OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Wszedł w życie KSR nr 10

KSR nr 10 służy wyjaśnieniu wątpliwości przy stosowaniu przepisów o rachunkowości w odniesieniu do wyceny, ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma również zastosowanie do aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z innych umów, dotyczących wspólnej, wieloletniej współpracy jednostek publicznych i prywatnych.
Standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym MF i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.
W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok/ lata ubiegłe stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja". Pełna treść KSR 10 jest tutaj

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE