OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Relacja z Konferencji konsultacyjnej na temat agendy przyszłych prac IASB

 

                        

W dniu 15 listopada odbyła się Konferencja konsultacyjna na temat agendy przyszłych prac IASB. Konferencję, w której wzięło udział około 60 osób, zorganizowała Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) i Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR).

 

Głównym celem konferencji  było :

1) zebranie opinii, które pomogłyby IASB w określeniu agendy prac po 2011 r. oraz ustaleniu priorytetów dotyczących prac nad zmienianymi lub nowymi standardami;

2) pomoc w ocenie, w jakim stopniu wstępne stanowisko EFRAG w sprawie agendy przyszłych prac IASB można uznać za reprezentatywne dla całej Europy.

 

Konferencja miała charakter debaty, której moderatorem była Anna Sirocka członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Plan konferencji przewidywał dyskusję na tle  dwóch dwu  częściowych prezentacji przedstawionych przez:  

1) Michaela Stewarta - dyrektora ds. Działań Wdrożeniowych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - Prezentacja dokumentu konsultacyjnego ws Planu pracy RMSR na lata po 2011r.

2) Saskię Slomp - dyrektora EFRAG, która przedstawiła Opinię EFRAG na kwestii strategicznych oraz ważności poszczególnych projektów.

Część pierwsza konferencji poświęcona była zebraniu opinii na temat strategicznych kierunków pracy IASB. Część druga dotyczyła struktury agendy prac IASB  na najbliższe lata i wskazania priorytetów.

Michael Stewart,  zapraszając do dyskusji podkreślił rolę konsultacji, które IASB    RMSR  (IASB) przeprowadza co 3 lata,  uznając  że są one nieodłącznym elementem procesu planowania pracy Rady. Celem konsultacji jest zebranie od wszystkich zainteresowanych sprawozdawczością finansową na poziomie międzynarodowym (w szczególności zaś od inwestorów) opinii na temat wybranych kierunków strategicznych i ogólnego zrównoważenia programu prac, jak również na temat priorytetów, jakie powinny zostać przypisane poszczególnym projektom lub obszarom agendy.  W lipcu tego roku IASB opublikował dokument konsultacyjny w którym zaprasza interesariuszy i inne zainteresowane strony do przekazywania swoich opinii w zakresie dotyczącym tego, które projekty powinny być priorytetami w agendzie prac IASB oraz jak podzielić środki i zasoby eksperckie na prace związane z ulepszaniem obecnych standardów oraz na prace dotyczące opracowania standardów w nowych obszarach.

 

Przedstawiając „Strategiczne  kierunki pracy  i strukturę agendy na najbliższe lata  - wstępne stanowisko IASB"   podkreślił  trzy aspekty przyjętego strategicznego podejścia do  przyszłego planu  tj. bardziej zróżnicowane grono użytkowników MSSF, bardziej zróżnicowane środowisko ekonomiczne oraz liczba zmian wymagających wdrożenia.  IASB w strategicznym podejściu wskazuje na 5 problemów determinujących prace IASB które podzielono na 2 podstawowe kategorie:

1) Rozwój MSSF gdzie jako problem wskazano:

a. wzmocnienie spójności MSSF poprzez zakończenie Założeń koncepcyjnych oraz poprawę użyteczności sprawozdań finansowych przez rozwój założeń programowych dotyczących prezentacji i ujawnień Informacji finansowej;

b. inwestowanie w badania i zajęcie się strategicznymi kwestiami sprawozdawczości finansowej w celu wsparcia przyszłego procesu tworzenia standardów oraz stworzenia wizji IASB w zakresie przyszłego kształtu sprawozdawczości finansowej włączając wzajemne relacje między MSSF a raportowaniem zintegrowanym (całościowa prezentacja strategii przedsiębiorstwa oraz jego finansowych i niefinansowych wyników);

c. uzupełnianie luk w MSSF poprzez podejmowanie projektów na poziomie standardów, w drodze tworzenia nowych standardów i ulepszanie istniejących;

2) Uaktualnianie MSSF gdzie jako problem wskazano:

a. uzyskanie lepszego zrozumienia kwestii praktycznych nowych MSSF oraz wznoszenie znaczących poprawek do istniejących standardów poprzez analizy powdrożeniowe;

b. ulepszanie spójności i jakości zastosowania MSSF poprzez odpowiadanie na dylematy implementacyjne wynikające z uchwalania nowych MSSF - następuje to w drodze proponowania ukierunkowanych i precyzyjnych ulepszeń MSSF uwzględniając integrację XBRL z MSSF.

 

Saskia  Slomp -  dyrektor EFRAG odnosząc się  do wskazanego podejścia strategicznego stwierdziła, że zdaniem EFRAG przedstawiony  podział na 2 podstawowe kategorie jest sztuczny. Podkreśliła  pilną  potrzebę okresu wyciszenia i  konieczność  zakończenia prac nad Założeniami koncepcyjnymi uznając wyjątkowość sytuacji gdy nowo wydawany MSSF  byłby niezgodny z Założeniami koncepcyjnymi. EFRAG popiera prace nad poszerzeniem Ram ujawnień i prezentacji. Akceptując potrzebę konwergencji  z US GAAP podkreśla, że z chwilą zakończenia prac nad projektami standardy amerykańskie winny być traktowane analogicznie jak standardy innych krajów.

 

Stanowisko Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości wyrażone w formie opinii w sprawie planu pracy IASB na LATA 2012 -2014 wyraził prof dr hab. Jerzy Gierusz podkreślając, ze aktywność IASB powinna być skupiona na trzech obszarach:

1) obecnych priorytetach, to jest zadaniach, których ukończenie należy uznać za najważniejszy cel najbliższych trzech lat,

2) projektach oczekiwanych i potrzebnych,

3) innych działaniach realizowanych ciągle, a mających na celu poprawę jakości już istniejących standardów.

 

Polski Komitet Standardów Rachunkowości stanowczo opowiada się za:

1) okresem spokoju, który jest niezbędny zarówno dla obserwacji skutków już wprowadzonych standardów, jak i w celu ograniczenia kosztów implementacji coraz to nowych rozwiązań,

2) dokonywaniem zmian w istniejących standardach nie częściej niż co 3 lata - istniejąca praktyka w tym zakresie, polegająca na licznych drobnych korektach rodzi bowiem chaos informacyjny, a ponadto poważnie podnosi koszty prowadzenia ewidencji,

3) ograniczeniem roli konwergencji jako zasadniczego wyznacznika zmian MSSF, utrzymanie dotychczasowej praktyki grozi odejściem od regulacji opartych na zasadach, co jest niewątpliwą zaletą MSSF, w stronę drobiazgowych rozstrzygnięć.

 

Stanowisko KSR dotyczące czasu spokoju  i ograniczenia zmian poparło wielu dyskutantów wskazujących, że ostatnie 4 lata to karuzela ciągłych zmian MSSF. Nie zawsze zmiany te można ocenić pozytywnie, nie mają one charakteru zasad, są raczej regułami. W każdym przypadku   uwzględnienie  zmian pociąga za sobą koszty,   także w sytuacji gdy brak pewności, czy wygenerowana w zmienionych warunkach informacja finansowa lub niefinansowa faktycznie przynosi korzyści użytkownikowi sprawozdania finansowego. Niezwykle ciekawe uwagi zgłosiła  prof. dr hab. A. Kameli - Sowińska członek ZG SKwP , która wskazała na błędną jej zdaniem podstawę merytoryczno-metodologiczną standardów zakładającą,  że  rachunkowość jest nauką o liczeniu. Zdaniem pani Profesor zmiany w gospodarce,  a szczególnie kryzys finansowy spowodował potrzebę innego podejścia do rachunkowości, jako do nauki społecznej.  To z kolei  wymaga wprowadzenia  do IASB innych niż dotychczas specjalistów, np. prawników, kulturoznawców, socjologów i teoretyków rachunkowości i bezwzględnie rozpoczynania  od Założeń koncepcyjnych .   

 

Drugą  część  konferencji poświęcono debacie nad  hierarchią  prac prowadzonych przez IASB po roku 2011.  Pytania IASB dotyczyły wskazania priorytetów i określenia,  które z projektów powinny być kontynuowane, które zaniechane,  które powtórnie  wprowadzone do agendy. Oczekiwano też na nowe sugestie. Wszyscy uczestnicy debaty zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, której wyniki zaprezentowano na zakończenie konferencji.

 

Saskia  Slomp -  dyrektor EFRAG odnosząc się do pytań IASB podkreśliła  wielość projektów i szeroki wachlarz problemów. W swej opinii EFRAG rekomenduje  do pierwszej trójki prac IASB   Połączenia pod wspólna kontrolą, Podatki dochodowe i Ramy ujawnień i prezentacji.   

 

Prof. dr hab. Jerzy Gierusz,  członek Zarządu Głównego SKwP wyraził opinie Polskiego  Komitetu Standardów Rachunkowości, który za najważniejsze, uważa dokończenie trzech, znacznie zaawansowanych projektów, są to:           

1) założenia koncepcyjne MSSF (Conceptual framework),

2) instrumenty finansowe (Financial instruments),

3) umowy ubezpieczeniowe (Insurance contracts).

 

Dwa inne projekty wpisane przez IASB na listę priorytetów - przychody z umów z klientami oraz leasing - powinny być,  zdaniem KSR,  poddane dalszej szerokiej dyskusji, gdyż propozycje w nich zawarte budzą istotne wątpliwości. Pochopne przyjęcie tych standardów może spowodować poważne reperkusje dla rynków, nie zawsze zgodne z intencjami twórców tych rozwiązań. Zwłaszcza, że w tym obszarze funkcjonują już dwie sprawdzone regulacje - MSR 17 i MSR 18 - trudno zatem mówić o istnieniu luki prawnej.

 

Zdaniem Komitetu poza  dokończeniem wskazanych zadań, IASB powinien skoncentrować

swe prace na następujących standardach:

1) połączenia jednostek gospodarczych pod wspólną kontrolą,

2) zysk na akcję,

3) handel prawami do emisji gazów,

4) przeliczanie walut obcych.

 

Komitet Standardów Rachunkowości podzielił opinie IASB, iż należy kontynuować prace obejmujące:

1) strategiczne analizy w zakresie przyszłych potrzeb sprawozdawczych,

2) oceny post wdrożeniowe,

3) coroczne przeglądy istniejących standardów,

 

W przedstawionej,  w oparciu o wyniki ankiety,  opinii uczestników konferencji,  w pierwszej piątce strategicznych projektów  powinny się znaleźć:

1) Założenia koncepcyjne (24% respondentów)

2) Uaktualnianie MSSF ( 23 % respondentów)

3) Ramy ujawnień i prezentacji ( 19% respondentów)

4) Przeglądy powdrożeniowe (18% respondentów)

5) Przygotowywanie nowych standardów (15% respondentów).

 

W opinii ankietowanych niekwestionowane pierwsze miejscu  w hierarchii tematów zajmują Ramy ujawnień i prezentacji. Ranking projektów nad którymi prace powinny być prowadzone przedstawiony  w oparciu o zebrane ankiety  zestawiono w poniższej tabeli.

Pozycja

Ilość

wskazań

Temat

I

36

Ramy  ujawnień i prezentacji   (Presentation and disclosure  standard)

II

25

Prezentacja sprawozdań finansowych (wyłączając  rozważania dotyczące innych całkowitych dochodów) Financial statement presentation (excluding consideration of other comprehensive income)

III

25

Połączenia jednostek gospodarczych pod wspólną  kontrolą ( Business combinations between entities under common control)

IV

21

Założenia koncepcyjne ( Conceptual  Framework)

V

20

Wartości niematerialne  ( Intangible assets)

VI

16

Inne całkowite dochody   (Other comprehenensive income)

 

 

Ranking projektów nad którymi prace powinny być zarzucone lub nie podejmowane (w oparciu o zebrane ankiety) zestawiono poniżej.

Pozycja

Ilość

wskazań

Temat

I

20

Muzułmańskie ( zgodne z szariatem) transakcje I instrumenty  [Islamic  (Shariah -compliant) transactions and instruments]

II

14

Rolnictwo w szczególności aktywa biologiczne ( Agriculture, particularly bearer biological assets)

III

14

Dxiałąnia regulowane prze stopę procentową (Rate-regulated activities)

IV

13

Rachunkowość w warunkach inflacji  (rewizja MSR 29)  (Inflation assets)

V

12

Raportowanie kraj po kraju ( Country -by-country reporting)

VI

10

Swuadczenia po okresie zatrudnienia  (łącznie z emeryturami) [ Post-employment benefits (including pensions)]

 

 

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE