OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Procedura zabezpieczenia w ZTR przed przypadkami ghostwriting i guest authorship

Procedura zabezpieczenia w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości" przed przypadkami ghostwriting i guest authorship*

 

Rzetelność i uczciwość w nauce stanowią fundamenty jej istnienia. Autorzy artykułów powinni w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentować wyniki swojej pracy naukowej, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Zespół redakcyjny ZTR zwraca uwagę na przypadki nierzetelności naukowej określane jako:

ghostwriting - sytuacja, gdy rzeczywisty autor lub współautor artykułu nie został ujawniony jako jego autor lub współautor lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach umieszczonych w artykule;

guest authorship (honorary authorship) - udział jednego ze współautorów jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to został wymieniony jako współautor publikacji;

● plagiat - podpisanie własnym imieniem i nazwiskiem tekstu innego autora, przytaczanie w nieznacznie zmienionej wersji tekstów innego autora bez podania źródła, w tym tłumaczenia tekstu innego autora bez podania źródła, a także wykorzystanie tekstów ogólnie dostępnych bez podania źródła.

W celu wyeliminowania wymienionych przypadków nierzetelności zespół redakcyjny ZTR wprowadza niżej podane zasady.

1. Wymaga się od autorów artykułu zgłoszonego do publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów (z podaniem ich afiliacji i wkładu własnego) w powstanie publikacji, przy czym obowiązek ten ciąży w pierwszym rzędzie na autorze zgłaszającym tekst.

2. W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji przez organizacje lub instytucje krajowe albo zagraniczne autor/autorzy zobowiązany/i jest/są wskazać w publikacji źródło finansowania.

3. Wymogi określone w punktach 1 i 2 są spełnione poprzez podpisanie przez autora/autorów i przysłanie zespołowi redakcyjnemu Oświadczenia stanowiącego załącznik do Informacji dla autorów (tradycyjną pocztą lub w formie zeskanowanej w załączniku do e-maila na adres: aszychta@uni.lodz.pl).

4. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

5. Zespół redakcyjny będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej autorów.

6. Zespół redakcyjny ma prawo odmowy przyjęcia do recenzji artykułu, którego autor wykazał się udokumentowaną nierzetelnością naukową w ciągu 5 lat poprzedzających zgłoszenie nowego artykułu.

 

Obowiązuje od 15 sierpnia 2012 r.* Procedura przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest authorship została sformułowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2011 r.

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE