OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

W kierunku założeń ramowych w zakresie ujawniania informacji

ZAPROSZENIE NA EUROPEJSKĄ KONFERENCJĘ KONSULTACYJNĄ Propozycje zmian w sprawozdawczości finansowej według MSSF „W kierunku założeń ramowych w zakresie ujawniania informacji"

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) wraz z Komitetem Standardów Rachunkowości (KSR), we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) i Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR) zapraszają 8 listopada br. na konferencję konsultacyjną dotyczącą dokumentu dyskusyjnego „W kierunku założeń ramowych w zakresie ujawniania informacji", wydanego przez EFRAG oraz francuską Radę ds. Standardów Rachunkowości (ANC) i brytyjską Radę ds. Sprawozdawczości Finansowej (FRC).

Geneza projektu

Sprawozdania finansowe są ważnym narzędziem do przekazywania informacji, pozwalających na ocenę pracy zarządu oraz prognozowanie przyszłych przepływów pieniężnych. Skuteczne komunikowanie jest podstawą dobrej sprawozdawczości finansowej. Ważnym elementem sprawozdania finansowego są ujawnienia zawarte w informacji dodatkowej. Jednakże istotność i przejrzystość informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym pogorszyła się z kilku powodów:

- organizacje stanowiące standardy usiłowały podnieść poziom przejrzystości poprzez dodawanie kolejnych wymogów ujawnieniowych; zaczęto traktować informację dodatkową jak przechowalnię „użytecznych" informacji, odpowiadając tym samym na postulaty głoszące, iż więcej informacji może przyczynić się do zapobiegania przyszłym kryzysom finansowym. W pewnym stopniu ujawnienia zaczęły być postrzegane jako narzędzie do kompensowania niedociągnięć w zasadach ujmowania i wyceny. W rezultacie ujawnienia już dawno przestały być, co do zasady, przypisami do sprawozdania finansowego;

- transakcje i wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej są coraz bardziej skomplikowane;

- istnieją trudności ze stosowaniem w praktyce osądu w zakresie istotności w odniesieniu do ujawnień;

- sporządzający sprawozdania finansowe, jak również biegli rewidenci i regulatorzy, optują za bezpieczeństwem poprzez stosowanie tzw. podejścia opartego na listach sprawdzających (checklists).

Wymienione czynniki spowodowały, że ujawnienia stały się zbyt złożone i nie są zrozumiałe.

W środowisku finansowym dominuje jednomyślne przekonanie, iż ujawnienia stały się trudne w odbiorze, a ich rosnąca objętość wcale nie przyczyniła się do podniesienia jakości informacji, a nawet mogła ją obniżyć z powodu przeładowania ilością danych. Co za tym idzie, dawcom kapitału coraz trudniej jest polegać na informacjach zawartych w ujawnieniach, gdy podejmują decyzje o alokacji środków. Sporządzający sprawozdania finansowe, użytkownicy tych sprawozdań oraz biegli rewidenci wnioskują zatem o rewizję obecnego reżimu ujawnień. Wychodząc naprzeciw tym postulatom Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) planuje podjąć projekt w tym zakresie i potraktować go jako jeden z ważniejszych projektów w agendzie prac po 2012 r.

Cel dokumentu dyskusyjnego

Aby wpłynąć w tym zakresie na kierunek prac IASB, w lipcu 2012 r. EFRAG, we współpracy z ANC i FRC, opublikował dokument dyskusyjny „W kierunku założeń ramowych w zakresie ujawniania informacji". Celem dokumentu  dyskusyjnego jest podniesienie jakości informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, poprzez przyjrzenie się zasadom formułowania w standardach wymogów dotyczących ujawnień  oraz temu, jak ujawnienia są komunikowane użytkownikom sprawozdań. Wysiłki podejmowane w tym zakresie nie ograniczają się wyłącznie do MSSF; EFRAG, ANC i FRC współpracowały w tej kwestii z amerykańską instytucją wydającą standardy rachunkowości (FASB), która opublikowała tego samego dnia własny dokument dyskusyjny na ten temat.

Zamierzeniem dokumentu dyskusyjnego EFRAG/ANC/FRC jest promowanie konstruktywnej debaty w Europie i poza nią. Wszystkich, którzy są zainteresowani modyfikacją i aktualizacją wymogów ujawnieniowych, zachęca się do składania uwag.

Celem konferencji konsultacyjnej, która stanowi część serii konferencji konsultacyjnych EFRAG, jest debata i zebranie opinii na temat dokumentu dyskusyjnego EFRAG/ANC/FRC, aby podjąć próbę wpłynięcia na Radę IASB i przedstawienia jej wkładu merytorycznego do planowego projektu nt. ram ujawnień.

Oczekuje się, iż opinie zebrane w czasie tej konferencji (oraz podobnych konferencji organizowanych w innych krajach) będą pomocne dla EFRAG, ANC i FRC w podjęciu decyzji na temat dalszych prac nad tym projektem, który został już przez IASB określony jako projekt o wysokim priorytecie.

Przed południem w dniu konferencji odbędą się ponadto warsztaty dla zaproszonych uczestników na temat doświadczeń z MSSF 8 „Segmenty operacyjne", w ramach przeglądu powdrożeniowego przeprowadzanego przez IASB. Celem warsztatów jest uzyskanie informacji o doświadczeniach uczestników ze stosowaniem MSSF 8, w tym szczegółów na temat jakichkolwiek problemów, jak na przykład ze zrozumieniem wymogów. Oczekuje się, iż wnioski z przeglądu powdrożeniowego będą miały wpływ na decyzje ws. agendy przyszłych prac IASB, np. czy i jak zmienić standard. Warsztaty będą unikatową okazją do dyskusji na temat pierwszego przeglądu powdrożeniowego IASB bezpośrednio z przedstawicielami IASB i EFRAG. Informacje i wnioski przekazane przez uczestników będą istotnym wkładem do raportu EFRAG dla IASB. Ograniczona liczba miejsc na ten warsztat będzie dostępna dla uczestników konferencji - osoby zainteresowane powinny skontaktować się z sekretarzem KSR (sekretarz.KSR@mofnet.gov.pl).

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są pod adresem mailowym: sekretarz.KSR@mofnet.gov.pl do 30 października 2012 r. Zgłoszenia po tym terminie będą rejestrowane w miarę wolnych miejsc.

Więcej informacji nt. konferencji dostępnych jest na stronie http://www.mofnet.gov.pl/ w zakładce Rachunkowość/Komitet Standardów Rachunkowości.

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE