Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość
Terminy: 9-11 grudnia 2015 r., 11-13 stycznia 2016 r.
Zapraszamy do udziału w 3-dniowym szkoleniu we Wrocławiu nt: BILANS 2015, które odbędzie się w styczniu 2015r. w siedzibie SKwP Oddział Dolnoslaski we Wrocławiu.

26 listopad 2015 r. -PODATEK VAT                 

8 grudzień 2015 r. - PODATEK CIT/PIT

12 styczeń 2016 r. - ZAMKNIECIE ROKU

Kurs obejmuje 24 godzinny 

 9 grudzień 2015 r. -PODATEK VAT                 

11 grudzień 2015 r. - PODATEK CIT/PIT GRUPA ZAMKNIĘTA

14 styczeń 2016 r. - ZAMKNIECIE ROKU

Kurs obejmuje 24 godzinny 
Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

10 grudnia 2015r.  - blok podatkowy - Podatek od towarów i usług VAT

14 grudnia 2015r. -  blok podatkowy - Podatki dochodowe

12 stycznia 2016r. - blok  Rachunkowość

 I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 331201

 termin rozpoczęcia 16 styczeń 2016 roku  

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowegoi, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U Nr 82, poz. 537. (kod zawodu 331301)
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 planowany termin rozpoczęcia 2 KWIECIEŃ 2016 roku  

 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu samodzielnego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku Dz. U Nr 265, poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 343201)

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu kursu na asystenta rachunkowości potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskany po egzaminiekończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub tytułem technika rachunkowości lub inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

trwa nabór  

 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu specjalista ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku Dz. U. Nr 265, poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 241205)

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu kursu dla kandydatów na samodzielnego księgowego.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu głównego księgowego.
 

Celem kształcenia jest przygotowanie do uzyskania tytułu zawodowego księgowego. Osoba, która uzyska ten tytuł może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (od struktur rachunkowości, controllingu finansowego, jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, może pełnić funkcję prezesa). Przygotowanie to ma mieć zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny.


Zakłada się, że kandydatami na dyplomowanych księgowych mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne, posiadające postawę sceptyczną oraz zaangażowanie w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie zawodowe. Ponadto powinny posiadać wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • o zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (SKwP) z zakresu III stopnia (specjalista ds. rachunkowości) lub
 • o zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia, a także posiadanie praktyki w dziedzinie rachunkowości:
 • o co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym,
 • o co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim.


Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do części C egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzony jest przez GłównąZawodową Komisję Egzaminacyjną.


Zgodnie z przyjętymi uchwałami tytuł zawodowy dyplomowany księgowy może uzyskać osoba, która:

 • o ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 • o korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • o jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • o złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 • o złożyła przyrzeczenie.

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego.

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych (32 godziny)

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy na różnych szczeblach organizacji biznesu.

12 marca 2016r. 

Zajęcia w soboty w godz.  8,15 - 15,00  TRWA NABÓR

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,  posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości.

Rozpoczynamy nowy nabór na "Kurs dla kandydatów na głównych księgowych", będący III stopniem procesu certyfikacji zawodu księgowego. Rekrutacja na kurs III stopnia odbywa się dłużej w porównaniu do pozostałych kursów. Nie mniej jednak zachęcamy do uczestnictwa w kursie wszystkie osoby, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji na tak zaawansowanym poziomie co umożliwi dalszy rozwój i karierę w księgowości.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata (uczestnika kursu) do wykonywania zawodu "głównego księgowego", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Przygotowanie ma charakter teoretyczny oraz praktyczny.

Termin rozpoczęcia przewidujemy w najbliższym czasie.

Zapraszamy !

09 stycznia 2016r. - zajęcia w soboty w godz. 8,15 - 15,00 

TRWA NABÓR

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie, uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie, uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

13 lutego 2016r.

Zajęcia w soboty w godz. 8,15-15,00 - TRWA NABÓR

Zapraszamy na kolejną edycję kursu dla "Samodzielnych księgowych" - II stopień certyfikacji (specjalista ds. rachunkowości)

"Kurs dla samodzielnych księgowych" (specjalistów ds. rachunkowości) będący kursem II stopnia ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (dyplomowany księgowy).

Celem kursu jest aby uczestnicy kursu zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę do wykonywania zawodu „specjalisty ds. rachunkowości", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537).

Terminy:
23 stycznia 2016 r. (do 18 czerwca 2016 r.) zajęcia w soboty w godz. 9-15.30
20 lutego 2016 r. (do 30 kwietnia 2016 r.) zajęcia w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 9-15.30
09 kwietnia 2016 r. (do 18 czerwca 2016 r.) zajęcia w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 9-15.30
11 kwietnia 2016 r. (do 27 czerwca 2016 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15


Termin

21 listopada 2015 r. (do 25 czerwca 2016 r.)
Zajęcia w soboty w godz. 9:00 - 15:30.

17 listopada 2015 r. (do 28 czerwca 2016 r.)
Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17:00 - 20:15. 

5 marca 2016 r. (do 6 listopada 2016 r.)
Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9.00 - 15.30.

12 kwietnia 2016 r. (do 15 grudnia 2016 r.)
Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17:00 - 20:15.

Terminy:
trwa nabór na zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17:00 - 20:15.

12 marca 2016 r. (do 17 grudnia 2016 r.)
Zajęcia w soboty w godz. 9:00 - 15:30.

9 kwietnia 2016 r. (do 17 grudnia 2016 r.)
Zajęcia w soboty i niedziele

Termin:
Trwa nabór na 2015 r.
Zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30

Zapraszamy na kolejną już edycję kursu "Podstawy Rachunkowości" - I stopień certyfikacji (księgowy) - NABÓR W TRAKCIE

Kurs Podstaw Rachunkowości będący I stopniem ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego (Dyplomowany Księgowy), poszerzony jednak o treści programowe wzbogacające założenia edukacyjne wiedzą z zakresu podatku VAT i innymi. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ramowymi założeniami organizacyjno- programowymi gwarantującymi wyższą jakość naszych kursów.
Celem kursu jest przygotowanie osoby do pracy w zawodzie księgowy (kod zawodu 331301) poprzez poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych, o systemie dokumentacji księgowej i sprawozdawczości.

 

kurs realizowany w terminie 5, 12 grudzień 2015 roku; 16, 24 styczeń 2016 roku

Termin:
trwa nabór na zajęcia w poniedziałki i środy w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia we wtorki i czwartki w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 15:30.

 

IV Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego                              

                                             (150 godzin zajęć)

 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                             (204 godziny zajęć)
 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                                   (204 godziny zajęć)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                             (176 godzin zajęć dydaktycznych)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (176 godzin zajęć dydaktycznych)

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                              (92 godziny zajęć dydaktycznych)

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (92 godziny zajęć dydaktycznych)

Kurs adresowany jest do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionów finansowo-księgowych orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.
Obsługa programu finansowo-księgowego Symfonia.

„RÓŻNICE KURSOWE, ODPISY AKTUALIZUJĄCE, REZERWY I ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE"

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane specyfiką rachunkowości budżetowej oraz do osób, które ze względu na pełnione funkcje powinny znać szczególne zasady tej rachunkowości (kontrolerzy finansowi, audytorzy, pracownicy służb finansowych w Urzędach, osoby sporządzające sprawozdawczość i rozliczające projekty współfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej).

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń.

 

Zapraszamy do udziału w kursie we Wrocławiu nt.: "Specjalista w zakresie rozliczeń Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych". Aktualnie trwa nabór. 

Podatki

Zapraszamy do udziału w 1 - dniowym kursie we Wrocławiu nt.: "Ceny transferowe w teorii i w praktyce". Aktualnie trwa nabór.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

\"FAKTURY VAT I INNE OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE TRANSAKCJI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ VAT\"

Program szkolenia:

 1. Faktury korygujące - terminowość ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy.
 2. Noty korygujące.
 3. Anulowanie faktury.
 4. Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia.
 5. Faktury wewnętrzne.
 6. Faktury wystawione w walucie obcej - przeliczanie na PLN dla celów VAT.
 7. Deklaracje VAT - miesięczne czy kwartalne.
 8. Nowe obowiązki informacyjne w zakresie transakcji z podmiotami z Unii w zakresie usług.
W ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

 

planowany termin rozpoczęcia kursu 13 LUTY 2016 roku

planowany termin rozpoczęcia kolejnej grupy 9 kwiecień 2016 roku
                                           (64 godziny zajęć dydaktycznych)
                                                (30 godzin  zajęć dydaktycznych)

Zapraszamy do udziału w 1 - dniowym kursie we Wrocławiu nt.: Podatki dochodowe w praktyce w latach 2013-2015. Zmiany na 2016 rok. w dniu 10 grudnia 2015 r. od godz. 9.00-15.30

 

planowany termin szkolenia 11 marzec 2016 roku

 Styczeń / Luty 2016 r.

zmiany wprowadzone w lipcu 2015 r. (odwrotne obciążenie) oraz styczniu 2016 r. (rewolucja w odliczaniu podatku naliczonego)
Termin: 13 stycznia 2016 r.
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz z wybranymi zagadnieniami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Profesjonalne przygotowanie w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług,

Zadaniem kursu jest praktyczna nauka zasad prawidłowego (pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym) wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

Zapraszamy do udziału w kursie na temat : SPECJALISTA W ZAKRESIE PODATKU VAT - II STOPIEŃ. Kurs obejmuje 21 godzin lekcyjnych w czasie 3 spotkań ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski zaprasza na jednodniowe szkolenie z zakresu "Transakcje wewnątrzwspólnotowe -WNT, WDT". W programie szkolenia znajdą Państwo ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski zaprasza na jednodniowy kurs "VAT - projektowane zmiany w VAT w 2015 - aktualne problemy praktyczne"
Kurs prowadzi doradca podatkowy Pani Sabina Moczko-Wdowczyk. Szkolenie jest planowane w najbliższym czasie.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

"VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa"

 

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca z Wrocławia, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku VAT.

Termin i miejsce szkolenia:

Kolejną edycję szkolenia uruchomimy po utworzeniu się nowej grupy.

Forma szkolenia:

Seminarium - (wykład połączony z prezentacją, case-study)


Zapraszamy do udziału w 1 - dniowym kursie we Wrocławiu nt.: VAT w praktyce w latach 2013-2015. Zmiany na 2016 rok. w dniu 16 grudnia 2015 r. od godz. 9.00-15.30

 

Zapraszamy na jednodniowy kurs we Wrocławiu na temat "Wybrane zagadnienia kosztów i przychodów podatkowych".
Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Kadry i płace

 kurs realizowany w terminie 16/17; 30/31 styczeń 2016 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję cyklicznie realizowanego kursu „Kadry i Płace" organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu !

Podczas zajęć w ramach realizacji programu edukacyjnego kursu, uczestnicy zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności (weryfikowaną egzaminem końcowym) w zakresie kompleksowej wiedzy z zakresu kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem kursu jest również zapoznanie słuchacza z podstawową obsługą programu „Płatnik". Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone będą dokumentem o zdobytych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) otrzymywanym przez uczestników na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu.

Zapraszamy !

Kurs skierowany jest do osób, które pracują lub chcą rozpocząć pracę w dziale kadr i płac.
Kurs obejmuje kompleksowo zagadnienia z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. W programie zawarto także praktyczne zajęcia z obsługi programu Płatnik.

Grudzień 2015r.

2-dniowe szkolenie - TRWA NABÓR

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz rozliczeń z pracownikami. Podczas zajęć zostaną przedstawione wszystkie podstawowe regulacje, przydatne zarówno dla kadrowców jak i pracodawców.
 Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.
Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac
 Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.
Słuchaczami kursu mogą być absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych, nowo przyjęci do pracy lub zamierzający podjąć pracę w pionach kadr i płac przedsiębiorstw, osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, które zamierzają przekwalifikować się na pracowników pionów kadr i płac oraz zdobyć nowy zawód.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie, uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

planowany termin rozpoczęcia kwiecień 2016 roku 

                                (66 godzin zajęć dydaktycznych)

W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

                                 (66 godzin zajęć dydaktycznych)

W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

                                            (56 godzin zajęć dydaktycznych)

 W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO: PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują lub rozpoczynają pracę w działach płac i zajmują się problematyką naliczania wynagrodzeń. Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego naliczania wynagrodzeń. W ramach kursu połączymy teorię z praktyką.

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzydniowym szkoleniu "Program Płatnik od A do Z", które kierowane jest do osób chcących zdobyć wiedzę na temat obsługi programu „Płatnik”. Celem szkolenia jest również przekazanie słuchaczom pełnych informacji i wiedzy odnośnie zasad użytkowania i obsługi programu. Zajęcia będą miały charakter praktyczno- teoretyczny. Połączenie pracy przy stanowiskach komputerowych z jednoczesnym uzupełnieniem teoretycznym pozwoli uczestnikom lepiej przyswoić wiedzę i połączyć ją z praktyką.
Zapraszamy na jednodniowy kurs "Program PŁATNIK od podstaw i sporządzanie dokumentów ZUS" (warsztaty komputerowe), którego celem jest wprowadzenie do pracy z programem PŁATNIK oraz praktyczne sporzadzanie dokumentów ZUS.

Celem kursu jest: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr. W trakcie kursu, uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kurs daje również możliwość do ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym

Termin:
20 lutego 2016 r. (do 19 czerwca 2016 r.) zajęcia w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 9:00 - 15:30

 

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Zapraszamy do udziału w 1 - dniowym kursie we Wrocławiu nt.: Umowy cywilnoprawne - zmiany od stycznia 2016 r. Szkolenie odbedzie się 10.12.2015r. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego  w Bielsku-Białej  proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: Zmiany w zakresie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz zmiany w ubezpieczeniu społecznym zleceniobiorców od 1 stycznia 2016 r.
Prawo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza do udziału w kursie na temat: NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY

planowany termin szkolenia 22 kwiecień 2016 roku
Budżet
Termin: 11 stycznia 2016 r.
 

Kurs adresowany  w szczególności do urzędów gmin i powiatów oraz samorządowych jednostek budżetowych. O programie i terminach kursu dowiedz sie więcej ...

 termin rozpoczęcia 12-13 grudzień 2015 roku 

                               (80 godzin zajęć)

                      ( 80 godzin zajęć )

Seminaria obligatoryjne

Moduł V- 15,16 września 2015r.

Moduł XI- 19 października 2015r.

Moduł VIII - 30 listopada 2015 i 01 grudnia 2015r.

 

Finanse

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie "Analiza finansowa przedsiębiorstwa"

Termin rozpoczęcia szkolenia:
Szkolenie odbędzie się po utworzeniu się grupy. Zajęcia I i II dnia szkolenia będą się odbywać od godziny 09:00 do 15:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !

Szkolenie obejmujące omówienie rachunku przepływów pieniężnych w praktyce gospodarczej według krajowego standardu rachunkowości nr 1 w porównaniu z międzynarodowymi standardami oraz ...

Inne
 

Bazując na podstawowej wiedzy o obsłudze programów biurowych i finansowo-księgowych uczestnicy nauczą się wykorzystywać arkusz kalkulacyjny w najczęściej występujących sytuacjach w pracy księgowego-finansisty.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego.

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu wzbogacenie warsztatu pracy użytkownika o bardziej zaawansowane funkcje finansowe, metody automatyzacji pracy oraz zapoznanie z możliwościami rozwiązywania indywidualnych problemów. Nauka odbywać się będzie na przykładzie zagadnień obecnych w codziennej pracy księgowego i finansisty. Dla kogo: Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym i chcących poznać bardziej zaawansowane polecenia, funkcje i narzędzia programu a także poprawić efektywność swojej pracy.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w trzydniowym kursie dotyczącym zamknięć rocznych: „BILANS 2015”

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w trzydniowym kursie dotyczącym zamknięć rocznych: „BILANS 2015”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w trzydniowym kursie dotyczącym zamknięć rocznych: „BILANS 2015”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w trzydniowym kursie dotyczącym zamknięć rocznych: „BILANS 2015”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w trzydniowym kursie dotyczącym zamknięć rocznych: „BILANS 2015”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w trzydniowym kursie dotyczącym zamknięć rocznych: „BILANS 2015”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w trzydniowym kursie dotyczącym zamknięć rocznych: „BILANS 2015”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w trzydniowym kursie dotyczącym zamknięć rocznych: „BILANS 2015”
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie ustalonym w regulaminie wymagań kwalifikacyjnych, uchwalonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby znające rachunkowość i zagadnienia pokrewne na poziomie księgowego bilansisty, posiadające wyższe wykształcenie.
Cena dla podmiotów z opłaconą składkę za 2012 - 250 PLN

W celu wsparcia rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości i wynikającą stąd potrzebą szkolenia w zakresie organizacji tych usług, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustanowił tytuł „Certyfikowany ekspert usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".

                             (40 godzin zajęć dydaktycznych)

Zapraszamy do udziału w 1 - dniowym kursie we Wrocławiu nt.: "OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJI NIEJAWNYCH"
szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników biur rachunkowych, podatkowych oraz firm.

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie którego celem jest jest przedstawienie sposobów ewidencji różnic kursowych zarówno w momencie ich powstawania jak również w ramach wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i dotyczyć będą ujęcia księgowego, bilansowego i podatkowego różnic kursowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na praktyczne problemy w rozliczaniu różnic kursowych w poszczególnych typach transakcji występujących w podmiotach gospodarczych, w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym.

 

Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie podstawowym ...

 

Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie średniozaawansowanym ...

Termin: 22 stycznia 2016 r., 23 lutego 2016 r.
Szkolenia wyjazdowe

w dniach 27-28 listopada 2015 r. (piątek- sobota)

w kameralnym hotelu-Pensjonacie ETNA w samym centrum Szklarskiej Poręby

tematem tegorocznego odczytu-szkolenia będzie:

Zmiany w ustawie o rachunkowości obecne i planowane

 wykład przeprowadzi dr Joanna Kogut

z przykrością informujemy, że nie mamy już miejsc :(

Polecamy

 • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
 • Rachunkowość i podatki
 • Obchody Dnia Księgowego