OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Książki

 „Zamknięcie roku 2018” to przewodnik kompleksowo omawiający procedury poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r., a także jego zatwierdzania i udostępniania przez wszystkie jednostki.

Szczegółowo przedstawiono w nim kolejne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień (zwracając uwagę na uproszczenia stosowane przez jednostki małe i mikro), a także sprawozdania z działalności, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Inne szeroko omawiane zagadnienia to: inwentaryzacja, księgowe i podatkowe różnice kursowe, długotrwałe usługi niezakończone na dzień bilansowy, zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego.

Przegląd zmian w ustawach o podatkach dochodowych oraz nowości w orzecznictwie sądowym i interpretacjach organów podatkowych zawierają opracowania poświęcone ustalaniu dochodu podatkowego z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych oraz opodatkowaniu podziału zysku w spółkach kapitałowych i komandytowo-akcyjnych.

 

Cena: 189 zł

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE