OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Zaproszenie do nadsyłania prac

Komitet Naukowy Światowego Kongresu Księgowych 2014 zaprasza do nadsyłania autorskich prac naukowych na XIX Światowy Kongres Księgowych, w celu podjęcia, inspirowania i podtrzymywania debaty na temat: „Wizja 2020: czerpiąc z przeszłości budujemy przyszłość".

Zaproszenie jest kierowane do przedstawicieli świata nauki z całego świata, którzy chcą zaprezentować wkład w rozwój zawodu księgowego oraz przyczynić się do propagowania innowacyjnych pomysłów.

Opracowanie powinno traktować temat perspektywicznie, zawierać poważną analizę oraz potwierdzenie rozwoju działań i modeli organizacyjnych, stosowanych przez środowisko zawodowe księgowych, jak również przedstawiać jego dostosowanie do zmieniającego się otoczenia gospodarczego i kulturowego. Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania prac, poświęconych ważnym problemom i czynnikom rozwoju praktyki rachunkowości na przestrzeni najbliższego dziesięciolecia.

Prezentowane badanie może dotyczyć wybranego przełomowego momentu lub innowacji w szeroko rozumianym zawodzie księgowego, poprzez odniesienie do takich obszarów, jak:

 • międzynarodowa spójność standardów, krajowe ramy regulacyjne oraz mechanizmy przyjęcia/wdrożenia w sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej i atestacji,
 • etyka zawodowa,
 • struktury organizacyjne zawodowych firm i sieci,
 • wyzwania i korzyści związane z rachunkowością memoriałową w systemie zarządzania finansowego i sprawozdawczości finansowej sektora publicznego,
 • doradztwo biznesowe, proces podejmowania decyzji i sprawozdawczość zintegrowana - połączenie narzędzi finansowych i niefinansowych.

Ostateczna wersja publikacji będzie zawierać 10-15 wybranych prac. Autor najlepszej pracy, spośród wybranych do zamieszczenia w publikacji, zostanie uhonorowany nagrodą.

Prace wybrane przez Międzynarodowy Panel Recenzentów Naukowych zostaną wydane przez IFAC w wersji drukowanej i elektronicznej oraz rozprowadzone wśród uczestników Światowego Kongresu Księgowych w 2014 r.

Wymogi

Zachęcamy przedstawicieli świata nauki, reprezentujących uniwersytety i organizacje księgowe, do zgłaszania prac poświęconych autorskim i niepublikowanym wcześniej badaniom.

Zainteresowane osoby mogą zgłosić tylko jedną propozycję.

Abstrakty należy wysyłać do 31 maja 2013 r. za pośrednictwem strony internetowej WCOA: http://www.wcoa2014rome.com/

Powinny być zapisane w formacie Adobe pdf, a ich długość nie powinna przekraczać 400 słów.

Właściwe prace, zapisane w edytowalnym formacie (na potrzeby publikacji), nie powinny być dłuższe niż 7000 słów.

IFAC wymaga zamieszczenia informacji o prawach autorskich.

Abstrakty i prace powinny być napisane w języku angielskim.

Abstrakty powinny zostać nadesłane do 31 maja 2013 r., zakwalifikowane prace - do 28 lutego 2014 r. (nadesłane po upływie podanych terminów nie będą brane pod uwagę).

Procedura wyboru

Nadesłane prace będą oceniane według kryterium oryginalności, trafności metodologicznej, wagi wyników, zgodności z tematem konferencji oraz istotności dla innych uczestników.

Międzynarodowy Panel Recenzentów Naukowych przeprowadzi procedurę wyboru z zastosowaniem metody blind review w trzech etapach:

 • wybór abstraktów stanowiących zarys prac,
 • ocena prac, które będą zamieszczone w publikacji,
 • wyłonienie zwycięzcy nagrodzonego w czasie kongresu.

Terminy

 • nadsyłanie abstraktów 31 maja 2013 r.
 • powiadomienie o przyjęciu 31 lipca 2013 r.
 • nadsyłanie prac 28 lutego 2014 r.
 • ocena prac i wyłonienie zwycięzcy 30 czerwca 2014 r.
 • przekazanie prac do druku 30 września 2014 r.

**********

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem komitetu organizacyjnego pod adresem info@wcoa2014rome.com

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE