OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Konkurs na opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

Apel o udział w  Konkursie na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

Zadaniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest propagowanie w środowisku zawodowym rachunkowości zachowań etycznych i profesjonalnych. Wyrazem starań SKwP ukierunkowanych na realizację tego zadania jest między innymi Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Jego celem jest uzmysłowienie i przekonanie wszystkich osób zajmujących się rachunkowością, iż zasady w nim zawarte są regułami codziennego, profesjonalnego wykonywania zawodu, co powinno służyć dobru społeczeństwa i pojedynczych użytkowników informacji pochodzących z rachunkowości.

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1  września 2016 r. ogłosiło rozpoczęcie V edycji Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości. Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich, którym bliskie są problemy etyki. Konkurs służy upowszechnianiu zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości pobudzaniu inicjatyw do przygotowania i popularyzacji dylematów etycznych z rachunkowości, a także poszerzeniu Banku Dylematów Etycznych, opracowywanego przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przyczynia się również do kształtowania zasad i postaw etycznych w praktyce polskiej rachunkowości.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe. Opracowania na konkurs należy nadesłać w terminie do 30 grudnia 2017 r. (liczy się data wysłania) na adres:

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5

oraz drogą elektroniczną na adres: sekretariat@skwp.pl


Komisja Etyki działająca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, będąca inicjatorem konkursu, zwraca się z apelem o udział w niniejszym konkursie. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych. Mogą brać w nim udział osoby lub zespoły osób przygotowujących opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości. Informacje dotyczące wymagań w stosunku do opracowań dylematów oraz przebiegu konkursu znaleźć można w regulaminie Konkursu. Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań tychże dylematów znajdują się na stronie internetowej http://www.skwp.pl/.

Udział w konkursie to nie tylko szansa na nagrodę, ale także na osobiste włączenie się w kształtowanie zasad i postaw etycznych w praktyce polskiej rachunkowości. 

 

Przewodnicząca 

Komisji Etyki

prof. dr hab. Anna Karmańska

 

Regulamin

Karta zgłoszenia opracowania na konkurs

Informacje o Banku Dylematów Etycznych przy RN SKwP oraz wskazówki dla Autorów

 

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE