OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Zarząd Główny

Zarząd Główny jest jednym z organów naczelnych władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Składa się z jedenastu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz z prezesów zarządów oddziałów okręgowych.  

Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego  składające się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.

Skład Prezydium w kadencji 2015 - 2018:

 

Franciszek Wala

Prezes
Franciszek Wala

 Jerzy Koniecki Wiceprezes SKwP

Wiceprezes
Jerzy Koniecki

Teresa Cebrowska

Wiceprezes
dr Teresa Cebrowska
Ryszard Gorycki
Sekretarz
Ryszard Gorycki
Łukasz Górka
Skarbnik
dr Łukasz Górka

Członkowie Zarządu Głównego w kadencji 2015 - 2018

Mariusz Andrzejewskiczłonek 
Jadwiga Architektczłonek 
Piotr Hans
członek
Aldona Kamela-Sowińskaczłonek
Anna Karmańska
członek
Adam Kęsikczłonek
Waldemar Molenda członek
Rafał Wawrowskiczłonek
Stanisław Kozłowski
prezes O/O w Białymstoku
Sabina Urbańskaprezes O/O w Bielsku-Białej
Stanisława Gudebskaprezes O/O w Bydgoszczy
Joanna Nowowiejska-Fedeckaprezes O/O w Częstochowie
Zdzisław Gładkiprezes O/O w Elblągu
Jerzy Łopacki
prezes O/O w Gdańsku
Łukasz Drewniak
prezes O/O w Gorzowie Wlkp.
Andrzej Młynarczykprezes O/O w Katowicach
Halina Gąsior-Mikulskaprezes O/O w Kielcach
Danuta Buchowieckaprezes O/O w Koszalinie
Władysław Iwanyniukprezes O/O w Legnicy
Stefan Czerwiński
prezes O/O w Lublinie
Bożena Wilkprezes O/O w Łodzi
Jolanta Bocheńskaprezes O/O w Olsztynie
Sebastian Kuśprezes O/O w Opolu
Wiktor Gabrusewiczprezes O/W w Poznaniu
Urszula Kosior
prezes O/O w Radomiu     
Krzysztof Cieślaprezes O/P w Rzeszowie
Teresa Kamińskaprezes O/O w Suwałkach
Stanisław Hońko
prezes O/O w Szczecinie
Jerzy Czechowiczprezes O/O w Toruniu
Krystyna Urbaniak
prezes O/O we Włocławku
Zbigniew Lutyprezes O/D we Wrocławiu
Bolesław Tatarzycki
prezes O/O w Zielonej Górze

 

Do zadań Zarządu Głównego należy:

 • 1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, podejmowanie uchwał programowych i określanie zadań Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami,
 • 2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
 • 3) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, proponowanie porządku i regulaminu obrad oraz przedstawianie mu zgłoszonych i własnych wniosków, w tym także wniosków o nadanie członkostwa honorowego,
 • 4) nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia,
 • 5) podejmowanie uchwał o utworzeniu, zakresie terenowym działania i siedzibie oraz likwidacji oddziałów okręgowych,
 • 6) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów okręgowych,
 • 7) powoływanie Rady Naukowej oraz uchwalanie regulaminu jej działania,
 • 8) powoływanie stałych komisji i rad,
 • 9) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowych lub ich członków - w razie ich działania - niezgodnego z prawem lub statutem do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia w sprawie będącej przyczyną zawieszenia,
 • 10) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego,
 • 11) ustalanie podziału składki członkowskiej oraz uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,
 • 12) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych określonych w art. 42 statutu,
 • 13) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
 • 14) składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
 • 15) podejmowanie decyzji w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych i fundacjach,
 • 16) podejmowanie decyzji w sprawie zakładania i prowadzenia przez Stowarzyszenie szkół zawodowych oraz ich likwidacji.

Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego.
Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Zarządu Głównego.
Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

Zarząd Główny uchwala regulamin swej działalności.

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE