OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

O nas

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (ZTR) są wydawane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1977 r. W momencie założenia czasopismo otrzymało nazwę „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”. Nazwa ta została zmieniona na obecną w 2000. Począwszy od pierwszego tomu pod nowym tytułem czasopismo zachowuje swoją ciągłość historyczną poprzez posługiwanie się podwójną numeracją kolejnych tomów. Wykorzystywana obecnie numeracja np. 79 (135) oznacza 79 numer pod nowym tytułem oraz numer 135 od momentu wydania pierwszego tomu w 1977 r.
Od początku istnienia czasopisma nad wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim publikacji czuwa specjalna komisja Rady Naukowej SKwP. Jej pierwszym przewodniczącym był prof. Wiktor Malc z Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, a jego działania wspierali wybitni przedstawiciele polskiej rachunkowości: prof. dr hab. Alicja Jaruga, dr Zdzisław Fedak i prof. dr Paweł Tendera. Komisja pełniła rolę Komitetu Redakcyjnego, jak również przygotowywała anonimowe recenzje.
Zespół redakcyjny ZTR zmieniał się z upływem lat. Od połowy lat 80. ub. wieku (do 2011) pracom Komitetu Redakcyjnego przewodniczyła prof. Alicja Jaruga. W latach 2000-2011 r. funkcję sekretarza pełniła dr hab. Anna Szychta z Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie redaktor naczelna ZTR. Od pierwszego numeru ZTR o wysoki poziom edytorski czasopisma i kulturę słowa pisanego przez 34 lata, aż do tomu 63 (119) wydanego w 2011 r., dbał redaktor mgr Jan Baliński.
W 2011 Komitet Redakcyjny ZTR został przekształcony. W powołanej Komisji ds. ZTR Rady Naukowej SKwP wyróżniono Zespół Redakcyjny, Radę Programową i zespół recenzentów. Struktura taka zapewnia jeszcze lepszą realizację celu, jaką jest publikacja czasopisma na światowym poziomie.
Od końca lat 90. XX w. ZTR ukazują się prawie regularnie jak kwartalnik. Dzieje się tak za sprawą publikowania w roku 3-4 tomów tzw. regularnych. Niezależnie od nich corocznie wydawane są jeszcze dwa tomy specjalne (okolicznościowe). Od 1985 r. rozpoczęto wydawanie zeszytu specjalnego, utrwalającego dorobek kolejnych corocznych zjazdów Katedr Rachunkowości i obejmującego kilkanaście referatów wybranych przez organizatorów spośród zgłoszonych na zjazd i poddanych recenzji przez Komitet Redakcyjny ZTR. Drugi specjalny tom ZTR jest poświęcony ważnym wydarzeniom w środowisku naukowym rachunkowości.
Należy podkreślić znaczący rozwój ilościowy i jakościowy ZTR. W latach 1977-2014 wydano 137 tomów „ZTR" (od numeru 1 do 80 (136) oraz tom specjalny w 1985 r. bez wskazania numeracji pod red. doc. dr Stanisławy Surdykowskiej i dr. Andrzeja Jaklika).
Okresowo w ZTR były publikowane wykazy opracowań zamieszczonych w poprzednich tomach:
- pierwszy wykaz zamieszczono w 1999 r. w tomie nr 50 „Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej SKwP”. Zawiera on tytuły artykułów opublikowanych od 1977 r. w tomach 1-50 „Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej SKwP";
- drugi wykaz, zawarty w tomie 25 (81). Zawiera on tytuły opracowań opublikowanych w „Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej SKwP" w tomach 51-56 oraz w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości" w tomach 1 (57)-25 (81);
- trzeci z kolei wykaz w tomie 50 (106) prezentował tytuły tekstów opublikowanych w ostatnich 25 tomach ZTR, tj. 26 (82)-50 (106).

Aktualnie ze względu na dużą dostępność naszego czasopisma w formie elektronicznej, tj. na stronie internetowej SKwP, w bazie referencyjnej CEEOL (wszystkie numery wydane od 2000 r.) oraz w systemie Index Copernicus (od 2011 r.) zrezygnowano z odrebnego wykazu artykułów wydawanych w ZTR od tomu 51 (107).
W latach 2006-2014 nakład każdego tomu „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" przekraczał 500 egzemplarzy. Informacje o zawartości poszczególnych tomów (spis treści oraz streszczenia artykułów w językach polskim i angielskim) są zawarte na stronie internetowej ZTR. Na stronach są również dostępne uaktualniane Informacje dla autorów o wymaganiach merytorycznych i formalnych opracowań przyjmowanych przez Zespół Redakcyjny do recenzji. Obecnie ZTR wykorzystują swoją podstawową stronę: www.ztr.skwp. Informacje powyższe są również dostępne na stronie SKwP (www.skwp.pl) w zakładce " Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości".
W związku z rosnącą dostępnością elektronicznej wersji ZTR, od 2015 r. nakład wersji drukowanej ZTR został zmniejszony do 300 egzemplarzy.
Zespół Redakcyjny i Rada Programowa są nastawione na ciągły rozwój czasopisma i podwyższanie jego jakości. Zespół Redakcyjny realizował w okresie od 30.10. 2012 r. do 29.10.2014 r. projekt w ramach programu „Index Plus” sfinansowanego przez MNiSW, co pozwoliło na dofinansowanie czasopisma, jego digitalizację oraz działania ukierunkowane na jego umiędzynarodowienie.
Od 2012 roku zespół redakcyjny ZTR wydaje jeden numer specjalny w języku angielskim. Dotychczasowe wydania to:
 • 2012 r. - tom 68 (124) nt. Peformance Measurement and Reporting: Concepts, Regulations, Practices
 • 2013 r. - tom 72 (128) nt. New Trends in Management Accounting Concpets and Practice
 • 2014 r. - tom 78 (134) nt. Development of Accounting Research and Practice in the Central and Eastern Europe
 • 2015 r. - tom 84 (140) nt. Historical and Theoretical Determinants of Contemporary Accounting
 • 2016 r. - tom 88 (144) nt.  Historical and Theoretical Determinants of Contemporary Accounting 
 • 2017 r. - tom 93 (149) nt. Historical and Theoretical Determinants of Contemporary Accounting 
 • 2018 r. - tom 99 (155) nt. Accounting in developing countries

W celu zwiększenia rozpoznawalności ZTR oraz dostępności treści czasopismo zostało wprowadzone  do następujących bazach indeksacyjnych:
CEEOL
Index Copernicus
EBSCO
BazEkon.


Nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego publikacji ukazujących się na łamach „ZTR" czuwa od września 2011 r. Komisja ds. „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" obejmująca Zespół Redakcyjny, Radę Programową i zespół recenzentów.
Większa rozpoznawalność czasopisma jest również możliwa poprzez nadanie ZTR i poszczególnym artykułom nr DOI.
Szczegółowe informacje na temat czasopisma oraz zgłaszania artykułów znajdują się pod linkiem: www.ztr.skwp.pl

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE