OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Wielki finał konkursu „Księgowi Przyszłości”!

Zakończyły się zmagania finałowe I edycji konkursu „Księgowi Przyszłości” którego organizatorami byli Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i firma Soneta sp. z o.o.
10 czerwca br., po porannych testach i stresującym publicznym ścisłym finale, wyłonieni zostali zwycięzcy w obu kategoriach: studenckiej i zawodowej. W kategorii zespołów studenckich zwyciężyli: „Zbiegli rewidenci” w składzie: Katarzyna Trznadel, Karol Ilba, Robert Obidziński, II miejsce zajął zespół „RachuCiachu” (Joanna Celeda, Agnieszka Chrustowska, Paulina Gradzik), a III miejsce – zespół „Księgowe bez VAT” (Klaudia Krzan, Sylwia Panas, Małgorzata Żurek)

W kategorii zespołów zawodowych na najwyższym podium uplasował się zespół „TAX N’ ROSES” w składzie: Katarzyna Kuras, Maria Panasiuk, Emilia Serwicka, na II miejscu znaleźli się „MISP 13” (Małgorzata Batko-Barnowska, Alina Hrynczuk, Justyna Stempel), a na III – „Perły księgowości” (Alicja Łowczynowska-Wójcik, Monika Łukaszewicz, Agnieszka Jaworska)    

Finalistów gościła Stara Pomarańczarnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie, ale uroki miejsca uczestnicy zaczęli doceniać dopiero po porannym teście. Emocje przed pierwszą częścią finałową były zbyt duże. Do testu pisemnego w Ogrodzie Zimowym przystąpiło 12 zespołów – 6 studenckich i 6 zawodowych.

STUDENCI
Drużyna AA Amazing Accountants – Mateusz Ciepłucha, Katarzyna Udycz, Monika Zaporowska
Księgowe bez VAT – Klaudia Krzan, Sylwia Panas, Małgorzata Żurek
SSA Team –    Sylwia    Motyka, Sebastian Szynka, Angelika Wróblewska    
RachuCiachu – Joanna Celeda, Agnieszka Chrustowska, Paulina Gradzik
Zbiegli Rewidenci – Karol Ilba, Robert Obidziński, Katarzyna Trznadel
Zgodne Maki – Anna    Konopka, Justyna Pogrebniak, Katarzyna Zawada

ZAWODOWCY    
Inwentarz Żywy GT – Mirosława Mazur, Paulina Mieszkowska, Aneta Miłkowska     
MISP13 – Małgorzata Batko-Barnowska, Alina Hrynczuk, Justyna Stempel    
Perły Księgowości – Alicja Łowczynowska-Wójcik, Monika Łukaszewicz, Agnieszka Jaworska    
Roedl Team – Beata    Napiórkowska, Agnieszka Plewnicka, Benita Soczewka-Piwowarczyk
Simpsonowie – Marek Pudełko, Aleksandra Sławińska, Rafał Sławiński
TAX N’ ROSES –Katarzyna Kuras, Maria Panasiuk, Emilia Serwicka    
    
Publiczny ścisły finał rozpoczął się o godz. 15 w Teatrze Stanisławowskim od ogłoszenia wyników. Do publicznych zmagań zakwalifikowały się w każdej kategorii po trzy zespoły z najwyższą liczbą punktów po porannym teście.
 

Prezentujemy zadania finałowe zespołów, które zajęły I miejsce

Studenci

Pierwsza część zadania jednakowa dla wszystkich zespołów w tej kategorii

Zarząd Spółki „MAX”, analizując wstępne dane finansowe za rok obrotowy 2013 przygotowane przez Głównego Księgowego w grudniu 2013, jest zaniepokojony pogarszająca się rentownością. Od dwóch lat Spółka generuje straty na sprzedaży pomimo wzrostu poziomu przychodów ze sprzedaży usług. Kluczowym elementem kosztów jest amortyzacja majątku trwałego (budynków), przejętego przez Spółkę 5 lat temu od Skarbu Państwa w leasing finansowy na okres 10 lat. Prezes poprosił Głównego Księgowego o wyjaśnienie i wskazanie możliwych, dozwolonych prawem rozwiązań, dotyczących amortyzacji majątku trwałego.
Główny Księgowy stwierdził, że wysoka amortyzacja jest konsekwencją przyjęcia czasu trwania umowy leasingu jako podstawy stawki amortyzacji i zaproponował wprowadzenie przez Zarząd zmiany zasad amortyzacji bilansowej budynków, polegającej na amortyzowaniu budynków przez okres ich ekonomicznej użyteczności, a nie okres trwania umowy leasingu.
Prezes zgodził się z tą propozycją i poprosił o przygotowanie szczegółowych rozwiązań Dyrektora Finansowego. Dyrektor Finansowy, w uzgodnieniu z Głównym Inżynierem, zaproponowali oszacowanie okresu ekonomicznej użyteczności budynków na 25 lat (licząc od momentu ich przyjęcia od Skarbu Państwa). Zarząd podjął uchwałę, w której zaakceptował tę propozycję. Dniem przyjęcia budynków do używania był 1.01.2009 r.

Dalszy ciąg zadania – zmienne ustalenia i dyspozycje, indywidualne dla każdego zespołu

Dyrektor Finansowy stwierdził, iż zmiana okresu amortyzacji budynków jest zmianą szacunku, a zatem spowoduje obniżenie kosztów amortyzacji dopiero od roku 2014 r.

Dyspozycje:


1. Proszę ocenić, czy wskazane przez Dyrektora Finansowego rozwiązanie jest zgodne z ustawą o rachunkowości. Jeżeli nie, proszę zaproponować prawidłowe rozwiązanie.
2. Proszę rozważyć skutki wskazanego przez Dyrektora Finansowego rozwiązania w podatku dochodowym (CIT), czy rozwiązanie to będzie mieć wpływ na odroczony podatek dochodowy, jeżeli tak, to jaki i w jakim okresie.
3. Proszę rozważyć konsekwencje wskazanego przez Dyrektora Finansowego rozwiązania z punktu widzenia interesów właścicieli kapitału.

Zawodowcy

Pierwsza część zadania jednakowa dla wszystkich zespołów w tej kategorii

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ALFA” Sp. z o.o., 30 listopada 2013 r., podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki, przewidującą wniesienie przez udziałowca „Beta” Sp. z o.o. maszyny produkcyjnej jako wkładu niepieniężnego, w zamian za 1000 udziałów o wartości nominalnej 500 000 zł, ustalając wartość maszyny, jako wkładu niepieniężnego, na kwotę 600 000 zł. 15 grudnia 2013 r. przyjęto maszynę od spółki „Beta” i od razu rozpoczęto jej eksploatację. Wynikające ze zmiany umowy spółki, podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 20 stycznia 2014 r.
W momencie przyjęcia maszyny do użytkowania pojawił się problem ujęcia powyższych zdarzeń dla celów sprawozdawczych i podatkowych, zarówno w odniesieniu do roku 2013, jak i 2014.
 
Dalszy ciąg zadania – zmienne ustalenia i dyspozycje, indywidualne dla każdego zespołu

Prezes Zarządu ustalił następujące ujęcie tych zdarzeń:
Przyjęcie maszyny o wartości 600 000 zł należy ująć w księgach rachunkowych roku 2013 i wykazać w sprawozdaniu finansowym, jako element aktywów trwałych i zobowiązań wobec wspólników, w momencie rejestracji podwyższenia kapitału należy kwotę 600 000 zł przenieść ze zobowiązań wobec wspólników odpowiednio  na kapitał podstawowy – 500 000 zł i kapitał rezerwowy – 100 000 zł; naliczenie amortyzacji dla celów podatkowych i księgowych od wartości 600 000 zł należy rozpocząć od stycznia 2014 r.

Dyrektor Finansowy wyraził wątpliwości co do poprawności tego rozwiązania.

Dyspozycje:


1. Proszę ocenić czy wskazane przez Prezesa Zarządu rozwiązanie jest zgodne z ustawą o rachunkowości? Jeśli nie, proszę zaproponować prawidłowe rozwiązanie wraz z uzasadnieniem.
2. Proszę przedstawić skutki przyjęcia tego wkładu niepieniężnego dla podatku dochodowego (CIT) – zarówno w okresie  początkowego ujęcia, jak i w kolejnych latach.
3. Proszę rozważyć konsekwencje przyjęcia wkładu niepieniężnego z punktu widzenia interesów właścicieli kapitału.

W ścisłym finale wszystkie zespoły wraz z publicznością obejrzały film pt. „Czarna owca”, laureata w konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze opracowanie dylematów etycznych z rachunkowości. Następnie lider każdego zespołu losował jedno pytanie z etyki, dotyczące prezentowanego filmu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu. link
 
Pytania z etyki były następujące:

1. Jakie konsekwencje powinien wyciągnąć Jeremi Ignaszak wobec swojego syna? Czy rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie przestępstwa do prokuratury?
2. Jaką decyzję powinien podjąć p. Jeremi Ignaszak w stosunku do Piotra Czarnego
i Magdaleny Zawadzkiej?
3. Jak pogodzić problem lojalności wobec prawa, etyki zawodowej, własnej rodziny
i współpracowników?
4. Jak powinien postąpić p. Jeremi wobec p. Magdy, aby nie utracić swojego dotychczasowego autorytetu?
5. Jak można ocenić postępowanie Oskara Ignaszaka w aspekcie etycznym?
6. Jak można ocenić postępowanie p. Magdy? Czy nie okazała się donosicielką?

 

Patroni honorowi projektu: Minister Gospodarki, Minister Administracji i Cyfryzacji

Partnerzy honorowi projektu: Prezes Związku Banków Polskich, Prezes Business Centre Club

Partner strategiczny projektu: Wolters Kluwer S.A.

Partner wspierający projektu: SaldeoSmart

Patroni merytoryczni projektu: Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Prezes Zarządu Studenckiego Forum Business Centre Club, Prezydent AIESEC Polska
Patroni medialni projektu: PAP Biznes, Money.pl, Vat.pl, Pit.pl, Kariera w Finansach.pl, ERP-view.pl, ERP24.pl,Magazyn IT.pl,  capital24.tv, Rachunkowość, Świat Księgowych

Organizatorzy:

Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce

Najstarsza i największa polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. www.skwp.pl

Soneta Sp. z o.o.

Wiodący technologicznie producent oprogramowania dla biznesu - enova, tworzonego przez ekspertów
z dziedzin zarządzania, finansów i księgowości, handlu oraz kadr i płac. www.enova.pl   

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE