OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli

Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powstała w momencie konstytuowania się w sektorze publicznym instytucji audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Celem działalności Komisji jest:

 • umacnianie relacji między nauką i praktyką w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli oraz kontroli zarządczej w sektorze publicznym w Polsce,
 • współudział w wypracowywaniu wzorca dobrych praktyk funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze publicznym w Polsce,
 • promowanie audytu i kontroli zarządczej wśród członków SKwP przez akcentowanie rangi i mechanizmów audytu oraz kontroli zarządczej w sektorze publicznym,
 • doskonalenie funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, ich popularyzacja oraz wdrożenie dobrych rozwiązań do praktyki gospodarczej.

Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli Rady Naukowej SkwP funkcjonuje trzecią kadencję. W latach 2007-2013 jej członkowie przeprowadzili badania ankietowe i przygotowali konferencje.

I. Badania naukowe za pomocą ankiet przeprowadzanych w sektorze finansów publicznych:

 • Stan kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych (2010 r.). Ankieta zawierała pytania uwzględniające Międzynarodowe Standardy Kontroli Wewnętrznej COSO. Wysłano 473 ankiety i otrzymano odpowiedź od 155 jednostek. Ankietowaniu poddano urzędy miast i starostwa powiatowe. Ze względu na dużą bazę statystyczną zrezygnowano z przeprowadzenia ankiet w urzędach gmin,. Wyniki badań zostały opublikowane w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości w 2011 r., nr 65 (117).
 • Realizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (2013 r.). Ankieta obejmowała pytania usystematyzowane według obszarów i celów kontroli zarządczej, zawartych w ustawie o finansach publicznych. Ankiety skierowano do jednostek poddanych badaniu w projekcie z 2010 r. Obecnie wpływają odpowiedzi z ankietowanych jednostek. Po statystycznym przygotowaniu bazy danych wyniki badań zostaną zaprezentowane w 2014 r.
 • W 2013 roku członkowie Komisji opublikowali artykuł pt. „Wykorzystanie badań ankietowych do oceny funkcjonowania kontroli zarządczej" w monografii „Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce" red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.

II. Konferencje naukowe
6-7 października 2008 r. - Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce
5-6 października 2009 r. - Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania
4-5 października 2010 r. - Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych
3-4 października 2011 r. - Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych
8-9 października 2012 r. - Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych
7-8 października 2013 r. - Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce

Wszystkie wymienione konferencje miały charakter ogólnopolski z udziałem pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich i praktyków z jednostek sektora finansów publicznych. W konferencjach czynnie uczestniczyli też słuchacze studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Usprawnieniu Zarządzania". Uczestnicy byli autorami artykułów (referatów), które znalazły się w materiałach publikowanych przy okazji każdej konferencji. Podczas wymienionych konferencji trwała ożywiona dyskusja i wymiana poglądów teoretyków i praktyków.

Efektem działania komisji są:
- przygotowanie oraz opracowanie wyników badań ankietowych dotyczących stanu kontroli wewnętrznej w Polsce w jednostkach sektora finansów publicznych,
- realizacja badania ankietowego, w zakresie stosowania mechanizmów kontroli zarządczej; wyniki tych badań zostaną upowszechnione oraz przekazane zainteresowanym organom Ministerstwa Finansów
- upowszechnienie wiedzy na temat zasad i mechanizmów audytu wewnętrznego i
kontroli zarządczej podczas konferencji naukowych organizowanych z udziałem praktyków, w tym członków SkwP, a także przez publikacje książkowe i artykuły wydawane przez wydawnictwa o zasięgu ogólnokrajowym.

Skład komisji w kadencji 2011-2014

1. prof. dr hab. Kazimiera Winiarska - przewodnicząca
2. prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz
3. prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak
4. prof. USz. dr hab. Maria Hass-Symotiuk
5. dr Bożena Nadolna
6. dr Olga Martyniuk
7. mgr Bożena Zwolenik
8. mgr Marek Jasztal

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE