OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Konferencja konsultacyjna EFRAG

W siedzibie Ministerstwa Finansów, 15 maja 2012 r., odbyła się konferencja konsultacyjna na temat dokumentów dyskusyjnych Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), przygotowanych w ramach inicjatywy proaktywnej rachunkowości. Spotkanie zorganizowali: EFRAG, brytyjska Rada ds. Standardów Rachunkowości (ASB), włoska Organizacja ds. Rachunkowości (OIC) oraz Komitet Standardów Rachunkowości, we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce i Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Konferencja miała na celu poznanie opinii praktyków na temat kwestii poruszanych we wspomnianych dokumentach dyskusyjnych.

Uczestnicy pierwszej części spotkania zgodzili się co do tego, że MSR 12, dotyczący podatku dochodowego, jest standardem trudnym zarówno w zakresie interpretacji, jak i stosowania. W czasie dyskusji panelowej zwracano uwagę na problemy w zrozumieniu przez samych użytkowników informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych czy treści samych sprawozdań. Inną dyskusyjną kwestią był problem dyskontowania, którego wymagają zapisy MSR 12.

Przydatność, z punktu widzenia użytkowników, była także ważnym elementem debaty w drugiej części konferencji, poświęconej połączeniom jednostek pod wspólną kontrolą. Problem został przeanalizowany w odniesieniu do zapisów MSSF 3 (połączenia jednostek) i hierarchii zastosowanej w MSR 8. Uczestnicy dyskusji poświęcili dużo uwagi m.in. tzw. startowi od zera (fresh start) i metodzie ujmowania w przypadku tego typu transakcji.

Nie bez znaczenia pozostała specyfika polskiego systemu rachunkowości i obowiązujących regulacji, które decydują o charakterze tego typu rozważań. Spotkanie wpisuje się w projekt gromadzenia opinii celem wpłynięcia na kierunki prac IASB w zakresie ustanawiania standardów.

Opracowanie: Dział Współpracy z Zagranicą SKwP

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE