OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989r członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rok 2017 Rokiem Księgowego

II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości"

W 2017 roku przypada 110-lecie powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich. Organizacje te, chociaż ulegały ewolucji wraz ze zmianą potrzeb otoczenia gospodarczego i społecznego, zawsze realizowały pożyteczne funkcje i służyły dobru powszechnemu. Wniosły olbrzymi wkład w rozwój wiedzy zawodowej, czego dowodem jest fakt, że polska rachunkowość, w tym jej praktyka, nadążała za światowym postępem w tej dziedzinie.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, będąc kontynuatorem idei organizacji działających od 1907 roku, jest najstarszą i największą organizacją zawodową księgowych i finansistów na ziemiach polskich. Zrzesza ponad 21 tys. członków zwyczajnych (osoby fizyczne) i ponad 2 tys. członków wspierających (podmioty gospodarcze). Ustawicznie troszczy się o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych, broni praw i godności swoich członków, krzewi poczucie wspólnoty zawodowej, jak również popularyzuje rangę oraz znaczenie zawodu księgowego i finansisty. Stowarzyszenie wniosło istotny wkład w tworzenie w Polsce zawodu dyplomowanego biegłego księgowego i biegłego rewidenta.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako kontynuator tradycji, ma obowiązek kultywowania pamięci o ludziach związanych z ruchem zawodowym księgowych na ziemiach polskich, ich pracy organizacyjnej i edukacyjnej wykonywanej dla dobra zawodu przez 110 lat, w tym w okresach bardzo trudnych. Ma również powinność kontynuowania działalności służącej rozwojowi zawodu księgowego poprzez kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw etycznych osób związanych profesjonalnie z rachunkowością, a także promowania jego rangi i znaczenia w gospodarce.

W związku ze 110-leciem organizacji księgowych na ziemiach polskich Stowarzyszenie podjęło wiele inicjatyw, aby nadać temu wydarzeniu godny, ale użyteczny charakter. W 2017 r. zaplanowano szereg regionalnych konferencji zawodowych i naukowych, organizowanych wspólnie przez uczelnie i oddziały okręgowe Stowarzyszenia, wpisujących się w jedną z najważniejszych misji naszej organizacji, którą jest ustawiczne szerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej w społeczeństwie.

110 rocznica ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich znajdzie również odzwierciedlenie w tematyce Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości, organizowanego w 2017 r. przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, nad którym, jak co roku, Stowarzyszenie obejmie patronat.

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości, w którym udział wezmą zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, działacze Stowarzyszenia, księgowi, biegli rewidenci oraz goście z zagranicy. Celem kongresu jest kompleksowe spojrzenie na dokonania nauki i praktyki rachunkowości, na wykonywanie zawodu księgowego w Polsce, ukazanie osiągnięć, działalności organizacyjnej i aktywności społecznej księgowych oraz wskazanie obszarów wymagających dalszego doskonalenia.

W I Kongresie Polskiej Rachunkowości, zorganizowanym w 2007 r., z okazji Jubileuszu 100-lecia działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich, uczestniczyło ponad 600 księgowych i zaproszonych gości, w tym przedstawiciele władz państwowych oraz szefowie organizacji międzynarodowych, zrzeszających księgowych lub działających na ich rzecz.

Polecamy

  • Kaledarium
  • Księgowi Przyszłości
  • Folder SKwP
  • Etyka zawodowa w rachunkowości
  • Obchody Dnia Księgowego
  • Współpraca

  • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
  • KIBR
  • KSR
  • PTE