OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komisja ds. Edukacji Rachunkowości

Główny cel działalności Komisji ds. Edukacji Rachunkowości stanowi doskonalenie szeroko rozumianego procesu kształcenia w rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania rachunkowości w dwustopniowym systemie szkolnictwa wyższego (profil absolwenta, efekty kształcenia, programy, praktyki zawodowe, studia podyplomowe). Komisja prowadzi również działania związane z opracowaniem i implementacją systemu wzajemnego uznawania efektów kształcenia w rachunkowości pomiędzy SKwP i uczelniami wyższymi (akredytacja, europejski system transferu punktów ECTS).

Cele szczegółowe Komisji to, m.in.:
• opracowanie profilu absolwenta I-go stopnia i II-go stopnia studiów oraz powiązanie ich z certyfikatem zawodowym SKwP,
• dalsze prace nad programem kształcenia akademickiego na kierunku finanse i rachunkowość lub kierunku równorzędnym (współpraca z uczelniami mająca na celu określenie zasad akredytacji programu kształcenia dla potrzeb certyfikacji zawodu, jak również opracowania, implementacji i propagowania systemu transferu efektów kształcenia zawodowego do systemu kształcenia akademickiego),
• opracowanie treści programowych dla przedmiotów z obszaru rachunkowości na innych kierunkach ekonomicznych,
• rozpowszechnianie idei zaliczania studenckich praktyk zawodowych w SKwP,
• poszukiwanie obszarów współpracy między SKwP, praktyką gospodarczą i uczelniami wyższymi kształcącymi w obszarze rachunkowości,
• podjęcie prac nad programem III stopnia studiów (doktoranckich) - opracowanie ich koncepcji oraz roli środowiska zawodowego w uzyskaniu stopnia doktora w rachunkowości.

Do wymiernych efektów dotychczasowych działań Komisji zaliczyć należy, m.in.:
• opracowanie projektu „Zasad akredytacji przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce specjalności rachunkowość na kierunku finanse i rachunkowość, prowadzonym przez uczelnie wyższe, na potrzeby certyfikacji zawodu księgowego";
• przeprowadzenie analizy programów kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość na I stopniu studiów na uniwersytetach publicznych w Polsce;
• przeprowadzenie badania, dotyczącego analizy miejsca i roli organizacji zrzeszających osoby związane zawodowo z rachunkowością w procesie atestacji poziomu kształcenia w zakresie rachunkowości na poziomie akademickim, jak również charakterystyki procedur akredytacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowanego systemu akredytacji SKwP (Ewa Walińska, Marcin Michalak, „Akredytacja uczelni wyższych przez profesjonalne organizacje rachunkowości w warunkach deregulacji zawodu księgowego" - Folia Pomerania Universitatis Technologiae. Stetinensis 2013, Oeconomica 303 (72), 205-220)
• przeprowadzenie badania pilotażowego, dotyczącego stosunku studentów studiów podyplomowych z rachunkowości, prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, odnośnie akredytacji uczelni wyższych przez SKwP (Bożena Nadlona, „studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zasady ich akredytacji na potrzeby certyfikacji zawodu księgowego" - Folia Pomerania Universitatis Technologiae. Stetinensis 2013, Oeconomica 303 (72), 117-136)
• opracowanie wstępnej koncepcji transferu efektów kształcenia, uzyskanych przez absolwentów kursów realizowanych w ścieżce certyfikacji zawodowej SKwP, na potrzeby kształcenia akademickiego na podstawie punktów ECTS.

Uznając, że właściwa realizacja zaprezentowanych celów wymaga szerokiego udziału przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej, zachęcamy do współpracy, do zgłaszania problemów i wypowiadania się na wszystkie tematy, które mieszczą się w obszarze zainteresowań Komisji.

Uwagi, wypowiedzi oraz zgłoszenia chęci współpracy prosimy przsyłać na adres:
Komisja ds. Edukacji Rachunkowości Rady Naukowej SKwP
00-443 Warszawa
ul. Górnośląska 5
lub bezpośrednio:
prof. dr hab. Ewa Walińska
walinska@uni.lodz.pl


Skład Komisji ds. Edukacji Rachunkowości w kadencji 2011 – 2014:
1. prof. dr hab. Ewa Walińska - przewodnicząca
2. dr hab. Bogusława Bek-Gaik
3. prof. dr hab. Halina Buk
4. prof. nadzw. dr hab. Waldemar Dotkuś
5. prof. dr hab. Anna Karmańska
6. prof. dr hab. Teresa Martyniuk
7. dr Marcin Michalak - sekretarz
8. dr Bożena Nadolna
9. prof. nadzw. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska
10. dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
11. prof. dr hab. Wiesław Janik

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE