OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Fundacja MSSF (IFRS Foundation)

 

Fundacja MSSF (IFRS Foundation)

 

Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS Foundation)

SKwP od wielu lat współpracuje z Fundacją Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej z siedzibą w Londynie. Fundacja MSSF, podobnie jak IFAC, to organizacja pozarządowa, której celem jest przede wszystkim opracowywanie, zgodnie z interesem publicznym, wysokiej jakości, zrozumiałych i możliwych do wyegzekwowania globalnych standardów rachunkowości. Fundacja MSSF służy interesowi publicznemu poprzez troskę o zaufanie, rozwój i długoterminową stabilność w globalnej gospodarce. Intencją Fundacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS Foundation)  jest zapewnienie, aby Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)  były  przejrzyste  a ich opracowaniu towarzyszyła odpowiedzialność i skuteczność.

Stowarzyszenie, na mocy umów licencyjnych z Fundacją MSSF, wydaje  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)  w autoryzowanym polskim przekładzie. Do tej pory w polskim przekładzie dzięki SKwP ukazało się pięć oficjalnych wydań Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2001, 2004, 2007, 2011, 2013).
MSSF all years
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board - IASB)
Za opracowywanie i MSSF odpowiedzialna jest Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w której skład wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, edukacji księgowych i opracowywaniu standardów. Obecnie członkami IASB są: Hans Hoogervorst – przewodniczący, Ian Mackintosh – zastępca przewodniczącego, członkowie: Stephen Cooper, Philippe Danjou, Martin Edelmann, Patrick Finnegan, Amaro Gomes, Gary Kabureck, Suzanne Lloyd, Takatsugu Ochi, Darrel Scott, Chungwoo Suh, Mary Tokar, Wei-Guo Zhang

Mężowie Zaufania (Trustees)
Nadzór nad Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) sprawują Mężowie Zaufania. Przewodniczącym jest Michel Prada. W skład tego gremium wchodzą  ponadto: 1 przedstawiciel reprezentujący Afrykę, 6 przedstawicieli reprezentujących Azję i Oceanię, 5 – reprezentujących Europę, 1 – reprezentujący Bliski Wschód, 4 – reprezentujących Amerykę Północną i 1 – Amerykę Południową.

Komitet Interpretacyjny MSSF (IFRS Interpretations Committee)
Komitet Interpretacyjny jest organem interpretacyjnym IASB. Składa się z 14 członków z prawem głosu, którzy są powoływani przez Mężów Zaufania. Komitet Interpretacyjny dokonuje przeglądu szeroko pojętych problemów związanych z rachunkowością powstałych w kontekście MSSF. Prace Komitetu mają na celu udzielanie spójnych interpretacji i wytycznych. Komitet zajmuje się zarówno nowo zidentyfikowanymi problemami, które nie były dotychczas ujęte w MSSF, jak również kwestiami, co do których pojawiają się niezadowalające lub sprzeczne interpretacje. Interpretacje Komitetu są zatwierdzane przez IASB i mają takie samo umocowanie jak standardy wydawane przez IASB.  Posiedzenia Komitetu są otwarte dla publiczności.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE