OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Książki

Podatki 2015  Zmiany w PIT, CIT, VAT i akcyzie


Eksperci omawiają nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie pod koniec 2014 i z początkiem 2015 r. Wskazują praktyczne ich konsekwencje – także w formie pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Tegoroczne zmiany są stosunkowo liczne, obszerne i różnorodne. Wprowadzono wiele nowych regulacji i rozwiązań, część z nich ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, ale są też zmiany które według ustawodawcy jedynie uściślają i doprecyzowują, bądź uzupełniają treść dotychczasowych przepisów, a w rzeczywistości oznaczają zwiększenie ciężarów podatkowych przedsiębiorców. Nietrudno też pogubić się w gąszczu ustaw i nowelizujących i rozporządzeń wykonawczych, bo np. zmiany w samej ustawie o podatku dochodowym zostały wprowadzone w kilku różnych aktach prawnych.

ISBN: 978-83-63251-10-9
Liczba stron: 112
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena: 89,00 zł 

Jak zamawiać?

 

 

Zamkniecie roku 2014


To absolutny hit ! - bezkonkurencyjny na rynku wydawniczym w omawianej tematyce.

 

Corocznie na przełomie października/listopada publikujemy zaktualizowane wydanie, które omawia następujące zagadnienia:

 

·   roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),

·         omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),

·         zasady szczególne dla jednostek mikro,

·         sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),

·         podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),

·         terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,

·         sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

 

ISBN: 978-83-63251-08-6
Liczba stron: 510
Oprawa: miękka
Format: A4

Cena: 148,00 zł

 
Jak zamawiać?

 

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej


Angielski jest dziś językiem powszechnie stosowanym do porozumiewania się ludzi z różnych stron świata. W Unii Europejskiej, w razie wątpliwości, jakie jest wiążące brzmienie aktów urzędowych, rozporządzeń, dyrektyw itp., za wzorcowy uznaje się tekst anglojęzyczny.

W przypadku rachunkowości i rewizji finansowej takimi podstawowymi tekstami są dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjęte przez Komisję Europejską Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wraz z ich interpretacjami, a wkrótce zapewne także Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.

Nie chodzi zresztą tylko o wiążące przepisy. Wciąż przecież ukazuje się wiele tekstów zawierających propozycje ich zmian, uzupełnień albo w ogóle nowych uregulowań, a także komentarze i wyjaśnienia. Dotarcie do angielskiego tekstu czy to przez internet, czy w bibliotece lub księgarni, nie przedstawia obecnie większych trudności. Gorzej jest z poprawnym przetłumaczeniem tekstów fachowych na język polski. Utrudnia to korzystanie z bogatego dorobku dostępnego tylko w języku angielskim, prawodawstwa i literatury fachowej.

Aby przeszkodę tę częściowo przynajmniej przezwyciężyć, przekazujemy w ręce Czytelników angielsko-polski słownik słów, terminów i zwrotów najczęściej stosowanych w anglojęzycznym piśmiennictwie fachowym (przepisach, książkach, artykułach itp.) z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej.

Autorką słownika jest dr Nelli Artienwicz, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego.

ISBN: 978-83-63251-09-3
Liczba stron: 65
Oprawa: Miękka
Format: A4
Cena: 49,00 zł


ABC płatnika składek ZUS

 Skomplikowane i nieustannie zmieniające się reguły podlegania ubezpieczeniom, a także nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powodują, że prawidłowe wykonanie obowiązków wobec ZUS jest nie lada wyzwaniem.

Wydawnictwo Rachunkowość wydało w czerwcu 2014 roku nową książkę pt.: ABC płatnika składek ZUS, która omawia:

• zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, menedżerów,
• zasady podlegania ubezpieczeniom w trakcie urlopów w okresie opieki nad dzieckiem (macierzyńskich, wychowawczych),
• obowiązki przedsiębiorców jako płatników składek ZUS (zasady rozliczeń, opłacania składek, wypełniania i korygowania dokumentów).

Zastosowanie praktyczne pokazuje druga część, składająca się z pytań - odpowiedzi dotyczących szczegółowych zagadnień, oraz część trzecia, zawierająca omówienie interpretacji ZUS wydanych w odpowiedzi na indywidualne zapytania płatników składek.

Książka jest pracą zbiorową pod redakcją Anny Koleśnik, a autorami zamieszczonych w niej tekstów i opracowań są specjaliści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Uwaga:
Prenumeratorzy miesięcznika „Rachunkowość" na 2014 r. otrzymali tę publikację, bez dodatkowych opłat, w cenie prenumeraty.
ISBN: 978-83-63251-06-2
Objętość: 116 str.
Oprawa: miękka, klejona
Cena : 82,00 zł

Jak zamawiać?

 

 

Vademecum biur rachunkowych

 Książka została przygotowany w porozumieniu z Komisją Biur Rachunkowych przy ZG Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe m.in.:

● jak organizować pracę biu¬ra,
● nawiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę,
● przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy informatyczne,
● opracowywać dla klientów propozycje zasad rachunkowości,
● prowadzić księgi w systemie on-line,
● postępować w razie kontroli podatkowych,
● ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także
● jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.

W Vademecum biur rachunkowych zamieszczono też opracowania całościowe, poświęcone zasadom: pro¬wadzenia ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i roz¬chodów oraz rozliczeń z ZUS.

ISBN: 978-83-63251-00-0
Objętość: 164 str.
Oprawa: miękka, klejona
Cena: 86,00 zł

Jak zamawiać?

 


Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań operacji gospodarczych

 Książka jest adresowana do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowości i uwzględnia postanowienia Ksh oraz przepisów podatkowych.

Na WWK składają się:
• zaktualizowane i rozszerzone szczegółowe wyjaśnienia (cz. C) działania kont objętych wykazem kont;

• wykaz kont (cz. A), obejmujący konta księgi głównej (syntetyczne) ułatwiające stosowanie rozwiązań przewidzianych w ustawie i dostosowanie danych ksiąg rachunkowych do potrzeb podatkowych,

• bogaty wykaz księgowań wraz z ich skorowidzem (cz. D i E), na który to wykaz składa się łącznie około 600 uznanych za najczęściej występujące zdarzeń (operacji gospodarczych); operacje zostały dodatkowo rozbudowane dla uwzględnienia:
- wariantowych rozwiązań - odpowiednio do możliwości wyboru w zakresie np. ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości, rzeczowych składników majątku obrotowego, prowadzenia rachunku kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat,
- wymogów wynikających z ustawy o VAT,
- wypracowanych w praktyce rozwiązań dla zdarzeń, nieunormowanych w ustawie.

ISBN: 978-83-926323-1-3
Objętość: 240 str.
Oprawa: miękka, klejona
Cena: 99,00 zł

Jak zamawiać?

 


Opłaty ekologiczne w Polsce

 Kompleksowe opracowanie, które pozwoli szybko przeprowadzić firmę - niezależnie od rodzaju działalności - przez prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska.

Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i wnoszenie opłat ekologicznych należą do obowiązków prawie każdego przedsiębiorcy. Wiele podmiotów nie orientuje się jednak dobrze w nakładanych przez prawo obowiązkach związanych z korzystaniem ze środowiska.
„Opłaty ekologiczne w Polsce" to praca oparta na kilkudziesięciu obowiązujących aktach prawnych.
W opracowaniu poruszono następujące tematy:
• przepisy prawne z omówieniem,
• szczegółowy wykaz obowiązków informacyjnych,
• zasady naliczania opłat ekologicznych,
• koszty uzyskania przychodu a obowiązki podatkowe,
• aplikacje umożliwiające obliczenie opłat.
Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz samych przedsiębiorców.
ISBN: 978-83-63251-03-1
Objętość: 72 str.
Oprawa: miękka, klejona
Cena: 60,00 zł

Jak zamawiać?

 


Tematy egzaminacyjne (przykładowe) dla kandydatów na biegłych rewidentów


 Książka zyskała uznanie wśród kandydatów na biegłych rewidentów ponieważ ułatwia przygotowanie się do egzaminów.

Publikacja zawiera:
• obowiązujące zasady postępowania kwalifikacyjnego,
• wymagania kwalifikacyjne i szczegółowy zakres tematyczny egzaminów,
• przykładowe pytania testowe i zadania sytuacyjne z przeprowadzonych egzaminów.

Opracowanie ułatwia przygotowanie się do egzaminów na biegłych rewidentów zarówno na starych zasadach, jak i nowych zasadach.

Książka pozwala zainteresowanym zapoznać się ze sposobami formułowania pytań oraz konstruowania tzw. zadań sytuacyjnych., które zostały opracowane dzięki życzliwości Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

ISBN: 978-83-926323-6-8
Objętość: 134 str.
Oprawa: miękka, klejona
Cena: 97,00 zł

Jak zamawiać?


 

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE