OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacja dla autorów

Zasady recenzowania i przyjmowania artykułów do opublikowania

Nadesłane artykuły naukowe spełniające wymagania edytorskie i mieszczące się w zakresie tematycznym „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR) są przekazywane przez Zespół redakcyjny w trybie anonimowym do dwóch recenzentów (double-blind review process).
Recenzje są opracowywane z zastosowaniem formularza udostęp-nionego  recenzentom  przez redaktora drogą elektroniczną. Recen-zja artykułu do ZTR obejmuje dwie części. Część pierwsza zawiera informacje pozostające do wiadomości zespołu redakcyjnego, a część druga – szczegółową ocenę artykułu, którą podsumowuje recenzent, stawiając jeden z następujących wniosków: ● do zaakceptowania ● do zaakceptowania po dokonaniu poprawek przez autora ● można przy-jąć warunkowo (wymaga dokonania poważnych zmian) ● należy od-rzucić.
Teksty, które otrzymały dwie negatywne recenzje albo jedną re-cenzję negatywną, a drugą z wnioskiem „można przyjąć warunkowo”, nie są przyjmowane do opublikowania.
Artykuły ocenione przez dwóch recenzentów jako wymagające poprawy są odsyłane – wraz z drugą częścią recenzji – autorowi (au-torom) w celu wprowadzenia zmian. W przypadku otrzymania przez artykuł dwóch skrajnych ocen, tj. „do zaakceptowania” bądź „do za-akceptowania po dokonaniu poprawek przez autora” i „należy od-rzucić”, artykuł jest przekazywany do recenzji trzeciemu niezależ-nemu recenzentowi.
Decyzję o zakwalifikowaniu bądź nieprzyjęciu artykułu do druku podejmuje zespół redakcyjny po otrzymaniu od autora skorygowanej wersji artykułu uwzględniającej uwagi i sugestie zawarte w recen-zjach oraz spełniającej wymogi redakcyjne. Autorzy poprawiający teksty według uwag recenzentów są proszeni o dostarczenie redak-torowi naczelnemu, wraz ze skorygowaną wersją artykułu, oddziel-nej syntetycznej informacji o wprowadzonych zmianach do treści opracowania (odpowiedzi na recenzję). Autor (-rzy) artykułu jest (są) ponadto zobowiązany (-i) do złożenia oświadczenia, że artykuł nie był i nie będzie opublikowany w innym wydawnictwie, jeśli jest za-akceptowany do wydania w ZTR (zob. formularz Oświadczenia w załączniku).
Redakcja ZTR wymaga, aby artykuły autorów niemających stopnia nau-kowego były rekomendowane przez opiekuna autora, odpowiedzialnego za jego rozwój naukowy (wymagane jest stosowne pismo opiekuna).
Przy ocenie dotyczącej przekazywanego artykułu do druku bierze się pod uwagę: oryginalność tematu, cel (-e) merytoryczny (-e) artykułu, zastosowa-ne metody badawcze, walory teoretyczne, strukturę treści, poprawność ję-zykową, stopień i sposób wykorzystania literatury przedmiotu, kompletność wykazu literatury, poprawność streszczeń w językach polskim i angielskim itp.

Przesyłanie artykułu

Artykuły do ZTR należy składać drogą elektroniczną poprzez stronę in-ternetową ZTR w systemie Index Copernicus: http://www.ztr.skwp.pl

Przysyłanie oświadczenia dotyczącego artykułu tradycyjną pocztą na adres:
dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ
(„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”)
Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 22/26
90-237 Łódź
albo w formie zeskanowanej w załączniku do e-maila na adres: ztr@skwp.pl

Opłata za opublikowanie artykułu w ZTR

Informacja o opłacie za publikację jest dostępna na stronie www.ztr.skwp.pl w zakładce "Więcej informacji" i "Opłata za publikację".

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE