Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość

14 grudnia 2016r. -  blok podatkowy - Podatek od towarów i usług VAT

16 grudnia 2016r. -  blok podatkowy - Podatki dochodowe

11 stycznia 2017r. - blok  Rachunkowość

13 stycznia 2017r.  - blok  podatkowy  Podatek od towarów i usług VAT

1 grudzień 2016 r Podatek VAT

9 grudzień 2016 r. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych

10 styczeń 2017 r. Rachunkowość -Zamknięcie roku 2016

22 listopad 2016 r Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych 

13 grudzień 2016 r. Podatek VAT

12 styczeń 2017 r. Rachunkowość -Zamknięcie roku 2016
Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

 I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 331201

termin rozpoczęcia 12 listopad 2016 roku  

ZBIERAMY NOWĄ GRUPĘ NA LUTY 2017 r. 

19 listopada 2016r. - TRWA NABÓR 

zajęcia w soboty w godz. 8,15- 15,00

02 grudnia 2016r. - TRWA NABÓR 

zajęcia w dni robocze w godz. 8,15- 15,00

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 planowany termin rozpoczęcia listopad/grudzień 2016 roku

25 lutego 2017r.- TRWA NABÓR

Zajęcia w soboty w godz. 8,15-15,00 

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE 3 GRUDZIEŃ 2016 

15 października  2016r.  14 stycznia 2017r

Zajęcia w soboty w godz.  8,15 - 15,00 - TRWA NABÓR

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu głównego księgowego.

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego.

Termin rozpoczęcia ustalony po zebraniu grupy - TRWA NABÓR

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie.

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych (32 godziny)

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Przygotowanie do świadczenia usług ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Przygotowanie do świadczenia usług ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy na różnych szczeblach organizacji biznesu.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe.

Rozpoczynamy nowy nabór na "Kurs dla kandydatów na głównych księgowych", będący III stopniem procesu certyfikacji zawodu księgowego. Rekrutacja na kurs III stopnia odbywa się dłużej w porównaniu do pozostałych kursów. Nie mniej jednak zachęcamy do uczestnictwa w kursie wszystkie osoby, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji na tak zaawansowanym poziomie co umożliwi dalszy rozwój i karierę w księgowości.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata (uczestnika kursu) do wykonywania zawodu "głównego księgowego", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Przygotowanie ma charakter teoretyczny oraz praktyczny.

Termin rozpoczęcia przewidujemy w najbliższym czasie.

Zapraszamy !

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie, uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:  posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:  posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego.

Zapraszamy na kolejną edycję kursu dla "Samodzielnych księgowych" - II stopień certyfikacji (specjalista ds. rachunkowości)

"Kurs dla samodzielnych księgowych" (specjalistów ds. rachunkowości) będący kursem II stopnia ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (dyplomowany księgowy).

Celem kursu jest aby uczestnicy kursu zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę do wykonywania zawodu „specjalisty ds. rachunkowości", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537).

Terminy:
21 listopada 2016 r. (do 13 lutego 2017 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15
26 listopada 2016 r. (do 25 lutego 2017 r. zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30

Terminy:

24 listopada 2016 r.
(do 22 czerwca 2017 r.)
Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17:00-20:15.

4 marca 2017 r.(18 listopada 2017)

Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9:00-15:30.

Terminy:
26 listopada 2016 r. (do 24 czerwca 2017 r.)

Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9-15.30

18 marca 2017 r. (do 16 grudnia 2017 r. )

Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9:00-15:30

Termin:
Trwa nabór na 2016 r.
Zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30

Zapraszamy na kolejną już edycję kursu "Podstawy Rachunkowości" - I stopień certyfikacji (księgowy) - NABÓR W TRAKCIE

Kurs Podstaw Rachunkowości będący I stopniem ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego (Dyplomowany Księgowy), poszerzony jednak o treści programowe wzbogacające założenia edukacyjne wiedzą z zakresu podatku VAT i innymi. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ramowymi założeniami organizacyjno- programowymi gwarantującymi wyższą jakość naszych kursów.
Celem kursu jest przygotowanie osoby do pracy w zawodzie księgowy (kod zawodu 331301) poprzez poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych, o systemie dokumentacji księgowej i sprawozdawczości.

 

KURS realizowany w dniach

3-4; 17-18 grudzień 2016 roku w Jeleniej Górze

Termin:
trwa nabór na zajęcia w poniedziałki i środy w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia we wtorki i czwartki w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 15:30.

22 listopada 2016r.- TRWA NABÓR

 

 

IV Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego                              

                                             (150 godzin zajęć)

 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                             (204 godziny zajęć)
 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                                   (204 godziny zajęć)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                             (176 godzin zajęć dydaktycznych)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (176 godzin zajęć dydaktycznych)

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                              (92 godziny zajęć dydaktycznych)

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (92 godziny zajęć dydaktycznych)

Kurs adresowany jest do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionów finansowo-księgowych orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.
Kurs adresowany jest do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionów finansowo-księgowych orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.
Obsługa programu finansowo-księgowego Symfonia.

„RÓŻNICE KURSOWE, ODPISY AKTUALIZUJĄCE, REZERWY I ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE"

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane specyfiką rachunkowości budżetowej oraz do osób, które ze względu na pełnione funkcje powinny znać szczególne zasady tej rachunkowości (kontrolerzy finansowi, audytorzy, pracownicy służb finansowych w Urzędach, osoby sporządzające sprawozdawczość i rozliczające projekty współfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej).

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń.

 

Zajęcia odbędą się w dniach : 8,9,29-10-2016r oraz 5-11-2016r

22-25 listopada 2016 r. Białka Tatrzańska, Hotel Bania Thermal&Ski****
Podatki
Terminy:
21-22 listopada 2016 r.
13-14 grudnia 2016 r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

\"FAKTURY VAT I INNE OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE TRANSAKCJI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ VAT\"

Program szkolenia:

 1. Faktury korygujące - terminowość ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy.
 2. Noty korygujące.
 3. Anulowanie faktury.
 4. Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia.
 5. Faktury wewnętrzne.
 6. Faktury wystawione w walucie obcej - przeliczanie na PLN dla celów VAT.
 7. Deklaracje VAT - miesięczne czy kwartalne.
 8. Nowe obowiązki informacyjne w zakresie transakcji z podmiotami z Unii w zakresie usług.
W ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

 

termin szkolenia 24 październik 2016 roku  JELENIA GÓRA

Termin rozpoczęcia kursu 17 listopada 2016r.

Terminy zajęć:
17-18-29-30 listopada 2016 r.

planowany termin rozpoczęcia kursu 6 listopad 2016 rok, PLANOWANE ZJAZDY:

6, 19, 20, 27 listopad; 10, 11 grudzień 2016 r.

KURS planowany na termin listopad/grudzień 2016 roku

                                           (64 godziny zajęć dydaktycznych)
                                                (30 godzin  zajęć dydaktycznych)

trwa nabór, termin podamy po zebraniu grupy

Terminy zajęć: trwa nabór na zajęcia weekendowe
Terminy zajęć: 26-27 listopada 2016 r. ; 10-11 grudnia 2016 r.

KURS realizowany w dniach

25-26 października  i 9 - 10 listopad 2016 roku

  w Jeleniej Górze

Aktualnie trwa nabór na kurs.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz z wybranymi zagadnieniami podatku dochodowego od osób fizycznych.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: Rewolucja w ordynacji podatkowej oraz najnowsze zmiany i orzecznictwo w podatkach dochodowych w 2016 r.

Profesjonalne przygotowanie w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług,

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski zaprasza na jednodniowe szkolenie z zakresu "Transakcje wewnątrzwspólnotowe -WNT, WDT". W programie szkolenia znajdą Państwo ...
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: USŁUGI TRANSGRANICZNE W PRAKTYCE

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

"VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa"

 

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca z Wrocławia, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku VAT.

Termin i miejsce szkolenia:

Kolejną edycję szkolenia uruchomimy po utworzeniu się nowej grupy.

Forma szkolenia:

Seminarium - (wykład połączony z prezentacją, case-study)


Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Kadry i płace
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję cyklicznie realizowanego kursu „Kadry i Płace" organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu !

Podczas zajęć w ramach realizacji programu edukacyjnego kursu, uczestnicy zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności (weryfikowaną egzaminem końcowym) w zakresie kompleksowej wiedzy z zakresu kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem kursu jest również zapoznanie słuchacza z podstawową obsługą programu „Płatnik". Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone będą dokumentem o zdobytych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) otrzymywanym przez uczestników na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu.

Zapraszamy !

planowany termin szkolenia styczeń/luty 2017 roku

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz rozliczeń z pracownikami. Podczas zajęć zostaną przedstawione wszystkie podstawowe regulacje, przydatne zarówno dla kadrowców jak i pracodawców.
 Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.
Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac
 Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.
Słuchaczami kursu mogą być: absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych, nowo przyjęci do pracy lub zamierzający podjąć pracę w pionach kadr i płac przedsiębiorstw.
Słuchaczami kursu mogą być: absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych, nowo przyjęci do pracy lub zamierzający podjąć pracę w pionach kadr  przedsiębiorstw, osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, które zamierzają przekwalifikować się na pracowników pionów kadr oraz zdobyć nowy zawód.

 termin rozpoczęcia 5 listopad 2016 roku

ZBIERAMY NOWĄ GRUPĘ NA LUTY 2017 r.

 termin realizacji kursu 9 listopad- 21 grudzień 2016 roku

zajęcia na kursie prowadzone są w systemie popołudniowym w wybrane dni tygodnia

planowany termin realizacji kursu styczeń/luty 2017 roku

zajęcia na kursie prowadzone są w systemie popołudniowym w wybrane dni tygodnia

22 listopada 2016r. - TRWA NABÓR

                                (66 godzin zajęć dydaktycznych)

W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

                                 (66 godzin zajęć dydaktycznych)

W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

                                            (56 godzin zajęć dydaktycznych)

 W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO: PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

Termin: 17-18 listopada 2016 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w trzydniowym szkoleniu "Program Płatnik od A do Z", które kierowane jest do osób chcących zdobyć wiedzę na temat obsługi programu „Płatnik”. Celem szkolenia jest również przekazanie słuchaczom pełnych informacji i wiedzy odnośnie zasad użytkowania i obsługi programu. Zajęcia będą miały charakter praktyczno- teoretyczny. Połączenie pracy przy stanowiskach komputerowych z jednoczesnym uzupełnieniem teoretycznym pozwoli uczestnikom lepiej przyswoić wiedzę i połączyć ją z praktyką.

Aktualnie trwa nabór.

Kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym

Terminy:
26 listopada 2016 r. (do 23 kwietnia 2017 r.) zajęcia w soboty i niedziele w godz.9:00-15:30

 

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Termin szkolenia - 6 grudnia 2016r. w godzinach 9.00 do 14.00.
Prawo

Terminy:
07 listopada 2016 r.
07 grudnia 2016 r.

Terminy:
24 listopada 2016 r.
14 grudnia 2016 r.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: Prawo pracy – aktualności jesień 2016 r.
Budżet
 Termin rozpoczęcia kursu 19 listopad 2016r.
                               (80 godzin zajęć)

                      ( 80 godzin zajęć )

Seminaria obligatoryjne

 15. 09. - 16. 09. 2016r.- Moduł XIII

 07. 11. 2016r. -  Moduł XVI

29. 11. - 30. 11. 2016r. - Moduł XII

SZANOWNI PAŃSTWO BIEGLI REWIDENCI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej z przyjemnością informuje, że jako jednostka uprawniona do prowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, decyzją KIBR z maja 2015 r., proponuje Państwu udział w szkoleniu w 2016 r.
SZANOWNI PAŃSTWO BIEGLI REWIDENCI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej z przyjemnością informuje, że jako jednostka uprawniona do prowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, decyzją KIBR z maja 2015 r., proponuje Państwu udział w szkoleniu w 2016 r.
SZANOWNI PAŃSTWO BIEGLI REWIDENCI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej z przyjemnością informuje, że jako jednostka uprawniona do prowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, decyzją KIBR z maja 2015 r., proponuje Państwu udział w szkoleniu w 2016 r.
Finanse

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie "Analiza finansowa przedsiębiorstwa"

Termin rozpoczęcia szkolenia:
Szkolenie odbędzie się po utworzeniu się grupy. Zajęcia I i II dnia szkolenia będą się odbywać od godziny 09:00 do 15:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Inne
Termin szkolenia (szkolenie dwudniowe) 22 i 29 listopada 2016 r. od godziny 9:00-14:00 
 

Bazując na podstawowej wiedzy o obsłudze programów biurowych i finansowo-księgowych uczestnicy nauczą się wykorzystywać arkusz kalkulacyjny w najczęściej występujących sytuacjach w pracy księgowego-finansisty.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego.

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu wzbogacenie warsztatu pracy użytkownika o bardziej zaawansowane funkcje finansowe, metody automatyzacji pracy oraz zapoznanie z możliwościami rozwiązywania indywidualnych problemów. Nauka odbywać się będzie na przykładzie zagadnień obecnych w codziennej pracy księgowego i finansisty. Dla kogo: Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym i chcących poznać bardziej zaawansowane polecenia, funkcje i narzędzia programu a także poprawić efektywność swojej pracy.

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie ustalonym w regulaminie wymagań kwalifikacyjnych, uchwalonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby znające rachunkowość i zagadnienia pokrewne na poziomie księgowego bilansisty, posiadające wyższe wykształcenie.
Cena dla podmiotów z opłaconą składkę za 2012 - 250 PLN

W celu wsparcia rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości i wynikającą stąd potrzebą szkolenia w zakresie organizacji tych usług, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustanowił tytuł „Certyfikowany ekspert usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".

                             (40 godzin zajęć dydaktycznych)
 

Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie podstawowym ...

 

Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie średniozaawansowanym ...

Szkolenia wyjazdowe

X spotkanie integracyjne członków i sympatyków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce połączone z zabawą przed Andrzejkową

 w dniach 25-26 listopada 2016 r. (piątek- sobota)

w kameralnym, nowym hotelu ZAMEK KSIĘŻA GÓRA w malowniczym zakątku KARPACZA

Polecamy

 • Kaledarium
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8 (zaktualizowane)
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • KIBR
 • KSR
 • PTE