OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za rok obrotowy 2011 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

Sprawozdanie łączne obejmuje swoim zakresem sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych, oraz 26 oddziałów okręgowych.

Badaniu przez biegłego rewidenta poddane byłyby sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych i 2 oddziałów okręgowych wskazanych przez zleceniodawcę oraz sprawozdanie łączne.

Przewidywany termin wykonania usługi do dnia 30.04.2012 r.

Oferty prosimy składać do dnia 20.11.2011 r.  Prosimy o przedstawienie w przesyłanych ofertach, oprócz danych identyfikujących oferenta - zawartych we wpisie do KRS, informacji na temat posiadanego doświadczenia w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, a także portfela klientów.  Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o zawarcie w ww. ofertach oświadczenia o bezstronności i niezależności, o której mowa w art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Prosimy również o przybliżone określenie terminu, kiedy Państwo mogliby rozpocząć badanie.

Ostateczne rozstrzygnięcie organizowanego przez nas przetargu nastąpi w dniu 13 grudnia br.

Szczegółowych informacji udziela Główny Księgowy - Zastępca Dyrektora Biura Zarządu Głównego  p. Ewa Sender, nr tel.22 583-49-30

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE