OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rzeczywistość i szansa dla zawodowych księgowych oraz ich klientów

Jak rozumieć ewolucję regulowanego zawodu po wprowadzeniu unijnych dyrektyw wpływających na zawód? W jaki najlepszy sposób odnieść korzyści i towarzyszyć klientom w tym nowym obszarze gospodarczym?
Proces powstawania projektu europejskiego był długi i kręty, zrodził się na długo przed połową XX wieku, zaś zmaterializował się faktycznie po II wojnie światowej. Wpływ Unii Europejskiej, z jej mottem „Zjednoczeni w różnorodności", na nasze życie zawodowe i osobiste nie był nigdy tak duży, jak w momencie wprowadzenia w 2002 r. wspólnej waluty euro w części krajów.
Unia Europejska jest pierwszą potęgą gospodarczą w świecie, wyprzedzającą Stany Zjednoczone, Chiny i Japonię ze swoim PKB 13 900 mld euro. Pięć państw członkowskich (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania) odpowiadają za 71,4% unijnego PKB.
Pomimo to Unia Europejska jest w środku kryzysu wewnętrznego, który charakteryzował się wzrostem eurosceptycyzmu w trakcie kampanii wyborczej do parlamentu europejskiego w 2014 r.,
Implementacja trzech unijnych dyrektyw w sprawie: usług na rynku wewnętrznym, uznawania kwalifikacji zawodowych, rachunkowości oraz ich transpozycja do prawa francuskiego zmieniła krajobraz regulacji dyplomowanych księgowych we Francji.
Czy powinno to być przedmiotem obaw czy szansą? Wpływ legislacji UE na dyplomowanych księgowych jest negatywny i pozytywny.
Z jednej strony mogą odczuwać konkurencję ze strony innych europejskich księgowych na skutek uznawania europejskich dyplomów i otwarcia swoich firm na finansowanie zewnętrznego kapitału. Ta konkurencja może powodować spadek stawek za usługi dla klientów oraz zwiększoną koncentrację firm odbywającą się kosztem mniejszych firm.
Z drugiej strony, wraz z tym nowym europejskim rynkiem mogą rozwijać swoje działania, opuścić kraj, rozwinąć zawodową mobilność i stać się bardziej zróżnicowanym w kontekście intelektualnym i kulturalnym, a przede wszystkim mogą na poziomie UE rozwinąć firmy lub sieci powiązań. To europejskie otwarcie umożliwia zawodowi zróżnicowanie, aby móc lepiej przystosować się do globalnej gospodarki w 21. wieku.
Małe i średniej wielkości firmy stanowią większość klientów zawodowych księgowych w 28 państwach członkowskich UE. W 2013 r.. 99,8% było spoza sektora finansów i liczyło 21, 6 miliona firm. Zatrudniały 66,8% pracowników, tj. 88,8 miliona osób przyczyniających się do powstania 58,1% wartości dodanej do dochodu krajowego lub 3 666 miliardów euro (28% PKB unijnego).
Niektóre dostosowania są konieczne i pożądane, aby dostarczyć najlepszą pomoc i usługi dla klientów UE. Wśród nich znajdują się: wzmocnienie lub uczenie się innych europejskich języków, posiadanie komputerowych lub cyfrowych ekosystemów przypominających klientów i ich rynki. W rzeczywistości technologia cyfrowa zniosła europejskie granice i dystanse. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać tę możliwość. Połączenie efektywnych i niedrogich systemów komunikacji oraz łatwego transportu sprawia, że zasobne i dobre europejskie rynki są coraz bardziej dostępne dla profesjonalistów.
A zatem tym, co głównie wydaje się blokować zawodowych księgowych od obsługiwania MŚP w UE są: prawo społeczne, prawo podatkowe, języki krajowe i bariery psychologiczne. Można je jednak pokonać, jeśli zawodowi księgowi są zmotywowani, zdolni do bycia otwartymi na innych i postrzegają Unię Europejską, jako naszą wspólną przestrzeń do życia i krajowe terytorium.
Jeśli bariery te zostaną przezwyciężone, wszystko stanie się proste i możliwe. A zatem francuska firma, sprzedająca w Niemczech, nie będzie już „eksportować", ale handlować.
Powstaje ostatnie pytanie: jak możemy przekonywać do świadczenia usług na rzecz klientów w Unii Europejskiej, która w rzeczywistości kwestionuje swoje zasady założycielskie?
Tłumaczenie: Dział współpracy z zagranicą SKwP na podstawie eseju Stefana Petrovski pt. The European Union, a Reality and an Opportunity for Chartered accountant and their clients, luty 2016 r.

Stefan Petrovski - dyplomowany księgowy pracujący w Paryżu w firmie księgowo-konsultacyjnej, obsługującej francuskie oddziały i spółki zależne międzynarodowych grup.

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE