OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Zarząd Oddziału Okręgowego

 

Zarząd Oddziału Okręgowego jest jednym z organów okręgowych władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Składa się z siedmiu do jedenastu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów oraz z prezesów oddziałów utworzonych uchwałami zarządu oddziału okręgowego. Liczbę wybieranych członków zarządu określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

           

Do zadań zarządu oddziału okręgowego należy:

       1)    określanie zadań i planów działalności oddziału okręgowego pomiędzy zjazdami,

       2)    kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego zgodnie ze statutem i uchwałami Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz programowymi uchwałami Zarządu Głównego,

       3)    zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, proponowanie porządku jego obrad i przedstawianie zgłaszanych mu wniosków,

       4)    ustalanie wysokości składek członkowskich, przyjmowanie rocznych planów finansowych oraz rocznych sprawozdań finansowych z własnej działalności i podległych jednostek organizacyjnych,

       5)    podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji jednostek organizacyjnych: oddziałów, komisji, kół lub klubów - terenowych, zakładowych lub branżowych oraz określanie zasad i zakresu ich działania,

       6)    tworzenie i nadzorowanie oraz likwidacja ośrodków szkoleniowych               i gospodarczych oraz biura zarządu oddziału okręgowego,

       7)    zawieszanie w czynnościach zarządów podległych jednostek organizacyjnych lub ich członków, wykraczających przeciwko przepisom prawa, statutu lub godności zawodu, do czasu wydania orzeczenia przez okręgowy sąd koleżeński w sprawie będącej przyczyną zawieszenia w czynnościach,

       8)    składanie sprawozdań ze swej działalności okręgowemu zjazdowi delegatów.

      

Zarząd oddziału okręgowego wybiera ze swego grona prezydium zarządu oddziału okręgowego, składające się z prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Do obowiązków prezydium zarządu oddziału okręgowego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów, uchwał Zarządu Głównego i zarządu oddziału okręgowego.

Prezydium zarządu oddziału okręgowego reprezentuje Stowarzyszenie na terenie oddziału okręgowego i działa w jego imieniu w zakresie posiadanych kompetencji.

 

Zarząd oddziału okręgowego uchwala regulamin swej działalności.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE