OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość

Planowany termin rozpoczęcia: 22 września 2018r. - TRWA NABÓR

 Zajęcia w soboty + jedna niedziela w miesiącu w godz.  8,15 - 15,00

Planowany termin rozpoczęcia: wrzesień/październik 2018r. - TRWA NABÓR

Zajęcia w soboty + jedna niedziela w miesiącu w godz.  8,15 - 15,00

11 grudnia 2018r. -  blok podatkowy - Podatki dochodowe 

14 grudnia 2018r.  -blok podatkowy - Podatek od towarów i usług VAT

09 stycznia 2019r.  - blok  Rachunkowość 

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zajęcia w sobotę-niedzielę co 2 tygodnie od 9:00-14:45 od lutego 2018r lub od marca 2018r. Aktualnie brak miejsc. Kolejna grupa od kwietnia 2018r.

Zajęcia w każdy piątek od 9 lutego 2018r. od godziny 16:00 do 19:45. Brak miejsc, kolejna grupa w każdą środę od 21.02.2018r. w godzinach 16:00 do 19:45.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

Trwa nabór na kolejną edycję. 

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

TRWA NABÓR

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu głównego księgowego.

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Przygotowanie do świadczenia usług ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Rozpoczynamy nowy nabór na "Kurs dla kandydatów na głównych księgowych", będący III stopniem procesu certyfikacji zawodu księgowego. Rekrutacja na kurs III stopnia odbywa się dłużej w porównaniu do pozostałych kursów. Nie mniej jednak zachęcamy do uczestnictwa w kursie wszystkie osoby, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji na tak zaawansowanym poziomie co umożliwi dalszy rozwój i karierę w księgowości.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata (uczestnika kursu) do wykonywania zawodu "głównego księgowego", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Przygotowanie ma charakter teoretyczny oraz praktyczny.

Termin rozpoczęcia przewidujemy w najbliższym czasie.

Zapraszamy !

Planowany termin rozpoczęcia: jesień 2018r. - TRWA NABÓR

Zajęcia w dni robocze ( jeden dzień w tygodniu) 

Planowany termin rozpoczęcia: 26 czerwca 2018r.- TRWA NABÓR

Zajęcia w dni robocze w godz. 8,15- 15,00 

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018r.- TRWA NABÓR

 Zajęcia w soboty + jedna niedziela w miesiącu w godz.  8,15 - 15,00

 

Zapraszamy na kolejną edycję kursu dla "Samodzielnych księgowych" - II stopień certyfikacji (specjalista ds. rachunkowości)

"Kurs dla samodzielnych księgowych" (specjalistów ds. rachunkowości) będący kursem II stopnia ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (dyplomowany księgowy).

Celem kursu jest aby uczestnicy kursu zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę do wykonywania zawodu „specjalisty ds. rachunkowości", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537).

Terminy:
07 kwietnia 2018 r. (do 16 czerwca 2018 r.) zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30
16 kwietnia 2018 r. (do 02 lipca 2018 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15

Rekomendowane przez Radę Pracodawców

Terminy:
8 maja 2018 r. (do 7 lutego 2019 r.) przerwa wakacyjna lipiec/sierpień -
Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17:00 - 20:15
16 czerwca 2018 r.  ( do 10 marca 2019 r.) przerwa wakacyjna lipiec/sierpień
Zajęcia w soboty i niedziele co 2 tygodnie w godz.9:00 - 15:30


Rekomendowane przez Radę Pracodawców

Terminy:

10 września 2018 r. ( do 8 kwietnia 2019 r. )
Zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17:00-20:15

22 września 2018 r. ( do 11 maja 2019 r. )

 Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9:00- 15:30


Rekomendowane przez Radę Pracodawców

Termin:
Trwa nabór na 2018 r.

Zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30
Rekomendowane przez Radę Pracodawców

Zapraszamy na kolejną już edycję kursu "Podstawy Rachunkowości" - I stopień certyfikacji (księgowy) - NABÓR W TRAKCIE

Kurs Podstaw Rachunkowości będący I stopniem ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego (Dyplomowany Księgowy), poszerzony jednak o treści programowe wzbogacające założenia edukacyjne wiedzą z zakresu podatku VAT i innymi. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ramowymi założeniami organizacyjno- programowymi gwarantującymi wyższą jakość naszych kursów.
Celem kursu jest przygotowanie osoby do pracy w zawodzie księgowy (kod zawodu 331301) poprzez poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych, o systemie dokumentacji księgowej i sprawozdawczości.

 

Termin:
trwa nabór na zajęcia w poniedziałki i środy w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia we wtorki i czwartki w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 15:30.

 

IV Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego                              

                                             (150 godzin zajęć)

 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                             (204 godziny zajęć)
 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                                   (204 godziny zajęć)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                             (176 godzin zajęć dydaktycznych)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (176 godzin zajęć dydaktycznych)

Uruchomienie po zebraniu grupy

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                              (92 godziny zajęć dydaktycznych)

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (92 godziny zajęć dydaktycznych)

I Stopień Certyfikacji Zawodu Księgowego -  kod zawodu 331301.

Trwa nabór na kolejną edycję.

Kurs realizowany w dniach: 14, 27 i 28 styczeń, 17 i 18 luty 2018 r.

„RÓŻNICE KURSOWE, ODPISY AKTUALIZUJĄCE, REZERWY I ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE"

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Podatki

Profesjonalne przygotowanie w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług,

Kurs skierowany jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu podatku od towarów i usług.

Słuchaczami kursu „Akademia podatku od towarów u usług (VAT) – poziom zaawansowany” mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i znające zagadnienia z podstawowego zakresu podatku od towarów i usług.

Termin:
05 kwietnia 2018 r.

Aktualnie trwa nabór.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

\"FAKTURY VAT I INNE OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE TRANSAKCJI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ VAT\"

Program szkolenia:

 1. Faktury korygujące - terminowość ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy.
 2. Noty korygujące.
 3. Anulowanie faktury.
 4. Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia.
 5. Faktury wewnętrzne.
 6. Faktury wystawione w walucie obcej - przeliczanie na PLN dla celów VAT.
 7. Deklaracje VAT - miesięczne czy kwartalne.
 8. Nowe obowiązki informacyjne w zakresie transakcji z podmiotami z Unii w zakresie usług.
W ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

 

termin szkolenia marzec 2018 roku  JELENIA GÓRA

Aktualnie trwa nabór.

Terminy zajęć:
14-15-21-22 kwietnia 2018 r.

Trwa nabór na kolejną edycję  !!

 

 

Uruchomienie po zebraniu grupy

 29 czerwca 2018r. - TRWA NABÓR

                                           (64 godziny zajęć dydaktycznych)
                                                (30 godzin  zajęć dydaktycznych)

Termin szkolenia 22 luty 2018r. Brak miejsc. Kolejny termin 14 marzec 2018r.

Termin:
11-12 kwietnia 2018 r.

Aktualnie trwa nabór na termin 3 marca 2018r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

"VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa"

 

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca z Wrocławia, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku VAT.

Termin i miejsce szkolenia:

Kolejną edycję szkolenia uruchomimy po utworzeniu się nowej grupy.

Forma szkolenia:

Seminarium - (wykład połączony z prezentacją, case-study)


Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Kadry i płace
Planowany termin: styczeń/luty 2018
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję cyklicznie realizowanego kursu „Kadry i Płace" organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu !

Podczas zajęć w ramach realizacji programu edukacyjnego kursu, uczestnicy zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności (weryfikowaną egzaminem końcowym) w zakresie kompleksowej wiedzy z zakresu kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem kursu jest również zapoznanie słuchacza z podstawową obsługą programu „Płatnik". Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone będą dokumentem o zdobytych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) otrzymywanym przez uczestników na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu.

Zapraszamy !

Trwa nabór na kolejną edycję 

27  czerwca 2018r. - TRWA NABÓR

                                (66 godzin zajęć dydaktycznych)

W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

                                 (66 godzin zajęć dydaktycznych)

W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

                                            (56 godzin zajęć dydaktycznych)

 W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO: PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

Termin rozpoczęcia szkolenia 17 luty 2018r. Zajęcia odbędą się w dniach 17-18 luty oraz 3-4 marzec 2018r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzydniowym szkoleniu "Program Płatnik od A do Z", które kierowane jest do osób chcących zdobyć wiedzę na temat obsługi programu „Płatnik”. Celem szkolenia jest również przekazanie słuchaczom pełnych informacji i wiedzy odnośnie zasad użytkowania i obsługi programu. Zajęcia będą miały charakter praktyczno- teoretyczny. Połączenie pracy przy stanowiskach komputerowych z jednoczesnym uzupełnieniem teoretycznym pozwoli uczestnikom lepiej przyswoić wiedzę i połączyć ją z praktyką.

Termin szkolenia 10 luty 2018r. Brak miejsc. Kolejna grupa od kwietnia 2018r.

Kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym

Terminy:
23 czerwca 2018 r.
(do 18 listopada 2018 r.) zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9:00-15:30

17 września 2018 r. (do 17 grudnia 2018 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17:00-20:50

 

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Termin szkolenia 7 marca 2018r. od godziny 9.00-14.00.
Aktualnie trwa nabór na termin marzec 2018r.
Planowany termin: 12 lutego 2018 r.
Prawo
Budżet

Planowany termin rozpoczęcia 10 lutego 2018r. Zajęcia odbędą się w dniu 10-11. 24-25 luty oraz 10-11 marzec 2018r.

                               (80 godzin zajęć)

                      ( 80 godzin zajęć )

Seminaria obligatoryjne
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Finanse

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie "Analiza finansowa przedsiębiorstwa"

Termin rozpoczęcia szkolenia:
Szkolenie odbędzie się po utworzeniu się grupy. Zajęcia I i II dnia szkolenia będą się odbywać od godziny 09:00 do 15:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !

Aktualnie trwa nabór. Planowany termin 25 maj 2018r oraz 5,12,19,22 czerwiec 2018r. Kurs raz w tygodniu popołudniami od godziny 16:00.

 Trwa nabór !!!!

Planowany termin: luty/styczeń 2018

Inne
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie ustalonym w regulaminie wymagań kwalifikacyjnych, uchwalonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby znające rachunkowość i zagadnienia pokrewne na poziomie księgowego bilansisty, posiadające wyższe wykształcenie.
Cena dla podmiotów z opłaconą składkę za 2012 - 250 PLN
Aktualnie trwa nabór na termin kwiecień 2018r.

W celu wsparcia rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości i wynikającą stąd potrzebą szkolenia w zakresie organizacji tych usług, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustanowił tytuł „Certyfikowany ekspert usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".

                             (40 godzin zajęć dydaktycznych)
Termin szkolenia 2 marca 2018r. w godzinach 9:00 do 14:00.
Termin szkolenia 6 i 13 marca 2018r. od godziny 9:99 do 15:30.
Termin szkolenia 21 luty 2018r w godzinach 9:00 do 14:00.

Aktualnie trwa nabór na szkolenie zaplanowane w marcu 2018r.

 

Aktualnie trwa nabór. Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie podstawowym ...

 

Aktualnie trwa nabór. Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie średniozaawansowanym ...

Szkolenia wyjazdowe
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki

Polecamy

 • Kaledarium
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE