Szczegóły szkolenia

Podatek VAT w 2013 i 2014 roku

Termin szkolenia :   20 listopada 2013r.  (środa) godz. 9,30

Plan szkolenia:

I. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O REDUKCJI OBCIĄŻEŃ W GOSPODARCE od 01.01.2013
1. Zmiany w zakresie ulgi za złe długi.
2. Obowiązek korekty VAT przez dłużnika w razie braku płatności za fakturę.
3. Brak konieczności wystawiania faktur wewnętrznych.
4. Możliwość przeliczania walut obcych po kursie Europejskiego Banku Centralnego.
5. Nowe prawa i obowiązki małych podatników, stosujących metodę kasową.
6. Zmiany powstania obowiązku podatkowego w WDT i WNT.
7. Możliwość przekazania nadpłat VAT na zabezpieczenie kredytów.
8. Zmiany w ordynacji podatkowej i innych przepisach. podatkowych.
9. Rozliczanie podatków w okresie przejściowym.

II. Zmiany w zakresie fakturowania od 01.01.2013 roku
1. W obiegu będą występowały faktury a nie faktury VAT.
2. Możliwość wystawiania faktur przez podatników zwolnionych z VAT.
3. Obowiązek uwzględniania kwot wszelkich rabatów na fakturach VAT.
4. Możliwość wystawiania faktur uproszczonych.
5. Kiedy faktury trzeba będzie wystawiać w trzech egzemplarzach?
6. Możliwość wystawiania faktur przez przedstawicieli podatkowych i osoby trzecie.
7. Zmiany w notach korygujących.
8. Nowe zasady samofakturowania.
9. Faktury „procedura marży dla biur podróży".
10. Faktury  „procedura marży - towary używane", „procedura marży - dzieła sztuki" lub „procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki".
11. Czy podatnicy zobligowani są do sporządzenia regulaminu fakturowania?
12. Zasady wystawiania faktur przez odbiorców towarów (usług)
13. Faktury zbiorcze i uproszczone.
14. Brak konieczności umieszczania numeru rejestracyjnego na fakturze- w przypadku zakupu paliw do samochodów osobowych.
15. Jeszcze większa liberalizacja w zakresie wystawiania faktur papierowych i elektronicznych.
16. Pozostałe zmiany obowiązujące od kwietnia 2013 roku

III. Zmiany od kwietnia 2013 i od stycznia 2014 roku
      Zmiany w podatku VAT, które obowiązują od 1 stycznia i od 1 kwietnia 2013 r.:
      Nowe zasady rozliczania podatku naliczonego przez podatników:
a) nowe regulacje dotyczące powstawania obowiązku podatkowego w przypadku WDT / WNT,
b) zmiany dotyczące zasad odliczania VAT w przypadku WNT i importu usług,
c) zmiany dotyczące zasad przeliczania kursów w przypadku kwot wyrażonych w walutach obcych,
d) nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych, nowe zasady stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących,
e) zmiany dotyczące zasad opodatkowania świadczeń nieodpłatnych:
-nowe zasady opodatkowania prezentów o malej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek,
-związek świadczeń nieodpłatnych z działalnością gospodarczą a konieczność odprowadzenia VAT,
- zmiana definicji próbki,
- nowe zasady opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów pozyskanych w innych sposób niż poprzez nabycie (np.    towarów wytworzonych we własnym zakresie, zaimportowanych).
- zmiany dotyczące zasad opodatkowania WDT / WNT związanego z przemieszczeniem towarów własnych przez podatnika do innego państwa członkowskiego UE,
f) nowa definicja działalności gospodarczej rozstrzygająca o tym, jakie podmioty mają status podatnika VAT,
g) nowe zasady rozliczania VAT od zakupów dokonywanych w ramach reverse charge od dostawców, którzy nie mają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy),
h) nowe zasady zwolnień dla dostawy terenów budowlanych,
i) pozostałe zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych i podmiotowych z VAT,
j) zmiana przepisów dotyczących dokumentowania WDT i eksportu towarów (m. in. nowy katalog dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0%).

Uchwalone zmiany w podatku VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014:

1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego:
a) nowa zasada ogólna decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego,- reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi,
b) obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,
c) obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,
d) zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
e) szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych - zmiana zasad obowiązujących obecnie,
f) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru, dostawy mediów i usług komunalnych,
g) likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,
h) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
i) nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
j) regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.

2. Nowelizacja przepisów regulujących zasady określania podstawy opodatkowania:
1) nowa definicja podstawy opodatkowania - pojęcie zapłaty,
2) problemy związane z likwidacją definicji obrotu z ustawy o VAT,
3) konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
4) podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej oraz braku zapłaty,
5) nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych,
6) nowe regulacje dotyczące przerzucania kosztów poniesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz,
7) nowe zasady korygowania faktur i ujmowania korekt w deklaracjach VAT.

3. Nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy towarów używanych (powyżej i poniżej 6 miesięcy),

4. Zmiana zasad dotyczących rozliczania podatku naliczonego:
1) nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
2) zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
3) - likwidacja ustawowych ograniczeń w prawie do odliczenia związanych z nieprawidłowo wystawioną fakturą.

5. Zamieszczenie wszystkich zasad dotyczących wystawiania faktur (papierowych i elektronicznych) w ustawie (art. 106a-106q),

6. Inne zmiany zaplanowane na 2013 / 2014 r.:
1) planowane regulacje dotyczące współodpowiedzialności kupującego za podatek nieodprowadzony przez sprzedawcę:
2) plany odnośnie rozszerzenia zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku transakcji krajowych (obrót prętami stalowymi),
3) zasady odliczania VAT w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych w 2014 r.:
4) plany Ministerstwa Finansów na 2014 r. dotyczące odliczania VAT od zakupu samochodów oraz od ponoszonych wydatków eksploatacyjnych,

7 . Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo ETS i krajowych sądów administracyjnych dotyczące VAT:
1)     Najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące VAT
           - wyrok ETS w sprawie ubezpieczenia przy leasingu,
           - wyrok ETS w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,
           - uchwała NSA w sprawie stosowania stawki 8% przy dostawie trwałej zabudowy meblowej,
           - wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie bankowozów.

Wykładowca : Mariusz Nowak -   doradca podatkowy

Koszt udziału w szkoleniu  wraz z materiałami autorskimi od  1 osoby wynosi  250,- zł brutto.

Cena
250.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • Zamknięcie Roku 2014
  • Obchody Dnia Księgowego