OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Krajowy Zjazd Delegatów

 

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Odbywa się on w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy po upływie kadencji organów naczelnych.

 

W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym:  

 • - delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów według zasad określonych przez Zarząd Główny,
 • - członkowie honorowi.

Z głosem doradczym mogą brać udział

 • - członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia,
 • - zaproszeni goście
 • - przedstawiciele Rady Naukowej Stowarzyszenia
 • - przedstawiciele członków wspierających.

 

Do zadań Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 • 1) podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działalności Stowarzyszenia,
 • 2) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządy oddziałów okręgowych i delegatów,
 • 3) rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia,
 • 4) rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 • 5) uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Głównego z jego działalności,
 • 6) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 • 7) określanie zasad ustalania składek członkowskich i wpisowego oraz ich podziału, na podstawie których Zarząd Główny i zarządy oddziałów okręgowych upoważnione są do podjęcia odpowiednich decyzji wchodzących w zakres ich kompetencji,
 • 8) uchwalanie regulaminów działania komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz zasad etyki zawodowej,
 • 9) uchwalanie zmian statutu,
 • 10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE