OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu - rola systemu informacyjnego rachunkowości

Organizatorami konferencji był zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH pod kierownictwem prof. Gertrudy Krystyny Świderskiej. Patronat nad konferencją objęli Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Komitet Standardów Rachunkowości oraz Polska Izba Biegłych Rewidentów. Spotkanie miało charakter jubileuszowy z okazji 25-lecia Katedry Rachunkowości Menedżerskiej oraz 20-lecia Studiów Podyplomowych organizowanych przez Katedrę. W konferencji wzięło udział około stu przedstawicieli ośrodków naukowych, instytucji, a także organizacji. Dopisali również absolwenci studiów podyplomowych, a w ostatniej części – poświęconej zagadnieniom praktycznym – licznie uczestniczyli studenci SGH.
Zagadnienia związane z tematem konferencji przedstawiono w dwóch panelach naukowych oraz jednym biznesowym. Pierwszy panel naukowy –„Modele biznesu w sprawozdawczości korporacyjnej” – miał na celu przedstawienie i ocenę praktyk w zakresie ujawniania informacji o modelach biznesu, a także ocenę wpływu zmian w zakresie raportowania informacji na kształt systemu informacyjnego rachunkowości. W trakcie panelu dyskutowano m.in. o tym, jak praktyka rozumie i objaśnia w sprawozdawczości korporacyjnej koncepcję modelu biznesu, a także czy obecnie można wskazać pewne trendy w zakresie ujawnień na temat modelu biznesu. Najważniejsze punkty zostały uwypuklone podczas dyskusji moderowanej przez prof. dr hab. Gertrudę Krystynę Świderską, w której wzięli udział: prof. dr hab. Ewa Walińska, dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH, dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz, dr Jacek Gad, dr Mariusz Karwowski oraz mgr Bartosz Rymkiewicz.
Drugi panel – „Znaczenie innowacyjnych modeli biznesu w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem” – dotyczył przede wszystkim specyfiki innowacyjnego modelu biznesu oraz możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej do jego projektowania i oceny. Ta część konferencji oparta była na prezentacji wyników badawczych prelegentów – dr Zuzanny Ostraszewskiej, dr Agnieszki Tylec, dr Aleksandry Ferens, dr. Marcina Pielaszka oraz mgr Agnieszki Mastalerz. Punktem wyjścia do analizy innowacyjnych modeli biznesu była metodyka oceny innowacyjności gospodarki. Na tym tle zdefiniowano innowacyjny model biznesu oraz wskazano narzędzia użyteczne w jego konstruowaniu i ocenie, w tym również narzędzia pozwalające na uwzględnienie aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, szczególnie środowiskowych. Oba panele naukowe kończyły się dyskusją z udziałem licznych uczestników konferencji.
Ostatnia część – panel biznesu, poświęcona była przedstawieniu wybranych zagadnień oczami praktyków. Wystąpienia dotyczyły takich aspektów jak Business Partnering, wykorzystanie sztucznej inteligencji i internetu rzeczy przy tworzeniu nowoczesnych modeli rachunku kosztów, a także zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie logistycznym. Prelegentami byli prezesi, dyrektorzy i menedżerowie polskich i międzynarodowych spółek. (szczegółowy program )

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE