OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Uchwała nr 732/111/2009

 

Uchwała nr 732/111/ 2009

Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce

z dnia 20 lipca 2009 r.

 

w sprawie certyfikacji zawodu księgowego

 

Na podstawie art. 27 pkt 2 oraz w związku z art. 5 pkt 2 i art. 6 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, postanawia się co następuje:

 

§ 1

1. Uchwała określa zasady certyfikacji zawodu księgowego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (Stowarzyszenie) w wyniku prowadzonej działalności edukacyjnej.

2. Certyfikację zawodu księgowego rozumie się jako poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.

§ 2

1. Certyfikacja zawodu księgowego w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia obejmuje cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu na tytuł:

stopień I   - asystent rachunkowości

stopień II  - samodzielny księgowy

stopień III - specjalista do spraw rachunkowości

stopień IV - dyplomowany księgowy.

2. Zakres wymagań kwalifikacyjnych na poszczególnych poziomach kształcenia określa Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia w uchwalanych „Założeniach organizacyjno-programowych".

3. Wymagania wstępne w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej wobec osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych poziomach kształcenia określa „Regulamin wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zasady uznawania dyplomów uzyskanych na uczelniach, których program studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności wymaganych w systemie certyfikacji zawodu księgowego przez Stowarzyszenie, określa Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 3

1. Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie księgowego na poziomach I, II i III kształcenia,
o których mowa w § 2 ust.1, następuje na podstawie pozytywnych wyników egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne, działające w oddziałach okręgowych Stowarzyszenia i w Centralnym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia, będących organizatorami kształcenia.

2. Komisję egzaminacyjną powołuje organ kierujący jednostką będącą organizatorem kształcenia.

3. Komisje egzaminacyjne działają na podstawie regulaminów ustalonych przez organizatorów kształcenia na podstawie wytycznych Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia, które mogą mieć formę ramowych regulaminów.

§ 4

Postępowanie kwalifikacyjne na tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego uregulowane jest odrębnie.

§ 5

W sprawach kształcenia objętego certyfikacją w zakresie niezawartym w niniejszej uchwale, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w obszarach nieuregulowanych nim mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych, wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Polecamy

  • Kaledarium
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy
  • Folder SKwP
  • Obchody Dnia Księgowego
  • Współpraca

  • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
  • PIBR
  • KSR
  • PTE