OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Sprawozdanie ze spotkania grupy ds. Audytu EFAA

Spotkanie odbyło się w siedzibie ACCA w Londynie w dniu 17.02.2012 r. w godzinach 10.00-16.00.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy EFAA ds. audytu.

Głównym tematem spotkania było przedyskutowanie rozwiązań w zakresie audytu zaproponowanych przez Parlament Europejski w postaci projektów dyrektyw dotyczących audytu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz audytu sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Z uwagi na ograniczenia czasowe przedyskutowano jedynie rozwiązania zaproponowane w projekcie dyrektywy dotyczącej audytu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych. Największe kontrowersje wzbudziła propozycja zniesienia ograniczenia w zakresie posiadania przez biegłych rewidentów większości udziałów uprawniających do głosowania w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z opinią większości członków grupy stanowi to poważne ograniczenie dla niezależności biegłych rewidentów. Rozwiązaniem w zakresie zwiększenia dostępu do kapitału firm audytorskich zwłaszcza w krajach nowoprzyjętych do Unii Europejskiej (w tym Polski) byłoby utworzenie ze środków Unii Europejskiej specjalnego funduszu wspomagającego finansowanie działalności firm audytorskich. Ustalono również, iż w związku z zaproponowanym obowiązkowym stosowaniem Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej konieczne jest wprowadzenie okresu przejściowego, który umożliwiły krajom, w których standardy te nie są obecnie stosowane, przygotowanie się do ich wprowadzenia.  Za istotną kwestię uznano również próbę ograniczenia uprawnień samorządu biegłych rewidentów, zaproponowaną w projekcie dyrektywy przez zapis dotyczący delegowania zadań nadzoru publicznego. Wszyscy członkowie grupy wyrazili swój sprzeciw wobec takiej propozycji.

Ustalono, że projekt odpowiedzi EFAA na propozycje zaprezentowane w projekcie dyrektywy zostanie przygotowany przez Marie Lang i Davida York i przedstawiony pozostałym członkom grupy do zaopiniowania.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie narzędzia pozwalającego na organizację telekonferencji Cisco WebEx oraz narzędzia umożliwiającego wspólną prace nad dokumentami Wiki. Ustalono, że grupa będzie wykorzystywać te narzędzia w toku swoich prac.

Następnie zaprezentowano harmonogram w zakresie wdrażania różnych projektów dotyczących księgowości i audytu przez instytucje międzynarodowe (propozycje Unii Europejskiej, projekty PSAOB, projekty IAASB, projekty IESBA, projekty IAESB), wskazując te, na których powinny skupić się prace w zakresie opiniowania tych dokumentów przez grupę ds. audytu. Za najistotniejsze uznano propozycje Unii Europejskiej oraz projektu IAASB w zakresie raportu z audytu.

Ustalono, że projekty dokumentów w celu ich zaopiniowania przesyłane będą do członków grupy w formie mailowej oraz udostępniane na stronie Wiki (http://efaaauditingexpertgroup.acca.wikispaces.net/Workspace).  Na podstawie uwag członków grupy EFAA będzie przygotowywać opinie dotyczące poszczególnych projektów.

Kolejne spotkanie grupy odbędzie się w maju w Rzymie w trakcie konferencji EFAA.

Opracowanie: Agnieszka Tyczyńska-Osińska

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE