Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość
Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług.

Termin rozpoczęcia ustalony po zebraniu grupy - TRWA NABÓR

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 331201

 termin rozpoczęcia 4-5 czerwiec 2016 roku  

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 planowany termin rozpoczęcia 5 listopad 2016 roku

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE GRUDZIEŃ 2016 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu głównego księgowego.

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie.

02 lipca 2016r.  - EDYCJA  WAKACYJNA

TRWA NABÓR

 

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych (32 godziny)

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy na różnych szczeblach organizacji biznesu.

Termin rozpoczęcia ustalony po zebraniu grupy - TRWA NABÓR

17 września  2016r. 

Zajęcia w soboty w godz.  8,15 - 15,00 - TRWA NABÓR

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe.

Rozpoczynamy nowy nabór na "Kurs dla kandydatów na głównych księgowych", będący III stopniem procesu certyfikacji zawodu księgowego. Rekrutacja na kurs III stopnia odbywa się dłużej w porównaniu do pozostałych kursów. Nie mniej jednak zachęcamy do uczestnictwa w kursie wszystkie osoby, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji na tak zaawansowanym poziomie co umożliwi dalszy rozwój i karierę w księgowości.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata (uczestnika kursu) do wykonywania zawodu "głównego księgowego", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Przygotowanie ma charakter teoretyczny oraz praktyczny.

Termin rozpoczęcia przewidujemy w najbliższym czasie.

Zapraszamy !

17 września  2016r. -

Zajęcia w soboty w godz. 8,15 - 15,00 - TRWA NABÓR

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie.

17 września  2016r.

Zajęcia w soboty w godz. 8,15-15,00 - TRWA NABÓR

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:  posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:  posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego.

Zapraszamy na kolejną edycję kursu dla "Samodzielnych księgowych" - II stopień certyfikacji (specjalista ds. rachunkowości)

"Kurs dla samodzielnych księgowych" (specjalistów ds. rachunkowości) będący kursem II stopnia ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (dyplomowany księgowy).

Celem kursu jest aby uczestnicy kursu zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę do wykonywania zawodu „specjalisty ds. rachunkowości", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537).

Termin:
29 czerwca 2016 r. (do 14 września 2016 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15   KURS WAKACYJNY
10 września 2016 r.
(do 19 listopada 2016 r.) zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30
17 września 2016 r. (do 10 grudnia 2016 r.) zajęcia w soboty w godz.9-15.30
26 września 2016 r. (do 07 grudnia 2016 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15

22 października 2016 r. (do 15 stycznia 2017 r.) zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30

Terminy:

17 wrzesień 2016 r. (do 9 kwiecień 2017 r.)
Zajęcia w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godz. 9:00-15:30.

27 wrzesień 2016 r. (do 27 kwiecień 2017 r.)
Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17:00-20:15.

15 październik 2016 r. (do 7 maja 2017 r.)
Zajęcia w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godz. 9:00-15:30.

22 październik 2016 r. (do 10 czerwiec 2017 r.)
Zajęcia w soboty co tydzień w godz. 9:00-15:30.

Terminy:
17 września 2016 r.
(do 22 kwietnia 2017 r.)
Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9-15.30

26 września 2016 r. ( do 10 maja 2017 r.)
Zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17.00- 20.15

08 października 2016 r. (do 03 czerwca 2017 r.)
Zajęcia w soboty w godz. 9-15.30

Termin:
Trwa nabór na 2016 r.
Zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30

Zapraszamy na kolejną już edycję kursu "Podstawy Rachunkowości" - I stopień certyfikacji (księgowy) - NABÓR W TRAKCIE

Kurs Podstaw Rachunkowości będący I stopniem ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego (Dyplomowany Księgowy), poszerzony jednak o treści programowe wzbogacające założenia edukacyjne wiedzą z zakresu podatku VAT i innymi. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ramowymi założeniami organizacyjno- programowymi gwarantującymi wyższą jakość naszych kursów.
Celem kursu jest przygotowanie osoby do pracy w zawodzie księgowy (kod zawodu 331301) poprzez poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych, o systemie dokumentacji księgowej i sprawozdawczości.

 

Termin:
trwa nabór na zajęcia w poniedziałki i środy w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia we wtorki i czwartki w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 15:30.

 

IV Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego                              

                                             (150 godzin zajęć)

 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                             (204 godziny zajęć)
 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                                   (204 godziny zajęć)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                             (176 godzin zajęć dydaktycznych)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (176 godzin zajęć dydaktycznych)

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                              (92 godziny zajęć dydaktycznych)

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (92 godziny zajęć dydaktycznych)

Kurs adresowany jest do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionów finansowo-księgowych orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.
Kurs adresowany jest do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionów finansowo-księgowych orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.
Obsługa programu finansowo-księgowego Symfonia.

„RÓŻNICE KURSOWE, ODPISY AKTUALIZUJĄCE, REZERWY I ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE"

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane specyfiką rachunkowości budżetowej oraz do osób, które ze względu na pełnione funkcje powinny znać szczególne zasady tej rachunkowości (kontrolerzy finansowi, audytorzy, pracownicy służb finansowych w Urzędach, osoby sporządzające sprawozdawczość i rozliczające projekty współfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej).

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń.

 

Termin szkolenia 24 maja 2016r. w godzinach 9.00-15.30.
Podatki
Termin: 13-14 czerwca 2016 r.

Termin szkolenia 14 czerwiec 2016r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

\"FAKTURY VAT I INNE OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE TRANSAKCJI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ VAT\"

Program szkolenia:

 1. Faktury korygujące - terminowość ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy.
 2. Noty korygujące.
 3. Anulowanie faktury.
 4. Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia.
 5. Faktury wewnętrzne.
 6. Faktury wystawione w walucie obcej - przeliczanie na PLN dla celów VAT.
 7. Deklaracje VAT - miesięczne czy kwartalne.
 8. Nowe obowiązki informacyjne w zakresie transakcji z podmiotami z Unii w zakresie usług.
W ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

 

Aktualnie trwa nabór na kurs.

Terminy zajęć: trwa nabór

planowany termin rozpoczęcia kursu grudzień 2016 roku

planowany termin rozpoczęcia kolejnej grupy wrzesień 2016 roku
Zmiany w przepisach podatkowych w 2016r.
                                           (64 godziny zajęć dydaktycznych)
                                                (30 godzin  zajęć dydaktycznych)
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego  w Bielsku-Białej  proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: Łączenie, podział i przekształcenie spółek – skutki podatkowe na gruncie CIT, PIT, VAT i PCC – warsztaty praktyczne
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej  proponuje  Państwu udział w szkoleniu na temat: Oddelegowanie polskich pracowników do pracy za granicą oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w świetle uregulowań ustawy o PIT oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

trwa nabór, termin podamy po zebraniu grupy

14 czerwca 2016r. - TRWA NABÓR

Terminy zajęć: opcje do wyboru
  Trwa nabór na zajęcia w tygodniu
  Trwa nabór na zajęcia weekendowe
Terminy zajęć: opcje do wyboru
 Trwa nabór na  zajęcia w tygodniu
 Trwa nabór na  zajęcia weekendowe
27 czerwca 2016r. - TRWA NABÓR
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego  w Bielsku-Białej  proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: Podatek u źródła „raz a dobrze”, czyli praktycznie o opodatkowaniu usług nabywanych od podmiotów zagranicznych

w dniach 6 - 9 września 2016 roku

w Hotel ARTUS Spa KARPACZ 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w kursie na temat: Podatek VAT 2016 Projektowane zmiany w podatku VAT na II kwartał 2016. Bieżące problemy w rozliczaniu VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych
Termin kursu 21 czerwiec 2016r. od godziny 9.00-14.00.
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz z wybranymi zagadnieniami podatku dochodowego od osób fizycznych.
 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej  proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: Podatkowe skutki relacji właścicielskich oraz funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej w strukturze spółki – warsztaty praktyczne

Profesjonalne przygotowanie w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług,

Termin rozpoczęcia kursu 05.06.2016r. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski zaprasza na jednodniowe szkolenie z zakresu "Transakcje wewnątrzwspólnotowe -WNT, WDT". W programie szkolenia znajdą Państwo ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

"VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa"

 

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca z Wrocławia, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku VAT.

Termin i miejsce szkolenia:

Kolejną edycję szkolenia uruchomimy po utworzeniu się nowej grupy.

Forma szkolenia:

Seminarium - (wykład połączony z prezentacją, case-study)


Cykl sześciu organizowanych przez nasz Oddział szkoleń  „Wiosenny, podatkowy sekstet Lecha Janickiego”
Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Kadry i płace
termin szkolenia 15 WRZESIEŃ 2016 roku
 16 czerwca 2016r. - TRWA NABÓR
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję cyklicznie realizowanego kursu „Kadry i Płace" organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu !

Podczas zajęć w ramach realizacji programu edukacyjnego kursu, uczestnicy zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności (weryfikowaną egzaminem końcowym) w zakresie kompleksowej wiedzy z zakresu kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem kursu jest również zapoznanie słuchacza z podstawową obsługą programu „Płatnik". Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone będą dokumentem o zdobytych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) otrzymywanym przez uczestników na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu.

Zapraszamy !

Kurs skierowany jest do osób, które pracują lub chcą rozpocząć pracę w dziale kadr i płac.
Kurs obejmuje kompleksowo zagadnienia z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. W programie zawarto także praktyczne zajęcia z obsługi programu Płatnik.

7 i 8 czerwca 2016r. -TRWA NABÓR

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz rozliczeń z pracownikami. Podczas zajęć zostaną przedstawione wszystkie podstawowe regulacje, przydatne zarówno dla kadrowców jak i pracodawców.
 Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.
Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac
 Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.
Słuchaczami kursu mogą być: absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych, nowo przyjęci do pracy lub zamierzający podjąć pracę w pionach kadr i płac przedsiębiorstw.

planowany termin rozpoczęcia listopad 2016 roku

Słuchaczami kursu mogą być: absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych, nowo przyjęci do pracy lub zamierzający podjąć pracę w pionach kadr  przedsiębiorstw, osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, które zamierzają przekwalifikować się na pracowników pionów kadr oraz zdobyć nowy zawód.

planowany termin rozpoczęcia 5 listopad 2016 roku 

 

                                (66 godzin zajęć dydaktycznych)

W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

                                 (66 godzin zajęć dydaktycznych)

W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

                                            (56 godzin zajęć dydaktycznych)

 W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO: PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują lub rozpoczynają pracę w działach płac i zajmują się problematyką naliczania wynagrodzeń. Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego naliczania wynagrodzeń. W ramach kursu połączymy teorię z praktyką.

Termin: 16-17 czerwca 2016 r.
Termin: 20-21 czerwca 2016 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w trzydniowym szkoleniu "Program Płatnik od A do Z", które kierowane jest do osób chcących zdobyć wiedzę na temat obsługi programu „Płatnik”. Celem szkolenia jest również przekazanie słuchaczom pełnych informacji i wiedzy odnośnie zasad użytkowania i obsługi programu. Zajęcia będą miały charakter praktyczno- teoretyczny. Połączenie pracy przy stanowiskach komputerowych z jednoczesnym uzupełnieniem teoretycznym pozwoli uczestnikom lepiej przyswoić wiedzę i połączyć ją z praktyką.

Termin rozpoczęcia kursu 10.09.2016r.

Kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym

Terminy:
27 czerwca 2016 r. (do 03 października 2016 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17:00-20:50 KURS WAKACYJNY
24 września 2016 r.
(do 29 stycznia 2017 r.) zajęcia w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 9:00-15:30

 

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Prawo
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego  w Bielsku-Białej  proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: Czas pracy – trudne problemy.
Omówienie zasad rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem orzecznictwa SN, stanowisk PiP, MPiPS
Terminy:
25 maja 2016 r.,
15 czerwca 2016 r.,
04 lipca 2016 r.
Budżet
 Termin rozpoczęcia kursu 21.05.2016r.
                               (80 godzin zajęć)

                      ( 80 godzin zajęć )

Seminaria obligatoryjne

Moduł XIII- 15. 09. - 16. 09. 2016r.

Moduł XII - 29. 11.- 30. 11. 2016r.

 

1 - 7 października  2016 r. KARPACZ

w Kompleksie SANDRA SPA****

SZANOWNI PAŃSTWO BIEGLI REWIDENCI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej z przyjemnością informuje, że jako jednostka uprawniona do prowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, decyzją KIBR z maja 2015 r., proponuje Państwu udział w szkoleniu w 2016 r.
SZANOWNI PAŃSTWO BIEGLI REWIDENCI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej z przyjemnością informuje, że jako jednostka uprawniona do prowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, decyzją KIBR z maja 2015 r., proponuje Państwu udział w szkoleniu w 2016 r.
SZANOWNI PAŃSTWO BIEGLI REWIDENCI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej z przyjemnością informuje, że jako jednostka uprawniona do prowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, decyzją KIBR z maja 2015 r., proponuje Państwu udział w szkoleniu w 2016 r.
Finanse

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie "Analiza finansowa przedsiębiorstwa"

Termin rozpoczęcia szkolenia:
Szkolenie odbędzie się po utworzeniu się grupy. Zajęcia I i II dnia szkolenia będą się odbywać od godziny 09:00 do 15:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Termin rozpoczęcia 1 czerwca 2016 r.
Inne

od 1 czerwca 2016 r. zapraszamy do Wrocławia

 

Bazując na podstawowej wiedzy o obsłudze programów biurowych i finansowo-księgowych uczestnicy nauczą się wykorzystywać arkusz kalkulacyjny w najczęściej występujących sytuacjach w pracy księgowego-finansisty.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego.

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu wzbogacenie warsztatu pracy użytkownika o bardziej zaawansowane funkcje finansowe, metody automatyzacji pracy oraz zapoznanie z możliwościami rozwiązywania indywidualnych problemów. Nauka odbywać się będzie na przykładzie zagadnień obecnych w codziennej pracy księgowego i finansisty. Dla kogo: Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym i chcących poznać bardziej zaawansowane polecenia, funkcje i narzędzia programu a także poprawić efektywność swojej pracy.

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie ustalonym w regulaminie wymagań kwalifikacyjnych, uchwalonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby znające rachunkowość i zagadnienia pokrewne na poziomie księgowego bilansisty, posiadające wyższe wykształcenie.
Cena dla podmiotów z opłaconą składkę za 2012 - 250 PLN

W celu wsparcia rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości i wynikającą stąd potrzebą szkolenia w zakresie organizacji tych usług, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustanowił tytuł „Certyfikowany ekspert usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".

                             (40 godzin zajęć dydaktycznych)
Termin szkolenia 28 czerwca 2016r. w godzinach 9.00-14.00
 

Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie podstawowym ...

 

Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie średniozaawansowanym ...

Szkolenia wyjazdowe

 w dniach 10-11 czerwca 2016 r. (piątek/sobota)

OW Chybotek / Przesieka

z uwagi na duże zainteresowanie uruchomiliśmy dodatkowy nabór na nocleg w Pensjonacie obok :)

Termin: 29 wrzesień do 2 październik 2016 r.
Termin wyjazdowego szkolenia 6-9 wrzesień 2016r.

Polecamy

 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8 (zaktualizowane)
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Rachunkowość i Podatki
 • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej