktyki rachunkowości

Roman Kotapski, Program i realizacja przedmiotu „Budżetowanie w controllingu"

Informacja dla autorów

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 31(87) Warszawa 2006

Spis treści

Maciej Frendzel, Klasyfikacja i reklasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych w świetle MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena"

Teresa Martyniuk, Olga Martyniuk-Kwiatkowska, Możliwości oceny kondycji finansowej małych przedsiębiorstw na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych

Jarosław Mielcarek, Mechanizm superdźwigni operacyjnej

Joanna Sawicka, Prowizje rozliczane według efektywnej stopy procentowej - prezentacja, ewidencja i sposób ujmowania w sprawozdaniu pozycji walutowej

Kazimierz Sawicki, Zadania kontroli i audytu wewnętrznego jako instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem

Irena Sobańska, Rachunkowość zarządcza w uniwersytetach publicznych - z badań empirycznych

Ewa Stasiukiewicz, Rola „Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym" w ocenie działalności przedsiębiorstwa

Anna Szychta, Ramy koncepcyjne strategicznej rachunkowości zarządczej: in statu nascendi

 

Adam Żwirbla, Mnożniki jako narzędzie analizy wrażliwości zysku

Ze współpracy z zagranicą

Jonas Mackevičius, Laimutė Kazlauskienė, System audytu na Litwie: problemy tworzenia i rozwoju

Konferencje naukowe w zakresie rachunkowości w Polsce organizowane w 2006 roku przez szkoły wyższe

Informacja dla autorów

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 32(88) Warszawa 2006

Spis treści

Wprowadzenie

Andrzej Marcin Bernacki, Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 „Rolnictwo" a realia jego wprowadzenia w Polsce

Paweł Bielawski, Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie syntetycznych strategii opcyjnych

Włodzimierz Brzezin, Jadwiga Knop, Przyczynek do dyskusji nad teorią pomiaru w rachunkowości

Mieczysław Dobija, Teoretyczne przesłanki wartości godziwej

Jerzy Gierusz, Aleksandra Paszkiewicz, Ujawnianie kapitału marki w rachunkowości - wyniki badań empirycznych

Maria Gmytrasiewicz, Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny.

Waldemar Gos, Zalety i wady Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Rachunek przepływów pieniężnych"

Aldona Kamela-Sowińska, Psychologiczne i ekonomiczne źródła oszustw księgowych

Anna Karmańska, Granice dążenia do dokładności informacyjnej sprawozdania finansowego na przykładzie odwracania dyskonta

Andrzej Piosik, Zastosowanie zbilansowanej karty dokonań w ocenie projektów inwestycyjnych

Kazimierz Sawicki, Badanie przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych stosujących nadzór, kontrolę i audyt wewnętrzny

Maria Smejda, Użyteczność decyzyjna informacji zawartej w sprawozdawczości finansowej

Sławomir Sojak, Kryteria wyodrębniania segmentów działalności według MSR 14

Anna Szychta, Od zróżnicowania do konwergencji rachunkowości zarządczej

Gertruda Krystyna Świderska, Piotr Podlowski, Zakres ujawnień zasobów intelektualnych w raportach rocznych spółek giełdowych w Polsce

Jan Turyna, Jan Rak, Innowacje a międzynarodowe i amerykańskie standardy rachunkowości

Ewa Walińska, Marcin Michalak, Nauczanie rachunkowości finansowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Dariusz Wędzki, Propozycja systemu wskaźników rentowności netto (ROA)

Kazimiera Winiarska, Audytor wewnętrzny doradcą kierownika jednostki

 

Informacja dla autorów

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 33(89) Warszawa 2006, Numer Specjalny

Spis treści

Zbigniew Luty, Wprowadzenie

I. Organizacyjne i bilansowe aspekty restrukturyzacji - doświadczenia polskie

Bogacz-Miętka Olga, Monitorowanie procesu restrukturyzacji w jednoosobowej spółce skarbu państwa na potrzeby nadzoru właścicielskiego

Chluska Jolanta, Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej-szanse i zagrożenia

Cybulska Marta, Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako sposób na przetrwanie na rynku - analiza przypadku

Gabrusewicz Tomasz, Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie wyceny według wartości godziwej

Gos Waldemar, Hońko Stanisław, Kufel Tomasz, Prawne, podatkowe i bilansowe aspekty konwersji wierzytelności na udziały (akcje)

Król - Stępień Monika, Rezerwy na restrukturyzację w ujęciu bilansowym i podatkowym

Krzeszowski Wojciech Dawid, Kształtowanie obciążeń publiczno-prawnych w wybranych obszarach działalności przedsiębiorstwa

Mazur Alicja, Wartość godziwa w przewidywaniu kryzysu jednostki gospodarczej

Pielichaty Edward, Reklasyfikacja udziałów w jednostkach stowarzyszonych

Tatarska Marzena, Wspólne przedsięwzięcie jako forma restrukturyzacji rozwojowej

 

II. Organizacyjne i bilansowe aspekty restrukturyzacji - doświadczenia niektórych krajów Europy Wschodniej

Беляцкий Н.П., Демьянчик А.Ф., Чженьюань Э. Реструктуризация подразделений в системе преобразующего бизнес-лидерства

Христаускас Ч., Казлаускиене В., Банкротство предприятий и антикризисное управление

Коротаев С.Л., Реструктуризация коммерческих организаций в республике беларусь: особенности и проблемы учета

Панков Д.А., Жилинская Т.А., Прохорова Л. А., Организационно-правовая реструктуризация: бухгалтерский учет и отчетность

Зариня В. Медне А., Бухгалтерский учёт и налогообложение реструктуризации хозайственных подразделений

III. Komunikaty

Березовский В.А., Воскресенская Л.С., Гурко В.Б., Проблемы бухгалтерского учета реструкторизации организаций и направления их решения

Хоча Н. Финансовая отчетность малых предприятий в украине: особенности национальной регуляции и евросоюзный опыт

Гончеренок Д.Г. Pоль налога на прибыль в инвестиционной деятельности

Королев Ю.Ю. Роль аутсортинга в реструктуризации организаций

Верезубова Т.А. Реструктуризация страхового рынка Республики Беларусь

Виногоров Г.Г. Анализ эффективности инновационных проектов

Ryba Adrian, Wycena i ewidencja kontraktu swap stopy procentowej (IRS) stosowanego w procesie restrukturyzacji zadłużenia

Informacja dla autorów

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 34(90) Warszawa 2006

Spis treści

Myśliciele rachunkowości

Teresa Kiziukiewicz, Stanisław Hońko, Jubileusz Profesora dr hab. Kazimierza Sawickiego

Z historii rachunkowości

Alicja A. Jaruga, Justyna Fijałkowska, Luca Pacioli - wielki uczony renesansu i jego koncepcja rachunkowości

Nauka

Irena Bielińska, Wybrane kierunki analizy inwestycji w spółkach kapitałowych

Jacek Kalinowski, Rola rachunkowości w zarządzaniu projektami

Jan Michalak, Metody i uwarunkowania pomiaru dokonań w rachunkowości zarządczej jednostek sektora publicznego

Adrian Ryba, Identyfikacja oraz klasyfikacja instrumentów pochodnych (zakupionych dla celów spekulacyjnych) w polskim prawie bilansowym - propozycje zmian. Artykuł dyskusyjny

Joanna Toborek- Mazur, udziały mniejszości - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości

Jan Turyna, Beata Pułaska-Turyna, Elżbieta Kalwasińska, Rozliczanie długoterminowych umów budowlanych w świetle MSSF, US GAAP oraz polskiego prawa bilansowego: analiza porównawcza

Ewa Walińska, Rozliczenia międzyokresowe czynne - kontrowersyjna pozycja bilansu

Michał Wiatr, Rachunkowość kreatywna a normatywna

Dydaktyka

Teresa Kiziukiewicz, Bożena Nadolna, Projekt standardu kształcenia na studiach podyplomowych z rachunkowości

Ze współpracy z zagranicą

Hideki Murai, Yoshiro Kimizuka, Over the waves: accounting flowed into Japan

Konferencje w Szczecinie jesienią 2006 roku

Informacja dla autorów

 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 35(91) Warszawa 2006

Spis treści

 

Mieczysław Dobija, Zasada dualizmu jako podstawowy paradygmat rachunkowości i ekonomii

Justyna Fijałkowska, Zarządzanie zyskiem w warunkach globalizujących się rynków kapitałowych - motywy, techniki i sposoby identyfikowania

Mariusz Karwowski, Gertruda Krystyna Świderska, Ujawnianie informacji o segmentach działalności w sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych w Polsce

Joanna Kogut, Znaczenie kosztów w procesie kształtowania cen usług zdrowotnych

Lucyna Kopczyńska, Paweł Kopczyński, Problemy związane z zastosowaniem analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw

Malgorzata Macuda, Wykorzystanie koncepcji jednorodnych grup pacjentów w planowaniu kosztów procedur medycznych

Irena Sobańska, Specyfika rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Anna Szychta, Kierunki i czynniki rozwoju praktyki rachunkowości zarządczej w Polsce

Ewa Walińska, Zasady ujmowania rozliczeń międzyokresowych biernych w sprawozdaniu finansowym - propozycje zmian

Ewa Śnieżek, Ewa Walińska, Przepływy pieniężne jako przedmiot dokumentacji systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostki - wybrane aspekty praktyczne

Profesor Robert S. Kaplan doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Alicja Jaruga, Laudacja promotora

Magdalena Jerzemowska, Recenzja dorobku naukowego Roberta S. Kaplana

Czesław Sikorski, Recenzja dorobku naukowego prof. dr. Roberta S. Kaplana

Sławomir Sojak, Ocena dorobku naukowo-badawczego i osiągnięć Profesora Roberta

S. Kaplana z Harvard Business School

Informacja dla autorów

Polecamy

 • Kaledarium
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE