OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

XLVI konkurs na najlepsze prace

W wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała:

nagrody imienia profesora Zbigniewa Messnera za prace habilitacyjne:
- dr hab. Arlecie Szadziewskiej z Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie
„Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej”,
- dr hab. Marzenie Strojek-Filus  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
„Determinanty oraz skutki wynikowo bilansowe identyfikacji i rozliczenia wartości firmy w grupie kapitałowej”,
- dr hab. Remigiuszowi Napiecek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
„Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej”.
- dr hab. Teresie Orzeszko z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Rezerwy na straty kredytowe w bankach istota i zasady funkcjonowania”

nagrody imienia profesora Stanisława Skrzywana za prace doktorskie:
I stopnia
dr. Pawłowi Kopczyńskiemu z Uniwersytetu Łódzkiego „Koncepcja diagnozowania zagrożeń dla kontynuacji działalności przedsiębiorstw w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych”,
II stopnia
dr Annie Katarzynie Wachowicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Dyskusje wokół problemu rachunkowości jako nauki”.
III stopnia
dr. Mirosławowi Adamczykowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Szczecinie
„Optymalizacja zakresu informacji o kapitałach własnych w sprawozdaniach finansowych spółek  z rynku NewConect”.
wyróżnienia:
- dr Justynie Dobroszek z Uniwersytetu Łódzkiego „Pomiar kosztów wyników
w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych”,
- dr. Tomaszowi Zielińskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
„Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie”,
- dr. Mirosławowi Jeżowskiemu z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
„Rachunkowość jako czynnik redukcji skutków asymetrii informacyjnej na rynku funduszy inwestycyjnych otwartych”.

za prace magisterskie:
I stopnia im. Jerzego Sablika
-    mgr Marlenie Kurzyńskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
„Rachunkowe aspekty fuzji i przyjęć na przykładzie połączenia spółek Vistula & Wólczanka S.A. oraz W. Kruk S.A.”,
II stopnia
-    mgr  Agacie Pietrzak z Uniwersytetu Łódzkiego „Alokacja przychodów jako szczególny obszar polityki rachunkowości”,
-    mgr Oldze Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Problem ujęcia przychodów ze szczególnym uwzględnieniem programów lojalnościowych”.
III stopnia
-    mgr Aleksandrze Jamróz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Porównanie rozwiązań w zakresie rozliczenia połączeń spółek w rachunkowości”,
-    mgr Annie Bolonek z Uniwersytetu Łódzkiego „Wariantowość wstępnej oceny dokonań spółek na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych netto”,
-    mgr Annie Kuźmińskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „Rachunkowość zabezpieczeń jako instrument ograniczenia ryzyka finansowego i operacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa Agro Sp. z o.o.”,
-    mgr.  Piotrowi Markowi Wanickiemu z Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu „Ocena projektów innowacyjnych pomiar i wycena kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa”,
-    mgr. Rafałowi Olczakowi z Uniwersytetu Łódzkiego „Tendencyjne kształtowanie obrazu spółki w sprawozdawczości finansowej w świetle MSSF”.
wyróżnienia:
-    mgr Milenie Wołoszyk z Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie „Zastosowanie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych  i Średnich Przedsiębiorstw”,
-    mgr Joannie Szymczak z Uniwersytetu Łódzkiego „Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowej dyrektywy UE o sprawozdawczości finansowej, MSR 1 i ustawy o rachunkowości w Polsce”,
-    mgr Sandrze Kruszyńskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Czasopiśmiennictwo polskie z zakresu rachunkowości”,
-    mgr. Markowi Kawackiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „Zasady ujmowania rezerw i korekt wartości aktywów w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych   standardów rachunkowości”,
-    mgr Martynie Perdian z Uniwersytetu Szczecińskiego „ Wartość poznawcza sprawozdania z całkowitych dochodów na przykładzie wybranych spółek giełdowych”,
-    mgr Katarzynie Annie Kwolek  z Uniwersytetu Warszawskiego „Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w kontekście oceny kontynuacji działalności jednostki”.

za prace dyplomowe:
I stopnia
-    Paulinie Gradzik  z Uniwersytetu Łódzkiego „.Problem odpowiedzialności
w outsourcingu usług księgowych na przykładzie biura rachunkowego Annpit”,
-    Łukaszowi Chojnowskiemu z  Uniwersytetu Szczecińskiego „Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym i ich weryfikacja przez biegłego rewidenta na przykładzie  wybranych spółek”,
-    Ewelinie Bernadetcie Gduli z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie „Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego”.
II stopnia
-    Kindze Kukułce z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Wycena i ewidencja księgowa kapitałów własnych  na przykładzie spółki ACARTUS S.A.”,
-    Sylwii Zdulskiej ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi „Sprawozdanie finansowe w ocenie kondycji i stopnia realizacji głównego celu przedsiębiorstwa”.

Laureatom życzymy dalszych sukcesów w życiu naukowym, zawodowym i prywatnym.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się we wrześniu  br. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5.

Polecamy

  • Kaledarium
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy
  • Folder SKwP
  • Obchody Dnia Księgowego
  • Współpraca

  • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
  • PIBR
  • KSR
  • PTE