OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Warsztaty edukacyjne SKwP i Banku Światowego

 
Światowej klasy działania edukacyjne w zakresie stosowania globalnych standardów sprawozdawczości finansowej na polskich uniwersytetach
i placówkach oświatowych SKwP


Jednodniowe warsztaty, które odbyły się 17 kwietnia 2014 r. w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, otworzył Piotr Pyziak – konsultant w Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego, przedstawiając cel warsztatów, jakim jest dzielenie się doświadczeniami Fundacji MSSF w opracowaniu nauczania opartego na ramowym podejściu, prezentacja jego zalet i możliwych korzyści. Omówił także zasoby edukacyjne opracowane, by wspierać nowe podejście. Ze strony Stowarzyszenia uczestników powitał Jerzy Koniecki – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

W spotkaniu uczestniczyło 47 osób, w tym: pracownicy uczelni, wykładowcy placówek oświatowych SKwP oraz goście z Ministerstwa Finansów.

Od 2010 roku, Inicjatywa Edukacyjna Fundacji MSSF (IFRS Foundation) promuje innowacyjne, zorientowane na studenta i słuchacza podejście, mające skutecznie nauczać studentów szkół wyższych, praktykantów przygotowujących się do zawodu księgowego oraz praktykujących księgowych, stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). To podejście znane jest jako ramowe podejście do nauczania MSSF. Opracowane przez IFRS Foundation, i realizowane we współpracy z najlepszymi instytucjami akademickimi na świecie, warsztaty umożliwiają również polskim środowiskom akademickim i placówkom oświatowym SKwP, specjalizującym się w rachunkowości, uczestnictwo w projekcie. Polska może stać się pierwszym krajem na świecie, który w pełnym wymiarze wprowadzi podejście, mające na celu poprawę kompetencji, pewności siebie i zwiększenie szans zatrudnienia studentów polskich uczelni oraz słuchaczy kursów w placówkach oświatowych SKwP.

Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego współpracuje z IFRS Foundation, realizując wspólny cel, jakim jest wsparcie przyjęcia i skuteczne wdrożenie MSSF. Warsztaty były prowadzone w sposób interaktywny, z zastosowaniem krótkich prezentacji, opisów przypadków, pracy w grupach; przewidziano także demonstrację narzędzi, pozwalających na ocenę wpływu i oczekiwanej skuteczności nauczania opartego na podejściu ramowym w Polsce.

Przetłumaczone na język polski opisy przypadków przesłano wcześniej uczestnikom warsztatów. Zachęcano również do zapoznania się z Ramami Koncepcyjnymi MSSF (Conceptual Framework for IFRS) IASB przed zajęciami. Organizatorzy zapewnili tłumaczenie symultaniczne.

Warsztaty były prowadzone przez moderatorów wiodących: Elizabeth Buckley i Guillermo Braunbeck z IFRS Education Initiative, IASB. Uczestnicy pracowali w trzech grupach, rozwiązując problemy na podstawie studium przypadku, wspierani przez moderatorów: Anetę Wilk-Łyś, Waldemara Majka i Piotra Pyziaka. Następnie przedstawiali swoje rozwiązania za pomocą specjalnego systemu do głosowania. Wszystkie rozwiązania były omawiane przez moderatorów wiodących.

Warsztaty spotkały się z dużym uznaniem uczestników, podkreślano bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i organizacyjne. Uczestnicy zgłaszali zainteresowanie udziałem w kolejnych warsztatach.

Realizacja warsztatów była możliwa dzięki pomocy przyznanej Polsce przez rząd Szwajcarii w ramach programu FRTAP.
 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE