OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw. Punkt widzenia interesariuszy.

Nad programem merytorycznym konferencji czuwała Rada, której przewodniczyła prof. dr hab. Anna Karmańska, a w jej skład weszli: Geoffrey Britton, dr Teresa Cebrowska, Federico Diomeda, dr Wojciech Januszko, Krzysztof Pietraszkiewicz, Zbigniew Żurek. Ze względu na wagę poruszanych zagadnień wydarzenie objęli patronatem honorowym: Minister Gospodarki i Ministerstwo Finansów.

Moderatorem całości była prof. dr hab. Anna Karmańska. Otwarcie konferencji dokonał prof. dr hab. Zbigniew Messner - prezes SKwP. Następnie wystąpili zaproszeni goście, którzy prócz powitania odnieśli się do zagadnień merytorycznych, wprowadzających do tematyki konferencji. Głos zabrali: dr Dorota Podedworna-Tarnowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, dr Jerzy Witold Pietrewicz - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. deregulacji gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, który był również jednym z panelistów, i Geoffrey Britton - prezes EFFA, który uczestniczył w panelu III.

Podkreślano trafny dobór tematów paneli, a także znakomity czas rozpoczęcia debaty, odnosząc się do przyjęcia nowych dyrektyw unijnych (tzw. rachunkowych i o innowacyjności oraz rozwoju gospodarczym ) i niezbędnych zmian w prawie polskim skutkiem ich implementacji.

Celem konferencji było rozpoczęcie debaty środowiskowej m.in. nad:
- zdiagnozowaniem roli i miejsca oraz specyfiki MŚP w gospodarce światowej, krajowej i regionalnej
- określeniem potrzeb informacyjnych wybranych, ze względu na ich gospodarcze znaczenie, interesariuszy MŚP oraz oceną użyteczności informacji, płynących z rachunkowości MŚP
- porównaniem rozwiązań, obowiązujących w różnych krajach UE, w rachunkowości MŚP w kontekście potrzeb informacyjnych interesariuszy, rachunku ekonomicznego prowadzenia rachunkowości w MŚP oraz zmian wskazanych jako konieczne z tego punktu widzenia
- określeniem, w jakim kierunku winny iść zmiany w prawnym uregulowaniu rachunkowości dla MŚP.

W sesji I na temat „Małe i średnie przedsiębiorstwa: spiritus movens gospodarki światowej, krajowej i regionalnej", której moderatorem była prof. dr hab. Anna Karmańska, udział wzięli:
- dr Jerzy W. Pietrewicz - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. deregulacji gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki
- Aleksandr Fawcett - starszy specjalista ds. zarządzania finansami w Banku Światowym
- Wadim Tyszkiewicz - Prezydenta miasta Nowa Sól
- Zbigniew Żurek - wiceprezes Business Centre Club, przewodniczący Rady Pracodawców SKwP
- Przemysław Ruchlicki - ekspert prawno-gospodarcze w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Sesję II nt. „Interesariusze rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw - specyfika potrzeb i zidentyfikowane problemy informacyjne" prowadziła dr Teresa Cebrowska, a w panelu uczestniczyli:
- prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek - kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH
- Katarzyna Walkowska - dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw GUS
- Wiesław Żółtkowski - członek Komisji Etyki Bankowej w Związku Banków Polskich
- Alicja Urban - inspektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.

Moderatorem sesji III "Prawo w obszarze rachunkowości MŚP w Unii Europejskiej - status quo - potrzeba i możliwości zmian" była Agnieszka Stachniak - wicedyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, a udział w niej wzięli:
- Geoffrey Britton - Stowarzyszenie Biegłych Księgowych Wielkiej Brytanii (AAPA)
- Philipp Arraou - Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych Francji (OEC)
- Federico Diomeda - Instytut Dyplomowanych Księgowych Włoch (ODC)
- dr Marcos Anton Renart - Stowarzyszenie Ekonomistów Hiszpanii (CEE)
- prof. Axel Pestke - Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (DStV).

Konferencję podsumowała prof. dr hab. Anna Karmańska, która podkreśliła jej międzynarodowy charakter, a także zaznaczyła, iż obrady konferencji stanowiły pewien manifest środowiska interesariuszy rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Stwierdziła, iż wnioski zarówno z konferencji, jak i z rozdanych ankiet zostaną opracowane i przekazane patronom honorowym konferencji - Ministerstwu Finansów i Ministerstwu Gospodarki.

Oczekiwania i możliwie kierunki zmian w rachunkowości sektora MSP

Wypowiedź Teresy Cebrowskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

<<< więcej >>>

Rachunkowość dopasowana

profesor Anna Karmańska, kierownik katedry rachunkowości warszawskiej SGH i przewodnicząca Rady Programowej Konferencji „Rachunkowość szyta na miarę".

<<< więcej >>>

Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące MSP

Agnieszka Stachniak, Wicedyrektor Departamentu Rachunkowości Ministerstwo Finansów.

<<< więcej >>>

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE