OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Obchody Dnia Księgowego 2017

Księgowych świętowanie

W Bielsku-Białej członkowie i sympatycy oddziału okręgowego SKwP w spotkali się 1 czerwca 2017 r. w Teatrze Pol-skim, aby uczcić Dzień Księgowego. Uroczystość rozpoczęła się spektaklem „Humanka”, traktującym o możliwościach, ale też zagrożeniach związanych z mechanizacją świata współczesnego człowieka i rozwojem sztucznej inteligencji. Nie brakowało też wskazówek doświadczonych praktyków życia gospodarczego, opisujących sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji nabycia najnowszych technologii. Po części oficjalnej nadszedł czas na rozmowy, które nadal tyczyły – jak to u księgowych – rozwoju teorii oraz doskonalenia praktyki rachunkowości i innych dziedzin z nią zwią-zanych.
***
Rocznica 60-lecia Oddziału Okręgowego SKwP w Bydgoszczy zbiegła się z Dniem Księgowego. Uroczystości jubileu-szowe odbyły się 8 czerwca 2017 r. w Sali Cesarskiej bydgoskiego Hotelu „Park”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Zarządu Głównego SKwP oraz firm wspierających oddział, wyższych uczelni i szkół średnich. Przybyli licznie goście z zaprzyjaźnionych oddziałów Stowarzyszenia, członkowie jednostek terenowych z Grudziądza, Chojnic i Inowrocławia oraz ponad 150 członków oddziału bydgoskiego. Jubileusz był okazją do wyróżnienia jego założycieli – członków grupy inicjatywnej, która reaktywowała po wojnie działalność organizacji na ziemiach bydgoskich. Okolicznościowe statuetki otrzymali Maria Ćwiklińska oraz Edmund Karstein. Wyróżnieniami uhonorowano również 20 firm wspierających legi-tymujących się ponad 50-letnim stażem członkowskim. Szczególne podziękowanie otrzymali: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z Oddziałem Zamiejscowym w Bydgoszczy, bydgoski Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz toruński oddział SKwP za długoletnią i owocną współpracę. Wyróżnienia wręczono także członkom zwyczajnym od-działu – jubilatom świętującym 50-lecie przynależności do Stowarzyszenia. W drugiej części spotkania odbyły się pre-lekcje na temat zasad etyki w rachunkowości. Uroczystości zakończył koncert muzyczny podczas okolicznościowego bankietu.
***
W dniach 2 i 9 czerwca br. odbyły się obchody Dnia Księgowego w jednostkach terenowych w Grudziądzu i Inowrocławiu. W Grudziądzu uczestniczyło w nich ponad 50. członków zwyczajnych i wspierających, a uroczystość zaszczycili przedstawiciele urzędu skarbowego, ZUS oraz władz zarządu O/O SKwP. Podczas części oficjalnej wręczono zaproszonym gościom i wyróżniającym się firmom okolicznościowe statuetki i podziękowania. Następnie w wesołej atmosferze odbył się konkurs z rachunkowości, w którym nagrody sponsorowały firmy wspierające. Było też wspólne śpiewanie i uroczysty bankiet. W Inowrocławiu Dzień Księgowego świętowało ok. 20 członków Stowarzyszenia. Z ciekawą prelekcją na temat JPK wystąpiła Krystyna Morkowska – wiceprezes zarządu bydgoskiego O/O SKwP. Spo-tkanie zakończyło wspólnie biesiadowanie.
***
Uroczystości z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich i Dnia Księgowego w Oddziale Okręgowym SKwP w Częstochowie odbyły się 9. czerwca 2017 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sportu. Jubileusz stanowił doskonałą okazję, aby przedstawić dorobek działalności statutowej oddziału i całego Stowarzyszenia, zaprezentować i popularyzować działalność na rzecz szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, pracodawców itp. Obchody służyły również integracji osób zawodowo związanych z rachunkowością i zawodami pokrewnymi. Zaszczycili je swoją obecnością m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów SKwP z Opola, Katowic i Bielska-Białej, członków wspierających, władz miasta, Politechniki Częstochowskiej, szkół średnich, organizacji pracodawców, Regionalnego Oddziału KIBR, WUP, PUP, PKO i kluczowych klientów. Podczas uroczystości wręczono nowym członkom legitymacje SKwP, a członkom zasłużonym w działalności społecznej złote i srebrne odznaczenia organizacyjne. Na ręce prorektora Politechniki Częstochowskiej oraz dyrektorów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie zostały wręczone podziękowania za wieloletnią współpracę. Okolicznościowy wykład nt. historii pol-skiej rachunkowości wygłosiła dr Renata Biadacz. Uroczystości uświetnił Częstochowski Teatr Tańca spektaklem „Orfe-usz”. Całość zakończył wspólny bankiet. W uroczystościach wzięło udział ok. 100 osób: członków, pracowników i zaproszonych gości.
***
Gdańscy księgowi swoje święto obchodzili tradycyjnie 9 czerwca na biesiadzie integracyjnej. Spotkanie zainaugurował prezes Jerzy Łopacki, życząc księgowym sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. W obchodach udział wzięło ponad 100 osób. Spora część z nich to członkowie Klubu Księgowego (na zdjęciu) oraz Klubu Biur Rachunko-wych, które prężnie od niedawna działają przy gdańskim oddziale Stowarzyszenia. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze w pięknym otoczeniu zieleni.  Do zobaczenia za rok!
***
Tegoroczne obchody Dnia Księgowego członkowie Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wielkopolskim święto-wali 9 czerwca 2017 r. w Karczmie „Pod łosiem”, słynącej ze swojego wyjątkowego klimatu, dzięki otaczającym ją pięknym szklarniom ze świeżymi warzywami i kwiatami. Uroczystość otworzył, witając gości i składając okolicznościo-we życzenia, Łukasz Drewniak – prezes zarządu oddziału. W obchodach uczestniczyło 148 członków, w tym przedstawi-ciele zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz sponsora – Banku Pekao S.A. Biesiada przy muzyce Kapeli Retro i wspólnym grillowaniu trwała do późnych godzin wieczornych, był czas na wspomnienia, rozmowy towarzyskie i radosną zabawę. Spotkanie uświetniła poezja Ferdynanda Głodzika.
***
Ten rok był wyjątkowy ze względu na Jubileusz 60-lecia działalności Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie i 110-lecia Stowarzyszenia, które stanowią powód do dumy i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć. Obchody odbyły się 9 czerwca 2017 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym J. Słowackiego i rozpoczęły je powitania Danuty Buchowiec-kiej – prezes koszalińskiego oddziału SKwP oraz Danuty Miśko – prezes Regionalnego Oddziału KIBR w Koszalinie. Wzruszającym akcentem były wystąpienia zaproszonych gości, ich wyrazy uznania i szacunku dla księgowych oraz ży-czenia dalszych sukcesów zawodowych i organizacyjnych oraz dalszej owocnej współpracy. Podczas uroczystości wrę-czono złote i srebrne odznaki „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Wyróżnieni za długoletnią współpracę i działalność na rzecz Stowarzyszenia otrzymali upominki. Za wieloletnią działalność na rzecz KIBR złotą odznakę otrzymała Danuta Buchowiecka, a brązową Danuta Miśko i Mirosław Adamczyk. Po zakończeniu części ofi-cjalnej odbył się wykład dr Teresy Cebrowskiej pt. „Czy warto być księgowym – wizja przyszłości rachunkowości”. Na-stępnie w foyer opery goście obejrzeli prezentacje nt. działalności koszalińskiego oddziału SKwP i R/O KIBR. Nie zabra-kło okolicznościowego tortu. Zakończeniem tego wyjątkowego popołudnia był spektakl pt. ”NOC POETY, wiersze i piosenki Jonasza Kofty”.
***
Wielkie spotkanie integracyjne członków SKwP zrzeszonych w Oddziale Okręgowym w Krakowie odbyło się 28 czerwca br. z udziałem ponad 200 osób. Był to „IX Integracyjny piknik księgowych”, zorganizowany przez Oddział Te-renowy w Tarnowie, w roku obchodów 110-lecia SKwP i 80-lecia krakowskiego oddziału. Podczas pikniku w malowniczej miejscowości Machowa w Karczmie „Dolina pstrąga” odbyło się plenarne posiedzenie zarządu oddziału, a pozostali goście wysłuchali prelekcji pt. „Funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej po reformie służb fiskal-nych”. W czasie kilkugodzinnego spotkania małopolskich księgowych toczyło się wiele rozmów i dyskusji zawodowych. Wyróżniający się działacze SKwP otrzymali z rąk dr. Łukasza Górki – prezesa krakowskiego oddziału „Adresy Honorowe Zarządu Oddziału Okręgowego”, a dziewięć blisko współpracujących z SKwP tarnowskich firm – specjalne podziękowa-nia.  W bogatym programie imprezy wystąpił także ukraiński zespół artystyczny oraz polscy muzycy w krakowskich strojach.  Całe spotkanie, przy pięknej pogodzie, upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.
***
Zgodnie z tradycją Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy Dzień Księgowego świętowano wycieczką. Wraz z przewodnikiem 3 czerwca 2017 r. legniccy księgowi wybrali się do Drezna, aby poznać jego ciekawą historię, oglądając zabytki oraz bogate zbiory muzealne. Wycieczka stanowiła również świetną okazję do integracji członków oddziału, a także nawiązania bliższych kontaktów i przyjaźni. Skorzystało z niej 44 uczestników, którzy już zaczęli zgłaszać się na kolejną wyprawę za rok.
***
Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie świętował jubileusze 110-lecia działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich, 88-lecia własnej działalności oraz Dzień Księgowego 2 czerwca 2017 r. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób, w tym: członkowie zwyczajni, przedstawiciele członków wspierających, władze statutowe oraz zaproszeni goście. Galę jubileuszową prowadziła Anna Janik-Czop – skarbnik zarządu oddziału. Witając zebranych, w imieniu nieobecnego z powodu choroby Stefana Czerwińskiego – prezesa zarządu oddziału, wszystkim obecnym przekazała najlepsze życze-nia z okazji jubileuszy, pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji z pracy zawodowej. Historię ruchu księgowych na Lubelszczyźnie przedstawił Mariusz Drozd – wiceprezes ds. organizacyjnych. Głos zabrali również zaproszeni goście. Uroczystość była okazją do podziękowania członkom i pracownikom za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz organiza-cji. Wyróżnionym osobom wręczono „Medale 700-lecia Miasta Lublin” przyznane przez dr. Krzysztofa Żuka – Prezy-denta miasta Lublin. Biuro Rachunkowe „DEBET” Stanisława Skorupa z siedzibą w Dzierzkowice Wola otrzymało „List akredytacyjny SKwP” na kolejny już rok. Srebrnymi i złotymi odznaczeniami „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” uhonorowano członków zwyczajnych oddziału. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali pre-lekcji Anny i Igi Sarzyńskich nt. „Firmy rodzinne”. Wspaniałym wydarzeniem wieczoru okazał się spektakl „Ludzie inte-ligentni”. Obchody jubileuszy zakończyły się bankietem.
***
W Dniu Księgowego – 9 czerwca 2017 r. – w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka odbyły się obchody 110-lecia ruchu społeczno-zawodowego księgowych na ziemiach polskich, a także 60-lecia działalności Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz miasta, wyż-szych uczelni zaprzyjaźnionych organizacji, władze statutowe oddziału, wykładowcy, członkowie honorowi, reprezen-tanci członków wspierających, członkowie zwyczajni oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych i szkół średnich współpracujących z łódzkim oddziałem. Władze naczelne SKwP reprezentowali: Jerzy Koniecki – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i Ewa Komorowska – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej. W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczył również Kazimierz Nowacki – uczestnik zebrania założycielskiego w 1957 roku, aktywny działacz łódzkiego oddziału. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 189 osób. Na ręce prezes Bożeny Wilk wpłynęło wiele listów gratulacyj-nych. Najbardziej zaangażowani i aktywni członkowie zwyczajni oraz cztery podmioty gospodarcze współpracujące z oddziałem otrzymali honorowe odznaki „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Po części ofi-cjalnej odbył się spektakl pt. „Czego nie widać”. Obchody jubileuszowe zakończył uroczysty bankiet w foyer teatru.
***
Czerwiec 2017 roku był szczególnym miesiącem w działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które obcho-dziło jubileusz 110-lecia, zaś Opolski oddział SKwP dumnie świętował swoje 60. urodziny 2 czerwca 2017 r. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W obchodach uczestniczyło ponad 200 zaproszonych gości, w tym członkowie od-działu, przedstawiciel Zarządu Głównego, prezesi zarządów oraz dyrektorzy oddziałów SKwP we Wrocławiu, Często-chowie, Katowicach i Rzeszowie, przedstawiciele władz samorządowych, wyższych uczelni i szkół ekonomicznych wo-jewództwa opolskiego, Regionalnej Rady KIBR oraz organizacji współpracujących. Uroczystość otworzył Sebastian Kuś – prezes opolskiego O/O SKwP. Ciepłe i budujące słowa skierowali do księgowych zaproszeni goście. Podczas uroczysto-ści wręczono również odznaki honorowe „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”: złotą z diamentem, złote i srebrne. Członkowie SKwP zostali także uhonorowani odznaką „Za zasługi dla województwa opol-skiego”. Następnie dr Teresa Cebrowska wygłosiła wykład „Czy warto być księgowym – wizja przyszłości rachunkowo-ści”, który zakończył część oficjalną uroczystości. Po krótkiej przerwie goście obejrzeli spektakl komediowy „Mayday”, po którym nadszedł czas na poczęstunek w foyer teatru przy dwugodzinnym koncercie wokalistki jazzowej Adeli Ko-nop.
***
Z okazji z okazji 110-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 25-lecia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz 60-lecia Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie, 19 czerwca 2017 r. w Hotelu Hilton w Rzeszowie, odbyła się konferen-cja „Bezpieczeństwo firmy i zarządu – nowe wyzwania”. W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy, członkowie zarzą-dów, rad nadzorczych oraz dyrektorzy finansowi. Uroczystego otwarcia dokonali Krzysztof Cieśla – prezes Oddziału Podkarpackiego i Andrzej Karpiak – prezes Regionalnego Oddziału KIBR w Rzeszowie. Na konferencji wystąpili: Franci-szek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP, Krzysztof Burnos – prezes KRBR, Dariusz Malinowski – wiceprzewodni-czący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Łukasz Harpula – prokurator okręgowy w Rzeszowie, prok. Marta Steciak – Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, dr inż. Mariusz Kalita – dyplomowany informatyk śled-czy, dr Michał Piętal – ekspert analizy danych, dr hab. Dariusz Tworzydło – prezes zarządu EXACTO Sp. z o.o. Podczas spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich poprowadził dr Alfred Szydełko – skarbnik Oddziału Pod-karpackiego i poruszono zagadnienia związane z zagrożeniami w kontekście prawa podatkowego, bilansowego, cywil-nego i karnego. W drugim, prowadzonym przez Andrzeja Karpiaka, dyskutowano o cyberzagrożeniach oraz bezpie-czeństwie wizerunku firmy.
***
W Suwałkach Dzień Księgowego obchodzono bardzo uroczyście 9 czerwca 2017 r., także z uwagi na jubileusz 110-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich. Przedstawiciele zarządu oddziału, w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, spotkali się ze studentami kierunku rachunkowość przedsię-biorstw, prezentując certyfikowany przez SKwP system szkoleniowy oraz Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, jak też składając im życzenia jako przyszłym księgowym. Uroczyste spotkanie odbyło się w pięknym nowo wybudowa-nym Suwalskim Ośrodku Kultury. Wzięło w nim udział ponad 110 członków Stowarzyszenia, sympatyków oddziału, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw i suwalskiego rynku edukacyjnego oraz zaprzyjaźnionej organizacji księgo-wych działającej na Litwie z miasta Alytus. Podczas części oficjalnej nie zabrakło przemówień, miłych słów pod adresem suwalskiego oddziału SKwP oraz kwiatów i prezentów. Wzruszającym momentem było wręczenie odznaczeń „Zasłużo-ny w rozwoju SKwP”: 16 srebrnych i 2 złotych. Odznaką złotą z diamentem uhonorowano Bronisławę Żerko, doceniając jej ogromne i długoletnie zaangażowanie w działalność oddziału. Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się na spek-takl „W oberży pod Suwałkami” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. Wieczór zakończył się wspólną kolacją, rozmowami i tańcami do białego rana.
***
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie świętował w tym roku 60-lecie swojego istnie-nia. Uroczystości jubileuszowe połączono z obchodami Dnia Księgowego i 9 czerwca 2017 r. odbyła się debata „Księ-gowy idealny dla Szczecina”. W bardzo ciekawej dyskusji udział wzięli księgowi, pracodawcy, naukowcy, przedstawiciele firm rekrutujących pracowników oraz studenci. Punkt wyjścia do debaty stanowiła prezentacja wyników ogólnopolskiej ankiety „Portret księgowego 2017”. W spotkaniu oprócz księgowych – członków i sympatyków Stowarzyszenia – wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele władz naczelnych SKwP, władz miasta, urzędów państwowych i wyższych uczelni. Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem z jubileuszowym tortem w roli głównej oraz spektaklem „Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie”.
***
W Toruniu 17 maja 2017 r. odbyła się konferencja z okazji 110-lecia działania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich połączona z obchodami Dnia Księgowego. Uroczystego otwarcia dokonał prezes to-ruńskiego oddziału Jerzy Czechowicz, witając zebranych i przedstawiając historię organizacji księgowych na ziemi to-ruńskiej. Podczas uroczystości dziesięciu najstarszych członków wspierających uhonorowano okolicznościowymi statu-etkami. Wiceprezes Zarządu Głównego dr Teresa Cebrowska przyjęła przyrzeczenie od Katarzyny Kowalczyk – nowo mianowanego dyplomowanego księgowego, biegłego rewidenta. Ponadto wraz z prezesem Jerzym Czechowiczem wrę-czyła wyróżnionym członkom zwyczajnym złote i srebrne odznaczenia „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgo-wych w Polsce”. W części merytorycznej konferencji członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście wysłuchali wykła-dów prof. Aldony Kameli-Sowińskiej „Geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia biznesu” oraz dr Teresy Cebrowskiej: „Czy warto być księgowym – wizja przyszłości rachunkowości”. Wystąpienia prelegentek spo-tkały się z żywym oddźwiękiem wśród zebranych. Uroczystość zakończył występ zespołu jazzowego Bogdana Hołowni L.A.Trio.
Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej dr Łukasz Wojnowski odbiera okolicznościową statuetkę
***
Konferencja z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich oraz Dnia Księgowego, zorganizowana przez Oddział Okręgowy SKwP we Włocławku, we współpracy z włocławskim RO KIBR, odbyła się 20 czerwca 2017 r. Przybyłych powitały: Krystyna Urbaniak – prezes zarządu oddziału SKwP i Hanna Andrzejewska – przewodnicząca RO KIBR. Udział wzięło wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele władz miasta i urzędów pań-stwowych oraz władz naczelnych i komisji Stowarzyszenia, zaprzyjaźnionych oddziałów okręgowych, przedstawiciele wyższych uczelni i szkół ponadgimnazjalnych oraz członkowie SKwP. W trakcie konferencji wręczono podziękowania za wsparcie okazane Stowarzyszeniu przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom. Wręczono również dyplom uznania nestorce oddziału – Wiesławie Teszner za wieloletnie wspieranie działalności SKwP. Na zakończenie konferencji uczestnicy obej-rzeli komedię Mikołaja Gogola „Rewizor”, wystawioną przez Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.
***
Jubileuszowe spotkanie członków OD SKwP we Wrocławiu odbyło się 10 czerwca 2017 r. w „ATM Scena na Biela-nach” i rozpoczęło komediowym spektaklem teatralnym „Złodziej”. Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna. Prof. Zbigniew Luty – prezes zarządu OD SKwP, oficjalnie powitał znamienitych gości, poczynając od członków zwyczaj-nych oraz przedstawicieli członków wspierających, jednostek współpracujących, władz miasta, urzędów państwowych, zaprzyjaźnionych organizacji oraz władz naczelnych i oddziałów okręgowych SKwP. Goście podziękowali za zaproszenie i niektórzy wygłosili okolicznościowe przemówienie. Następnie prezes OD krótko nawiązał do historii oddziału oraz zrelacjonował wyniki dyskusji, która miała miejsce na II Kongresie Polskiej Rachunkowości. Wręczono również złote i srebrne odznaki SKwP „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Szczególne wyróżnienie – złotą odznakę z diamentem – otrzymała Henryka Turowska. Na koniec części oficjalnej pożegnano Annę Sarnę – wielolet-niego pracownika oddziału – i przedstawiono nowych pracowników Ewę Lipiec oraz Izabellę Niemczycką. Po wręczeniu odznaczeń i podziękowaniach prezesa oddziału rozpoczęto część nieoficjalną podczas poczęstunku, której towarzyszyły rozmowy kuluarowe.
Jubileuszowa Wielkopolska

Tegoroczny jubileusz 110-lecia działalności księgowych na ziemiach polskich wielkopolskie oddziały terenowe SKwP obchodziły w różny sposób – od konferencji w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego po prywatny seans fil-mu... „Księgowy”.

Na start – oficjalnie
Główna część wielkopolskich obchodów odbyła się w Dniu Księgowego, czyli 9 czerwca, w siedzibie poznańskiego Centrum Edukacji SKwP. Składała się z trzech części: oficjalnej, merytorycznej oraz artystycznej połączonej z uroczystym bankietem.
Obchody otworzył prof. Wiktor Gabrusewicz – prezes zarządu oddziału, witając ponad 200 zgromadzonych gości, którzy byli świadkami wręczenia odznaczeń i wystąpień licznych samorządowców oraz przedstawicieli organizacji zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem: Fundacji Firmy Rodzinne oraz  Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Obecni byli również przed-stawiciele centralnych władz państwowych. Wśród prelegentów znalazła się m.in. Iwona Karpińska z Ministerstwa Finansów.

Sami o sobie i w oczach innych
Po części oficjalnej nastąpiła premiera raportu „Portret Księgowych. Zapracowani, ale usatysfakcjonowani”, zaprezen-towana przez jego współtwórcę – Piotra Hansa. Następnie Jacek Kulik przedstawił w dość humorystyczny – choć nie pozbawiony szacunku – sposób znaczenie księgowych dla przedsiębiorców, budząc wiele uśmiechów na sali.
Katarzyna Gierczak Grupińska zwróciła uwagę na to, że kompetencje uznane w badaniach FFR za „kompetencje przyszłości”, dla księgowych od dawna są chlebem powszednim.
Ostatnia część obchodów odbyła się w znanym poznańskim kinoteatrze Apollo. Była to uczta dla umysłu i dla ciała, czyli wy-stęp najsłynniejszego poznańskiego satyryka – Zenona Laskowika oraz jego zespołu. Na zakończenie odbył się uroczysty bankiet.
– Jestem pod wrażeniem organizacji wydarzenia oraz skali działania SKwP, zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym – powiedział w kuluarach Jacek Kulik. – Obecność tak licznej reprezentacji oddziałów terenowych świadczy o sile, jaka drzemie w tak dobrze rozwiniętych strukturach regionalnych Stowarzyszenia – podkreślił.

Świętowanie w oddziałach terenowych
Rok Księgowego to również mniejsze jubileusze. Oddział Terenowy w Lesznie uczcił swoje 55-lecie w wytwornych wnę-trzach Zamku w Rydzynie. Równe 55 lat obchodzić będzie jesienią.
Oddział Terenowy SKwP w Ostrowie Wielkopolskim w Roku Księgowego zaplanował spotkanie bankietowe, a także dwudnio-wą konferencję.
O pięć lat młodszy jest oddział pilski. Na obchodach swojego 50-lecia gościł m.in. prezydenta Piły Piotra Głowskiego, który z uznaniem wyraził się o księgowych jako przedstawicielach zawodu zaufania publicznego. Zbigniew Ozgowicz – prezes Zarządu OT SKwP w Pile, zaprezentował oprócz dotychczasowego dorobku również plany na najbliższe lata. Jubileusz i wystąpienia zo-stały odnotowane w lokalnej prasie.
W zupełnie innym klimacie świętowały oddziały w Turku i Koninie, których członkowie bawili się na pikniku rodzinnym zorga-nizowanym w ośrodku agroturystycznym pod Koninem. Według relacji Elżbiety Chojenki – skarbnik OT SKwP w Koninie – ponad 90 uczestników pikniku spędzało czas na przejażdżkach konnych, grach i konkursach.
– Szczególnym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy o Stowarzyszeniu – podkreśliła z uśmiechem.
W mało formalny sposób uczcił jubileusz również oddział gnieźnieński SKwP. Jego członkowie wybrali się do kina na specjalny, prywatny pokaz filmu „Księgowy” z Benem Affleckiem w roli głównej.
Natomiast Oddział Terenowy SKwP w Poznaniu, mimo że dzieli siedzibę z Oddziałem Wielkopolskim, przygotował także wła-sne obchody. Podczas poznańskiego pikniku wywiązała się dyskusja o integracyjnej roli SKwP w środowisku księgowych.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE