OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Kultura zawodowych księgowych

Wierzę, że zdrowa kultura jest warunkiem wstępnym do prawdziwie skutecznego prowadzenia firmy i zarządzania ryzykiem. Bez niej skuteczność regulacji i kodeksów zawsze będzie cierpieć.
Ale czym w zasadzie jest „kultura”?
Kultura przejawia się w tym, jak działa firma, jak zarządza swoimi operacjami i personelem. Jest tym, co uważa się w firmie za ważne i odpowiednie. Kultura polega na tym, jak ludzie się zachowują, gdy nikt nie patrzy.
Odpowiednie postępowanie obejmuje zachowania, które wspierają cele organizacji w długoterminowej perspektywie, w przeciwieństwie do tych, które prowadzą do wypadków, zmniejszają wartość firmy oraz prowadzą do strat finansowych i wizerunkowych. W Wielkiej Brytanii przykładami takich niewłaściwych zachowań jest nieuczciwa sprzedaż szerokiej gamy produktów i usług finansowych firmom i osobom prywatnym czy też przypadki manipulacji rynkowych, ale podobne nieprawidłowości mają miejsce na całym świecie. Są to dysfunkcyjne zachowania korporacyjne.
Akademicy już od dłuższego czasu twierdzą, że silna i ogólnie uznana kultura staje się decydującym czynnikiem określonych zachowań i trwałym elementem umożliwiającym kontrolę wewnętrzną. To, w jaki sposób kultura kształtuje zachowanie, nie jest jednak w pełni poznane.
Wpływ liderów
Gdy zapytaliśmy naszych członków na całym świecie, jakie są czynniki zachowań korporacyjnych, ponad 60% respondentów stwierdziła, że największy wpływ ma tzw. tone at the top, czyli ogólny klimat wokół zasad etyki tworzony przez zarząd. Wśród wszystkich respondentów 20% stwierdziło, że największy wpływ mają zachęty pozafinansowe, a tylko 10% badanych uznało za najistotniejsze zasady i procedury.
Odpowiedzi te pokazują, że liderzy firmy grają ważną rolę w inspirowaniu personelu do konkretnych zachowań.  Robią to poprzez wdrażanie i promowanie organizacyjnych wartości. Innymi słowy, przekształcają swoje słowa w czyny i przyjmują na siebie odpowiedzialność za własne działanie.
Znaczenie zarządzania wynikami
Nasze badanie ankietowe pokazało, że zarządzanie wynikami w znacznym stopniu wpływa na zachowanie.
Chociaż połowa respondentów zgodziła się lub zdecydowanie zgodziła się, że systemy wynagrodzeń oparte na wynikach są skuteczne, niemal dwie trzecie (65%) z nich zasugerowało, że taki system może powodować, że pracownicy będą wyolbrzymiać lub fałszować swoje wyniki.
W ciągu ostatnich 30 lat zarządzanie wynikami oparte na osiągnięciu celu stało się standardową praktyką w wielu firmach. Nasze poprzednie badanie pokazało przypadki, w których pracownicy stawiali sobie bardzo proste cele do osiągnięcia lub też fabrykowali swoje wyniki, osiągając cele kosztem jakości.
Motywacja i zachęty
Bywa, że przeceniamy rzeczywisty wpływ motywacji finansowej. Ponad połowa respondentów (w każdej grupie wiekowej, branży i regionie) stwierdziła, że uznanie w pracy jest bardzo motywujące, podczas gdy tylko jedna trzecia z nich za takie uznała zarobki.
Z naszych ustaleń wynika, że zwykła pieniężna gratyfikacja nie jest najsilniejszym motywatorem. Ważniejsze są uznanie i ambitne zadania.
Opracowanie i tłumaczenie: Dział współpracy z zagranicą SKwP, na podstawie artykułu Pauline Schu „Should Professional Accountants Care about Culture? Yes!” w: IFAC Global Knowledge Gateway

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE