OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

XLVIII edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości

Laureatów powitali: Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP, prof. Zbigniew Luty – przewodniczący Rady Naukowej oraz prof. Gertruda Krystyna Świderska – przewodnicząca Kapituły Konkursu.
Na wręczenie nagród przybyli również przedstawiciele Kapituły Konkursu – dr Mariusz Karwowski – sekretarz Kapituły oraz członkowie: dr hab. prof SGH Ewa Hellich (sekretarz naukowy Rady Naukowej), mgr Adam Kęsik i prof. Marian Żukowski. Po wręczeniu nagród do laureatów przemówiła prof. Anna Karmańska – członek Zarządu Głównego, przewodnicząca Komisji Etyki, gratulując wspaniałych prac i zachęcając do uczestnictwa w konkursie na najlepsze opracowania dylematów z rachunkowości.
Na zakończenie wszyscy razem pozowali do pamiątkowego zdjęcia i uczcili uroczystość symboliczną lampka szampana. Zapraszamy do galerii zdjęć.
Kapituła Konkursu Rady Naukowej  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej  podwójnej recenzji, przyznała nagrody:
za prace habilitacyjne
 - nagrodę  im. profesora Zbigniewa Messnera
dr. hab. Marcinowi Kaczmarkowi  z Uniwersytetu Szczecińskiego – „Koncepcja rachunkowości na potrzeby budżetowania zorientowanego na zadania w sektorze finansów publicznych”

 - nagrodę  im. Jerzego Sablika
dr hab. Ewie Wandzie Maruszewskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – „Wyzwania etyczne we współczesnej rachunkowości”

 - nagrodę  im. profesor Alicji Jarugi
dr. hab. Marcinowi Kędziorowi z Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie – „Zależność rentowności przedsiębiorstw od czynników mikroekonomicznych, makroekonomicznych i instytucjonalnych w wybranych państwach europejskich”

 - wyróżnienia
dr hab. Joannie Krasodomskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – „Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek”

dr hab. Katarzynie Świetli z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – „Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów”

za prace doktorskie
 - nagrodę  I stopnia im. profesor Alicji Jarugi
dr. Tomaszowi Zimnickiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – „Użyteczność decyzyjna standardów sprawozdawczości finansowej według segmentów działalności”

 - nagrodę  II stopnia im. profesor Alicji Jarugi
dr. Pawłowi Michałowi Pawlakowi z Uniwersytetu Łódzkiego – „Hybrydowy model budżetowania operacyjnego w wydawnictwie”.

 - nagrodę  III stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
dr Zofii Agnieszce Wierzbińskiej  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – „Zasady wyceny roślinnych produktów rolniczych  i produkcji w toku a użyteczność sprawozdania finansowego”

 - wyróżnienie
dr Agnieszce Judkowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego – „Kierunki doskonalenia rachunkowości instrumentów finansowych  w spółkach giełdowych”

za prace magisterskie
 - nagrodę  I stopnia im. profesor Alicji Jarugi
mgr Paulinie Masternak z Uniwersytetu Łódzkiego – „Odwzorowanie utraty wartości  aktywów trwałych  w sprawozdaniu finansowym spółek publicznych”

 - nagrodę  II stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
mgr Paulinie Pogorzelskiej z Uniwersytetu Łódzkiego – „Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych – perspektywa systemu rachunkowości”

 - nagrodę  II  stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
mgr Irenie Walerych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – „Wpływ modelu biznesu na sprawozdanie finansowe na przykładzie spółek z branży modowej”

 - nagrodę  III stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego
mgr Annie Olewnik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – „Organizacja, formy, funkcje ewidencyjne, informacyjne i kontrolne księgowości w dawnej Polsce na podstawie instruktarzy ekonomicznych  z XVI i XVII wieku”

 - nagrodę  III stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego
mgr Roksanie Sierockiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – pt.: „Organizacja, formy, funkcje ewidencyjne, informacyjne i kontrolne księgowości w dawnej Polsce na podstawie instruktarzy ekonomicznych z przełomu z XVIII i XIX wieku”.

 - nagrodę  III  stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
mgr. Maciejowi Pająkowskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego – „Metody wyceny aktywów w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa”.

 - wyróżnienie
mgr. Norbertowi Damianowi Krupińskiemu z Uniwersytetu Łódzkiego – „Sprawozdawczość banków islamskich na tle regulacji polskich i międzynarodowych”

za prace dyplomowe
 - nagrodę I stopnia
Izabeli Morawskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – „Analiza czynników ryzyka utraty wartości  rzeczowych aktywów trwałych”

 - nagrodę II stopnia
Natalii Katarzynie Ronowskiej z Uniwersytetu Łódzkiego – „Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa po ogłoszeniu upadłości – propozycje zmian”

 - nagrodę III stopnia
Annie Emilii Woźniak z Uniwersytetu Szczecińskiego – „Rentowność a płynność na przykładzie wybranych przedsiębiorstw sektora budownictwa”

 - wyróżnienie
Katarzynie Anyszka z Uniwersytetu Łódzkiego – „Raport społecznej odpowiedzialności biznesu – odpowiedź na potrzeby informacyjne otoczenia przedsiębiorstwa”.

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE