Oddziały







Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989r członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość

11 grudnia 2017r. -  blok podatkowy - Podatki dochodowe

15 grudnia  2017r. - blok  Rachunkowość

11 stycznia 2018 r.  - blok  podatkowy-  Podatek od towarów i usług VAT

Zapraszamy do udziału w 3-dniowym kursie we Wrocławiu na temat BILANS 2017 (brak miejsc na termin grudniowy, następny termin 5, 9, 10 stycznia 2018r.)
Terminy:
29 listopada 2017 r.
30 stycznia 2018 r.
22 lutego 2018 r.
Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

03 lutego 2018r. -TRWA NABÓR

Zajęcia w soboty + jedna niedziela w miesiącu w godz.  8,15 - 15,00

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości.

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 planowany termin rozpoczęcia 25-26 LISTOPADA 2017 R.

Ostatnie wolne miejsca !!!!

24 lutego 2018r.- TRWA NABÓR

10 lutego 2018r. - TRWA NABÓR

Zajęcia w soboty + jedna niedziela w miesiącu w godz.  8,15 - 15,00

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

TRWA NABÓR

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu głównego księgowego.

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Przygotowanie do świadczenia usług ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Rozpoczynamy nowy nabór na "Kurs dla kandydatów na głównych księgowych", będący III stopniem procesu certyfikacji zawodu księgowego. Rekrutacja na kurs III stopnia odbywa się dłużej w porównaniu do pozostałych kursów. Nie mniej jednak zachęcamy do uczestnictwa w kursie wszystkie osoby, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji na tak zaawansowanym poziomie co umożliwi dalszy rozwój i karierę w księgowości.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata (uczestnika kursu) do wykonywania zawodu "głównego księgowego", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Przygotowanie ma charakter teoretyczny oraz praktyczny.

Termin rozpoczęcia przewidujemy w najbliższym czasie.

Zapraszamy !

Zapraszamy na kolejną edycję kursu dla "Samodzielnych księgowych" - II stopień certyfikacji (specjalista ds. rachunkowości)

"Kurs dla samodzielnych księgowych" (specjalistów ds. rachunkowości) będący kursem II stopnia ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (dyplomowany księgowy).

Celem kursu jest aby uczestnicy kursu zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę do wykonywania zawodu „specjalisty ds. rachunkowości", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537).

Terminy:
27 listopada 2017 r.
(do 19 lutego 2018 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15
02 grudnia 2017 r.
(do 17 lutego 2018 r.) zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30
Rekomendowane przez Radę Pracodawców
Terminy:
5 grudnia 2017 r. (do 4 października 2018 r.) przerwa wakacyjna lipiec/sierpień
Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17:00-20:15
9 grudnia 2017 r.  ( do 24 czerwca 2018 r.)
Zajęcia w soboty i niedziele  co dwa tygodnie w godz. 9:00-15:30
Rekomendowane przez Radę Pracodawców
Terminy:
11 grudnia 2017 r.  ( do 17 października 2018 r. ) - przerwa na wakacje lipiec/sierpień
Zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17:00-20:15
17 marca 2018 r. ( do 15 grudnia 2018 r. )  - przerwa na wakacje lipiec/sierpień
Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9:00-15:30
Rekomendowane przez Radę Pracodawców
Termin:
Trwa nabór na 2017 r.

Zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30
Rekomendowane przez Radę Pracodawców

Zapraszamy na kolejną już edycję kursu "Podstawy Rachunkowości" - I stopień certyfikacji (księgowy) - NABÓR W TRAKCIE

Kurs Podstaw Rachunkowości będący I stopniem ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego (Dyplomowany Księgowy), poszerzony jednak o treści programowe wzbogacające założenia edukacyjne wiedzą z zakresu podatku VAT i innymi. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ramowymi założeniami organizacyjno- programowymi gwarantującymi wyższą jakość naszych kursów.
Celem kursu jest przygotowanie osoby do pracy w zawodzie księgowy (kod zawodu 331301) poprzez poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych, o systemie dokumentacji księgowej i sprawozdawczości.

 

Termin:
trwa nabór na zajęcia w poniedziałki i środy w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia we wtorki i czwartki w godz 17.00 - 20.15

Termin:
trwa nabór na zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 15:30.

 

IV Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego                              

                                             (150 godzin zajęć)

 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                             (204 godziny zajęć)
 

III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                                   (204 godziny zajęć)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                             (176 godzin zajęć dydaktycznych)

 

II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (176 godzin zajęć dydaktycznych)

Uruchomienie po zebraniu grupy

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                              (92 godziny zajęć dydaktycznych)

 

I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

                                  (92 godziny zajęć dydaktycznych)

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

„RÓŻNICE KURSOWE, ODPISY AKTUALIZUJĄCE, REZERWY I ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE"

Serdecznie zapraszamy do udziału.
26-29 listopada 2017 r. Zakopane, Hotel Mercure Kasprowy
Podatki

Profesjonalne przygotowanie w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług,

Kurs skierowany jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu podatku od towarów i usług.

Słuchaczami kursu „Akademia podatku od towarów u usług (VAT) – poziom zaawansowany” mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i znające zagadnienia z podstawowego zakresu podatku od towarów i usług.

Aktualnie trwa nabór.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

\"FAKTURY VAT I INNE OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE TRANSAKCJI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ VAT\"

Program szkolenia:

 1. Faktury korygujące - terminowość ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy.
 2. Noty korygujące.
 3. Anulowanie faktury.
 4. Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia.
 5. Faktury wewnętrzne.
 6. Faktury wystawione w walucie obcej - przeliczanie na PLN dla celów VAT.
 7. Deklaracje VAT - miesięczne czy kwartalne.
 8. Nowe obowiązki informacyjne w zakresie transakcji z podmiotami z Unii w zakresie usług.
W ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

 

termin szkolenia 17 listopada 2017 roku  JELENIA GÓRA

Termin szkolenia 12 stycznia 2018r. w godzinach 9.00 do 14.00.

Trwa nabór !!

Terminy: 02-03,09-10.12.2017 oraz 19-20.01.2018 

 

Terminy zajęć:
10-11-24-25 lutego 2018 r.
13, 14 27, 28 kwietnia 2018r.- TRWA NABÓR
                                           (64 godziny zajęć dydaktycznych)
                                                (30 godzin  zajęć dydaktycznych)
Termin szkolenia 1 grudnia 2017r. w godzinach 9.00-14.45.
Terminy zajęć:
13-14-27-28 stycznia 2018 r.
Terminy:
06 grudnia 2017 r.
08 lutego 2018 r.
Terminy:
15-16 stycznia 2018 r.
13-14 lutego 2018 r.
14-15 marca 2018 r.

Planowany termin rozpoczęcia 13 stycznia 2018r. Zajęcia odbędą się w dniach 13-14, 27-28 stycznia 2018r. oraz 10-11 lutego 2018 r.

Aktualnie trwa nabór na termin 2 grudnia 2017r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie

"VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa"

 

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca z Wrocławia, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku VAT.

Termin i miejsce szkolenia:

Kolejną edycję szkolenia uruchomimy po utworzeniu się nowej grupy.

Forma szkolenia:

Seminarium - (wykład połączony z prezentacją, case-study)


Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Kadry i płace
Planowany termin: 27 listopada
Termin szkolenia 25 października 2017 r. od godziny 9:00 do 14:45
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję cyklicznie realizowanego kursu „Kadry i Płace" organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu !

Podczas zajęć w ramach realizacji programu edukacyjnego kursu, uczestnicy zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności (weryfikowaną egzaminem końcowym) w zakresie kompleksowej wiedzy z zakresu kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem kursu jest również zapoznanie słuchacza z podstawową obsługą programu „Płatnik". Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone będą dokumentem o zdobytych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) otrzymywanym przez uczestników na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu.

Zapraszamy !

Trwa nabór na kolejną edycję 

15 listopada 2017r.- TRWA NABÓR

                                (66 godzin zajęć dydaktycznych)

W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

                                 (66 godzin zajęć dydaktycznych)

W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

                                            (56 godzin zajęć dydaktycznych)

 W PROGRAMIE KURSU PRZEWIDZIANO: PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PROGRAMEM " PŁATNIK "

Termin rozpoczęcia szkolenia 17 luty 2018r. Zajęcia odbędą się w dniach 17-18 luty oraz 3-4 marzec 2018r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzydniowym szkoleniu "Program Płatnik od A do Z", które kierowane jest do osób chcących zdobyć wiedzę na temat obsługi programu „Płatnik”. Celem szkolenia jest również przekazanie słuchaczom pełnych informacji i wiedzy odnośnie zasad użytkowania i obsługi programu. Zajęcia będą miały charakter praktyczno- teoretyczny. Połączenie pracy przy stanowiskach komputerowych z jednoczesnym uzupełnieniem teoretycznym pozwoli uczestnikom lepiej przyswoić wiedzę i połączyć ją z praktyką.

Termin szkolenia 10 luty 2018r..

Kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym

Terminy:
25 listopada 2017 r. (do 22 kwietnia 2018 r.) zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9:00-15:30

 

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.

Aktualnie trwa nabór na termin marzec 2018r.
Planowany termin 13 listopada 2017 r.
Prawo
Budżet
19 stycznia 2018r.-  TRWA NABÓR
                               (80 godzin zajęć)

                      ( 80 godzin zajęć )

Seminaria obligatoryjne
Finanse

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie "Analiza finansowa przedsiębiorstwa"

Termin rozpoczęcia szkolenia:
Szkolenie odbędzie się po utworzeniu się grupy. Zajęcia I i II dnia szkolenia będą się odbywać od godziny 09:00 do 15:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Zapraszamy do wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu zastosowania programu MS EXCEL 2007 jako pomocnego narzędzia w pracy biurowej. Szkolenie na drodze realizacji treści programowych pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności usprawniających codzienną pracę, szeroko rozumianych służb finansowych oraz rzesz pracowników biurowych. Znajomość tricków i funkcji programu EXCEL 2007 pozwala cieszyć się doskonałym rozwiązaniem przyspieszającym codzienną pracę. Zapraszamy !
Planowany termin: trwa nabór
Inne
 

Bazując na podstawowej wiedzy o obsłudze programów biurowych i finansowo-księgowych uczestnicy nauczą się wykorzystywać arkusz kalkulacyjny w najczęściej występujących sytuacjach w pracy księgowego-finansisty.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego.

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu wzbogacenie warsztatu pracy użytkownika o bardziej zaawansowane funkcje finansowe, metody automatyzacji pracy oraz zapoznanie z możliwościami rozwiązywania indywidualnych problemów. Nauka odbywać się będzie na przykładzie zagadnień obecnych w codziennej pracy księgowego i finansisty. Dla kogo: Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym i chcących poznać bardziej zaawansowane polecenia, funkcje i narzędzia programu a także poprawić efektywność swojej pracy.

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie ustalonym w regulaminie wymagań kwalifikacyjnych, uchwalonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby znające rachunkowość i zagadnienia pokrewne na poziomie księgowego bilansisty, posiadające wyższe wykształcenie.
Cena dla podmiotów z opłaconą składkę za 2012 - 250 PLN
Aktualnie trwa nabór na termin kwiecień 2018r.

W celu wsparcia rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości i wynikającą stąd potrzebą szkolenia w zakresie organizacji tych usług, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustanowił tytuł „Certyfikowany ekspert usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".

                             (40 godzin zajęć dydaktycznych)
Termin szkolenia 21 luty 2018r w godzinach 9:00 do 14:00.
 

Aktualnie trwa nabór. Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie podstawowym ...

 

Aktualnie trwa nabór. Tematem kursu jest rachunkowość komputerowa prowadzona na systemie Symfonia premium w zakresie średniozaawansowanym ...

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO LOKALU NASZEGO ODDZIAŁU W JELENIEJ GÓRZE I ODCZYT NA TEMAT:

„ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI I ROLA KSIĘGOWEGO W BIZNESIE -

110 LAT TRADYCJI ZAWODU KSIĘGOWEGO\"

29.09.2017


 


 
Szkolenia wyjazdowe

 Seminarium obligatoryjne dla biegłych rewidentów w 2017
30 września - 6 października 2017 r.

Polecamy

 • Kaledarium
 • Filmy
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE