Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość
Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług.

Termin rozpoczęcia ustalony po zebraniu grupy  TRWA NABÓR

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 331201

 termin rozpoczęcia MAJ 2016 roku  

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 termin rozpoczęcia 9 KWIECIEŃ 2016 roku  

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

trwa nabór  

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu głównego księgowego.

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego.

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych (32 godziny)

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy na różnych szczeblach organizacji biznesu.

Termin rozpoczęcia ustalony po zebraniu grupy - TRWA NABÓR

23  kwietnia  2016r. 

Zajęcia w soboty w godz.  8,15 - 15,00 - TRWA NABÓR

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,  posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości.

Rozpoczynamy nowy nabór na "Kurs dla kandydatów na głównych księgowych", będący III stopniem procesu certyfikacji zawodu księgowego. Rekrutacja na kurs III stopnia odbywa się dłużej w porównaniu do pozostałych kursów. Nie mniej jednak zachęcamy do uczestnictwa w kursie wszystkie osoby, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji na tak zaawansowanym poziomie co umożliwi dalszy rozwój i karierę w księgowości.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata (uczestnika kursu) do wykonywania zawodu "głównego księgowego", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Przygotowanie ma charakter teoretyczny oraz praktyczny.

Termin rozpoczęcia przewidujemy w najbliższym czasie.

Zapraszamy !

23 kwietnia  2016r. -

Zajęcia w soboty w godz. 8,15 - 15,00 - TRWA NABÓR

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie, uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie, uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

12  marca  2016r.

Zajęcia w soboty w godz. 8,15-15,00 - TRWA NABÓR

Zapraszamy na kolejną edycję kursu dla "Samodzielnych księgowych" - II stopień certyfikacji (specjalista ds. rachunkowości)

"Kurs dla samodzielnych księgowych" (specjalistów ds. rachunkowości) będący kursem II stopnia ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (dyplomowany księgowy).

Celem kursu jest aby uczestnicy kursu zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę do wykonywania zawodu „specjalisty ds. rachunkowości", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537).

Terminy:
20 lutego 2016 r. (do 30 kwietnia 2016 r.) zajęcia w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 9-15.30
09 kwietnia 2016 r. (do 02 lipca 2016 r.) zajęcia w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 9-15.30
11 kwietnia 2016 r. (do 27 czerwca 2016 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15


Termin

5 marca 2016 r. (do 6 listopada 2016 r.)
Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9.00 - 15.30.

12 kwietnia 2016 r. (do 15 grudnia 2016 r.)
Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17:00 - 20:15.

Terminy

12 marca 2016 r. (do 17 grudnia 2016 r.)
Zajęcia w soboty w godz. 9:00 - 15:30.

9 kwietnia 2016 r. (do 17 grudnia 2016 r.)
Zajęcia w soboty i niedziele

18 kwietnia 2016 r. ( do 1 lutego 2017 r.)

Zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17.00- 20.15

Termin:
Trwa nabór na 2016 r.
Zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30

Zapraszamy na kolejną już edycję kursu "Podstawy Rachunkowości" - I stopień certyfikacji (księgowy) - NABÓR W TRAKCIE

Kurs Podstaw Rachunkowości będący I stopniem ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego (Dyplomowany Księgowy), poszerzony jednak o treści programowe wzbogacające założenia edukacyjne wiedzą z zakresu podatku VAT i innymi. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ramowymi założeniami organizacyjno- programowymi gwarantującymi wyższą jakość naszych kursów.
Celem kursu jest przygotowanie osoby do pracy w zawodzie księgowy (kod zawodu 331301) poprzez poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych, o systemie dokumentacji księgowej i sprawozdawczości.

 

02 lipca 2016r.  - EDYCJA  WAKACYJNA

TRWA NABÓR

 

Termin:
trwa nabór na zajęcia w poniedziałki i środy w godz 17.00 - 20.15

Termin:
16 lutego 2016 r.
(do 19 kwietnia 2016 r.) trwa nabór na zajęcia we wtorki, środy i czwartki w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 15:30.

 

IV Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego                              

                                             (150 godzin zajęć)

 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                             (204 godziny zajęć)
 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                                   (204 godziny zajęć)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                             (176 godzin zajęć dydaktycznych)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (176 godzin zajęć dydaktycznych)

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                              (92 godziny zajęć dydaktycznych)

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (92 godziny zajęć dydaktycznych)

Kurs adresowany jest do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionów finansowo-księgowych orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.
Obsługa programu finansowo-księgowego Symfonia.

„RÓŻNICE KURSOWE, ODPISY AKTUALIZUJĄCE, REZERWY I ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE"

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane specyfiką rachunkowości budżetowej oraz do osób, które ze względu na pełnione funkcje powinny znać szczególne zasady tej rachunkowości (kontrolerzy finansowi, audytorzy, pracownicy służb finansowych w Urzędach, osoby sporządzające sprawozdawczość i rozliczające projekty współfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej).

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń.

 

Podatki
Termin: 8 marzec 2016 r.

Zapraszamy do udziału w 1 - dniowym kursie we Wrocławiu nt.: "Ceny transferowe w teorii i w praktyce".

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

\"FAKTURY VAT I INNE OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE TRANSAKCJI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ VAT\"

Program szkolenia:

 1. Faktury korygujące - terminowość ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy.
 2. Noty korygujące.
 3. Anulowanie faktury.
 4. Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia.
 5. Faktury wewnętrzne.
 6. Faktury wystawione w walucie obcej - przeliczanie na PLN dla celów VAT.
 7. Deklaracje VAT - miesięczne czy kwartalne.
 8. Nowe obowiązki informacyjne w zakresie transakcji z podmiotami z Unii w zakresie usług.
W ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

 

planowany termin rozpoczęcia kursu 2 kwiecień 2016 roku

planowany termin rozpoczęcia kolejnej grupy wrzesień 2016 roku
Zmiany w przepisach podatkowych w 2016r.
                                           (64 godziny zajęć dydaktycznych)
                                                (30 godzin  zajęć dydaktycznych)

planowany termin szkolenia 11 marzec 2016 roku

18 lutego 2016r. - TRWA NABÓR
Terminy zajęć: opcje do wyboru
  Trwa nabór na zajęcia w tygodniu
  Trwa nabór na zajęcia weekendowe
Terminy zajęć: opcje do wyboru
  18 lutego; 03-10-17 marca 2016 r. zajęcia w tygodniu
  20-21 lutego; 12-13 marca 2016 r. zajęcia weekendowe
Termin: 22 luty 2016 r.
27 czerwca 2016r. - TRWA NABÓR

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej  proponuje Państwu udział w kursie na temat: Podatek VAT 2016

termin szkolenia 7 MARZEC 2016 roku
termin szkolenia 26 LUTY 2016 roku
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz z wybranymi zagadnieniami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Profesjonalne przygotowanie w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług,

Zadaniem kursu jest praktyczna nauka zasad prawidłowego (pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym) wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

Zapraszamy do udziału w kursie na temat : SPECJALISTA W ZAKRESIE PODATKU VAT - II STOPIEŃ. Kurs obejmuje 21 godzin lekcyjnych w czasie 3 spotkań ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski zaprasza na jednodniowe szkolenie z zakresu "Transakcje wewnątrzwspólnotowe -WNT, WDT". W programie szkolenia znajdą Państwo ...

Zapraszamy do udziału w 1 - dniowym kursie we Wrocławiu nt.: Vat 2016r w dniu 22 lutego 2016r. o godz. 9.00-14.00

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

"VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa"

 

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca z Wrocławia, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku VAT.

Termin i miejsce szkolenia:

Kolejną edycję szkolenia uruchomimy po utworzeniu się nowej grupy.

Forma szkolenia:

Seminarium - (wykład połączony z prezentacją, case-study)


Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego  w Bielsku-Białej  proponuje Państwu udział w kursie na temat: Zmiany w CIT/PIT od 2016 r.
oraz najnowsze orzecznictwo podatkowe w 2015 r.
Kadry i płace

 kurs planowany na termin- listopad 2016 roku

termin szkolenia 22 luty 2016 roku

Celem kursu jest: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr. W trakcie kursu, uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kurs daje również możliwość do ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym

Terminy:
20 lutego 2016 r. (do 19 czerwca 2016 r.) zajęcia w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 9:00 - 15:30
22 lutego 2016 r. (do 06 czerwca 2016 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17:00 - 20:50


 

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

26 kwietnia2016r. - TRWA NABÓR

Zapraszamy do udziału w 1 - dniowym kursie we Wrocławiu nt.: Umowy cywilnoprawne - zmiany od stycznia 2016 r. Szkolenie odbedzie się 24 lutego 2016r. Trwa nabór.

Prawo
Budżet
 

Kurs adresowany  w szczególności do urzędów gmin i powiatów oraz samorządowych jednostek budżetowych. O programie i terminach kursu dowiedz sie więcej ...

                               (80 godzin zajęć)

                      ( 80 godzin zajęć )

Seminaria obligatoryjne
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Finanse

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie "Analiza finansowa przedsiębiorstwa"

Termin rozpoczęcia szkolenia:
Szkolenie odbędzie się po utworzeniu się grupy. Zajęcia I i II dnia szkolenia będą się odbywać od godziny 09:00 do 15:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !

Zapraszamy na warsztaty RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w dniu 25.02.2016R w godzinach 9.00-16.00.

Inne
 

Bazując na podstawowej wiedzy o obsłudze programów biurowych i finansowo-księgowych uczestnicy nauczą się wykorzystywać arkusz kalkulacyjny w najczęściej występujących sytuacjach w pracy księgowego-finansisty.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego.

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu wzbogacenie warsztatu pracy użytkownika o bardziej zaawansowane funkcje finansowe, metody automatyzacji pracy oraz zapoznanie z możliwościami rozwiązywania indywidualnych problemów. Nauka odbywać się będzie na przykładzie zagadnień obecnych w codziennej pracy księgowego i finansisty. Dla kogo: Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym i chcących poznać bardziej zaawansowane polecenia, funkcje i narzędzia programu a także poprawić efektywność swojej pracy.

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie ustalonym w regulaminie wymagań kwalifikacyjnych, uchwalonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby znające rachunkowość i zagadnienia pokrewne na poziomie księgowego bilansisty, posiadające wyższe wykształcenie.
Cena dla podmiotów z opłaconą składkę za 2012 - 250 PLN

W celu wsparcia rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości i wynikającą stąd potrzebą szkolenia w zakresie organizacji tych usług, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustanowił tytuł „Certyfikowany ekspert usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".

                             (40 godzin zajęć dydaktycznych)

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie którego celem jest jest przedstawienie sposobów ewidencji różnic kursowych zarówno w momencie ich powstawania jak również w ramach wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i dotyczyć będą ujęcia księgowego, bilansowego i podatkowego różnic kursowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na praktyczne problemy w rozliczaniu różnic kursowych w poszczególnych typach transakcji występujących w podmiotach gospodarczych, w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym.

 

Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie podstawowym ...

 

Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie średniozaawansowanym ...

Szkolenia wyjazdowe
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki

Polecamy

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Rachunkowość i podatki
 • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej